Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F5s.DIA.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 8 godz.

Tematyka zajęć "Materiałoznawstwo (wytrzymałościowe, ekonomiczne, energetyczne i technologiczne zasady doboru materiałów, własności materiałów, zastosowania ceramik, materiałów supertwardych, kompozytów, polimerów). Metaloznawstwo (cechy metali, obróbka cieplno-chemiczna, techniczne wykorzystanie stopów żelaza, metali kolorowych i szlachetnych, metale z pamięcią kształtu, węgliki spiekane, proszki metali, szkła metaliczne).

Mechanika techniczna a tu: układy jednostek miar (pojęcie wielkości fizycznej, układy jednostek wielkości mechanicznych, układ SI, jednostki pozaukładowe). Mechanika ogólna – statyka, kinematyka (aksjomaty statyki, stopnie swobody, podparcia brył, analityczne składanie sił, moment siły, para sił, tarcie posuwiste i toczne, kinematyka mechanizmów i maszyn). Mechanika ogólna - dynamika (zasady dynamiki klasycznej, siła bezwładności, praca mechaniczna, moc i sprawność, równowaga punktu materialnego, więzy).

Wytrzymałość materiałów, a tu: pojęcia siła napięcia, naprężenia styczne i normalne, podstawowe własności wytrzymałościowe, moduł sprężystości, naprężenie dopuszczalne, proste przypadki obciążeń.

Procesy zużycia części maszyn, a tu: zużycie części maszyn (stopniowe i losowe uszkodzenia części maszyn, zmęczenie i pełzanie materiału, zużycie ścierne i adhezyjne, utlenianie i korozja materiałów).

Elementy mechatroniki w maszynach leśnych a tu: pojęcia sterowania, regulacji i pomiaru, rodzaje regulatorów, klasyfikacja, budowa, działanie przetworników i czujników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Układy automatycznej regulacji i układów napędowych, regulacja parametrów pracy silników i siłowników elektrycznych. Schematy eklektyczne i blokowe. Podstawy technik cyfrowej i analogowej, sterowanie i informacja cyfrowa i analogowa, kodowanie, próbkowanie i kwantowanie, sterowanie CNC i PLC. Mikroprocesorowe systemy automatyki w maszynach leśnych, sterowanie eklektyczne, pneumatyczne, hydrauliczne, mieszanego, sieć CAN.

Systemy zdalnej kontroli maszyn leśnych a tu: klasyfikacja systemów pozycjonowania (GPS, Galileo, Glonas), zdalny monitoring parametrów eksploatacyjnych maszyn w tym maszyn leśnych.

Diagnostyka, naprawa i konserwacja maszyn leśnych a tu: systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych i ogólne zasady kwalifikacji oraz wykonywania napraw i konserwacji maszyn."

Ćwiczenia laboratoryjne 16 godz.

Tematyka zajęć "Metrologia warsztatowa, ocena zużycia części maszyn a tu: budowa i zasady posługiwania się suwmiarkami, mikrometrami, kątomierzem uniwersalnym, czujnikiem zegarowym, sprawdzianami, mikroskopem warsztatowym dużym itp. Kinematyka mechanizmów a tu: zasady wykreślania schematów kinematycznych, analiza schematów kinematycznych mechanizmów, tworzenie schematów kinematycznych zadanych mechanizmów.

Podstawowe obliczenia mechanicznych układów napędowych, a tu: obliczenia prędkości obrotowej, momentu obrotowego, mocy użytecznej, sprawności, momentów zginających i skręcających.

Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe mechanicznych układów napędowych, dobór materiałów do wykonanie zadanego układu mechanicznego na podstawie wykonywanych obliczeń wytrzymałościowych.

Badanie wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, a tu: badanie twardości i udarności różnymi metodami. Procesy ulepszania parametrów wytrzymałości materiałów (hartowanie, odpuszczenie, napawanie).

Badanie procesów skrawani materiałów a tu: skrawanie i cięcie siłowe. Pomiar jednostkowych oporów skrawania, podstawowe obliczenia, konserwacja i ostrzenie narzędzi skrawających.

Wykonawstwo połączeń części maszyn a tu: wykonywanie połączenia części maszyn rozłącznych i nierozłącznych (gwintowanie, spawanie, nitowanie, lutowanie, zgrzewanie, klejenie).

