Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identyfikacja i zasady monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.084.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja i zasady monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Założenia i podstawy prawne sieci Natura 2000. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; sieć Natura 2000 w polskim systemie prawnym.

Podstawy metodyczne i zasady monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Organizacja monitoringu gatunków i siedlisk Natura 2000 w Polsce.

Metody fitosocjologiczne wykorzystywane w monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych.

Kryteria identyfikacji i charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących na terenie Polski.

Problemy ochrony i właściwej gospodarki w zbiorowiskach leśnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000.

Ćwiczenia terenowe 5 godz.

Tematyka zajęć Las Wolski w Krakowie. Wykonanie w zespole (5 osób) prac terenowych niezbędnych do podstawowego monitoringu wybranego siedliska przyrodniczego (9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny)

Literatura:

Podstawowa

1. HERBICH J. (red.). Lasy i Bory. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.

2. MRÓZ W. (red), 2010-2014. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I-IV. GIOŚ, Warszawa

3. ANONYMOUS 2007. Interpretation Manual of EU Habitats EUR27 July 2007, European Commision, Brussels

Uzupełniająca

1. MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W., WIERZBA M. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. PWN, Warszawa 2012

2. RUTKOWSKI P. 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

3. MATUSZKIEWICZ J.M. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa 2001, 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna podstawy prawne i zasady wyróżniania, identyfikacji i klasyfikacji leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących na terenie Polski. LES1_W03

LES1_W01 R

Rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze leśne siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 występujące na terenie Polski oraz zna ich specyficzne wskaźniki struktury i funkcji. LES1_W03 R

Potrafi opisać problemy ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych oraz zidentyfikować ich zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. LES1_W09

LES1_W03 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Korzystając z przewodników GIOŚ wykonać w zespole monitoring przyrodniczy leśnego siedliska przyrodniczego Natura 2000. LES1_U01 R

Wykorzystywać przewodniki i klucze do identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000. LES1_U05 R

Zastosować posiadaną wiedzę z botaniki leśnej i fitosocjologii do podstawowego monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000. LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia posiadanej wiedzy z ochrony przyrody i ekologii roślin LES1_K01 R

oceny zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki leśnej na szatę roślinną, wykazuje dbałość i wrażliwość potrzebę jej ochrony oraz uwzględnia te zagadnienia w swoich działaniach. LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Test wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwiczenia.Ocena sprawozdania z ćwiczeń terenowych polegającego na wypełnieniu „Karty obserwacji siedliska przyrodniczego” na podstawie danych zebranych na ćwiczeniach terenowych; udział oceny z zaliczenia z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Różański
Prowadzący grup: Wojciech Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)