Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.091.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi dokonać klasyfikacji poznanych źródeł energii, jest świadom zasobów tych źródeł, zna potencjał ich wykorzystania oraz potrafi wskazać możliwości i ograniczenia poszczególnych źródeł energii. Student poznaje podstawowe techniki i technologie przetwarzania i wykorzystania paliw nieodnawialnych (węgiel, ropa, torf, gaz) oraz odnawialnych (biopaliwa). Student poznaje podstawowe rozwiązania techniczne stosowne do wytwarzanie energii ze źródeł energii jakimi są woda, wiatr, Słońce, Ziemia. Student uświadamia sobie zagrożenia ekologiczne związane z wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnych i nieodnawialnych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi dokonać klasyfikacji poznanych źródeł energii, jest świadom zasobów tych źródeł, zna potencjał ich wykorzystania oraz potrafi wskazać możliwości i ograniczenia poszczególnych źródeł energii. Student poznaje podstawowe techniki i technologie przetwarzania i wykorzystania paliw nieodnawialnych (węgiel, ropa, torf, gaz) oraz odnawialnych (biopaliwa). Student poznaje podstawowe rozwiązania techniczne stosowne do wytwarzanie energii ze źródeł energii jakimi są woda, wiatr, Słońce, Ziemia. Student uświadamia sobie zagrożenia ekologiczne związane z wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnych i nieodnawialnych.

Literatura:

Podstawowa

1. Szubel M., Goryl W. 2017. Drewno w energetyce s. 162.

2. Kieć J. 2007 Odnawialne źródła energii. Kraków 2007 s. 82,

3. Kordylewski W. 2008 Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej s. 120

4. Dzik T., Mięso R. 2005. Wytwarzanie i spalanie paliw z biomasy pochodzenia roślinnego w małej i mikro skali. AGH s. 125

Uzupełniająca

Czasopismo: Czysta energia

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Student wie i rozumie, co to są odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Potrafi sklasyfikować te źródła, zna ich potencjalne zasoby, możliwości i ograniczenia ich wykorzystania. Student zna charakterystykę, metody pozyskania i przetwarzania oraz wpływ na środowisko paliw takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa, torf, gaz ziemny. Student zna metody wytwarzania i wykorzystania energii wody, wiatru, Słońca, Ziemi. Student wie, co to są elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, co to jest energia geotermalna głęboka, energia geotermalna płytka, pompa ciepła, na czym polega pasywne wykorzystanie energii słonecznej. Student zna metody wytwarzania i wykorzystania energii z biopaliw a w tym: bioetanolu, metanolu, olei roślinnych, paliw gazowych, biopaliw stałych (drewna, słomy, ziarna zbóż, roślin energetycznych). LES1_W013, LES1_W014, LES1_W016 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

pozyskiwać informacje odnośnie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii literatury naukowej, baz danych oraz innych źródeł z nauk leśnych, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny LES2_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

samodzielnego uaktualniania i poszerzania wiedzy odnośnie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, jako element własnego rozwoju oraz inspirowania taką postawą innych LES2_K01 R

krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz do działania w sposób przedsiębiorczy, odnośnie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii LES2_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)