Obróbka mechaniczna materiałów konstrukcyjnych a tu toczenie, struganie, wiercenie, szlifowanie. Programowanie i wykonanie obróbki na maszynie frezujące sterownej przez komputerowy system numeryczny (CNC). Czujniki i systemy pomiarowe w maszynach leśnych a tu: wykonywanie pomiaru wielkości elektrycznych (napięcia, natężenia, częstotliwości, przesunięcia fazowego, stopnia wypełnienia sterowanie PWM) i nieelektrycznych (siły, momentu obrotowego, temperatury, ciśnienia, przepływu cieczy i gazów, promieniowania widzialnego i niewidzialnego, pola magnetycznego, przyspieszenia)."

Narzędzia do bezinwazyjnej diagnostyki maszyn i podzespołów a tu: wykonywanie diagnostyki parametrów eksploatacyjnych wybranych podzespołów maszyn i pojazdów roboczych za pośrednictwem sieciowego przesyłu danych (CAN), termowizja, optodiagnostyka. Diagnostyka napędów i sterowania hydraulicznego w maszynach i pojazdach roboczych a tu: obliczenia podstawowych układów hydraulicznych oraz weryfikacja obliczeń na podstawie monitorowanie parametrów układu hydraulicznego za pomocą Multimetru hydraulicznego (MH01). Diagnostyka napędów i sterowania elektrycznego w maszynach i pojazdach roboczych a tu: wykonanie sterowania silnikiem indukcyjnym synchronicznym i asynchronicznym jedno i trójfazowym, sterownie silnikiem krokowym i bezszczotkowym, regulacje prędkości obrotowej, momentu obrotowego i hamującego, zmiany kąta obrotu wału silnika napędowego. Okresowa obsługa maszyn i pojazdów roboczych a tu: wykonywanie obsługi codzienna i okresowe maszyn ( pilarka, ciągnik rolniczy uniwersalny, pojazd transportowy).

Literatura:

Podstawowa "1. Misiak J.: Mechanika techniczna. Tom 1 i 2. WNT, 2006.

2. Orlikowski C., Wittbrodt E. 2015. Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium - tom II. Politechnika Gdańska

3. Kostro J. 2003. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa.

4. Szlagowski J. 2011. Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa,

5. Kozłowski M. 2010. Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i podzespołów. pod red., Wrocław Vogel Business Media,

6. Bałaziński W., Kozłowski M., Tokarz K. 2013. Budowa i eksploatacja pojazdów. T. 2,

7. Merkisz J., Mazurek S. 2017. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa,"

Uzupełniająca "1. Chochowski A. 1996. Elektrotechnika z automatyką. WSiP

2. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Wydawnictwo SGGW. 591.

3. Więsik J. 2002. Pilarki przenośne, budowa i eksploatacja. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2002.

4. Więsik J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.

5. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 123."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_DKM_W1 czym zajmuje się materiałoznawstwo i metaloznawstwo, jakie są zasady dobierania materiałów, gdzie poszczególne materiały są stosowane i jaka jest ich charakterystyka. Wie i rozumie jak wykonywane są podstawowe obliczenia mechaniczne i wytrzymałościowe LES1_W01 RL

LES_DKM_W2 zna podstawowe rozwiązania czujników parametrów elektrycznych i nieelektrycznych stosownych w nowoczesnych maszynach leśnych. Wie co to jest sterownie CNC, PLC i na czym polega sieciowy przesył danych i informacji w maszynach roboczych CAN LES1_W01 RL

LES_DKM_W3 zna systemy globalnego pozycjonowania maszyn i jak zdalnie monitorowane są parametry ich pracy. Wie i rozumie na czym polega proces zużycia części maszyn i wie jak wykonywana jest diagnostyka naprawa i konserwacja maszyn leśnych LES1_W02 LES1_W12 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_DKM_U1 potrafi dobrać odpowiednie przyrządy i metody pomiarowe oraz materiały i metody wykonywanie obróbki materiałów. Potrafi narysować i zanalizować schemat kinematyczny, wykonać podstawowe obliczenia mechaniczne i wytrzymałościowe. Potrafi dobrać czujniki pomiarowe, dokonać diagnostykę urządzenia, zaproponować metodę naprawy powstałych uszkodzeń LES1_U01 RL

LES_DKM_U2 posiada umiejętność przeprowadzenie analizy działania układu mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego. Potrafi stosować instrukcje i dokumentacje dotyczące urządzenia, układu, systemu GPS LES1_U02 LES1_U14 RL

LES_DKM_U3 posiada umiejętność przygotowania pacy pisemnej LES1_U16 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_DKM_K1 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie diagnozowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń związanych z gospodarką leśną LES1_K01 RL

LES_DKM_K1 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład. test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia."Oceny z prac pisemnych, sprawozdań i projektów

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Danuta Owoc, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)