Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona fitosanitarna w handlu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami na terenie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.086.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona fitosanitarna w handlu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami na terenie Unii Europejskiej
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć Podstawy prawne ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Krajowe i międzynarodowe organizacje ochrony roślin. Programy i projekty wspomagające podejmowanie decyzji o ochronie roślin. Przepisy wspólnotowe regulujące statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami.

Wymagania dotyczące importu i eksportu roślin i produktów roślinnych. Międzynarodowe standardy badań fitosanitarnych. Świadectwo fitosanitarne.

Przyczyny i skutki inwazji biologicznych związanych z handlem i transportem międzynarodowym roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Definicja obcych gatunków inwazyjnych i organizmów kwarantannowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Przegląd wybranych obcych gatunków szkodników i chorób związanych z transportem i handlem roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami w Polsce. Analiza zagrożenia organizmem szkodliwym. Zasady integrowanej ochrony roślin.

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Wycieczka do Pracowni Fitosanitarnych oraz Pracowni Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie celem zapoznania się z procedurami i metodyką badawczą kontroli fitosanitarnej roślin i materiału roślinnego pod katem występowania organizmów szkodliwych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kwarantannowych i regulowanych.

Ćwiczenia seminaryjne 12 godz.

Tematyka zajęć Choroby i szkodniki wybranych gatunków rodzimych i introdukowanych drzew i krzewów w produkcji szkółkarskiej, na plantacjach, w arboretach i ogrodach botanicznych. Metody postępowania ochronnego na przykładzie wybranego obiektu.

Literatura:

Podstawowa

1. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 1994. World Trade Organization, Geneva.

2. Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. WE, L 109 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.).

3. FAO. 2005a. ISPM No. 3: Guidelines for the Export, Shipment, Import and Release of Biological Control Agents and Other Beneficial Organisms, 2005, FAO, Rome, Italy.

4. . Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) 2012. Gatunki obce w faunie Polski. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

5. Guidelines for pest risk analysis, 1996. ISPM No. 2, FAO, Rome.

6. . Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.).

7. Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin IPPC FAO (Znowelizowany tekst zatwierdzony przez Konferencję FAO podczas 29. sesji, dnia 17 listopada 1997 r.).

8. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2014-2020.

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23).

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 poz. 621).

Uzupełniająca

1. DAISIE (2009) Handbook of Alien Species in Europe. Dordrecht: Springer.

2. Eppo 2003. Eppo Data Sheet on Quarantine Pests.

3. Kenis M, Rabitsch W, Auger-Rozenberg MA, Roques A (2007) How can alien species inventories and interception data help us prevent insect invasions? Bull Entomol Res 97:489–502

4. Lipa J. J. 2004. Obce gatunki inwazyjne zagrożeniem dla entomofauny Europy i Polski. Wiadomości Entomologiczne, 2: 89-98.

5. Roques A. i in. (2010) Alien species in a warmer world: risks and opportunities. Trends in Ecology & Evolution, 24 (12): 686-693.

6. Santini A. i in. (2013) Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. New Phytologist. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2012.04364.x.

rest pathogens in Europe. New Phytologist.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

OCHFIT_W01 przepisy prawa dotyczące międzynarodowych konwencji dyrektyw i rozporządzeń z zakresu ochrony, transportu i handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami pochodzenia naturalnego LES1 _W16

LES1 _W18 R

OCHFIT_W02 system funkcjonowania organizacji, projektów i programów wspierających ochronę roślin na terenie Unii Europejskiej; kompetencje krajowych organizacji zajmujących się ochroną roślin i kontrolą fitosanitarną. LES1 _W16

LES1 _W18 R

OCHFIT_W03 międzynarodowe standardy badań fitosanitarnych oraz wymagania dotyczące importu i eksportu drewna, sadzonek, nasion oraz przewozu towarów w opakowaniach drewnianych. LES1 _W16 R

OCHFIT_W04 podstawowe definicje z zakresu ochrony fitosanitarnej, najważniejsze zagrożenia biotyczne związane z handlem i transportem roślin oraz produktów roślinnych w kraju, metod y zintegrowanej ochrony roślin LES1 _W03

LES1_W09 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

OCHFIT_U01 interpretować treść międzynarodowych konwencji i porozumień dotyczących ochrony w handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami; wyszukiwać potrzebnych informacji dotyczących obowiązującego prawa oraz jego stosowania w określonych sytuacjach. LES1 _U16 R

OCHFIT_U02 podejmować standardowe działania w zakresie uruchomienia procedur postępowania ochronnego w handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami. LES1 _U16

LES1 _U18 R

OCHFIT_U03 dokonywać analizy potencjalnych czynników szkodotwórczych stanowiących zagrożenie dla rodzimych i introdukowanych drzew i krzewów w produkcji szkółkarskiej, na plantacjach, w arboretach i ogrodach botanicznych, zaprojektować postępowanie ochronne przy zastosowaniu metod i technik badawczych monitorowania chorób i szkodników oraz ich likwidacji w określonych sytuacjach. LES1 _U04

LES1 _U18 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

OCHFIT_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 R

OCHFIT_K02 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K04 R

OCHFIT_K03 twórczego wykorzystania przepisów prawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z handlem roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. LES1 _K02

LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Zaliczenie na prawach egzaminu – na podstawie obecności i udziału w dyskusji na wykładach, udział w ocenie końcowej wynosi 10%

cwl.zaliczenie projektu, ocena prezentacji (w projekcie oraz prezentacji zawarta jest podstawowa znajomość środków fitosanitarnych, częściowa analiza czynników szkodotwórczych oraz technik postępowania w wybranym obiekcie w celu uzyskania oceny 3.0), udział w ocenie końcowej wynosi 80%

cwt.zaliczenie raportu (grupowe) (raport zawiera podstawową znajomość metod i technik badawczych monitorowania szkodników i chorób oraz ich likwidacji oraz częściową analizę przypadku w celu uzyskania oceny 3.0), udział w ocenie końcowej wynosi 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kacprzyk
Prowadzący grup: Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)