Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fotografii przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.081.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotografii przyrodniczej
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elektyw jest przeznaczony dla osób chcących opanować umiejętność wykonywania poprawnych technicznie zdjęć przyrodniczych mogących pełnić funkcję dokumentacji fotograficznej w wykonywanych pracach badawczych i usługowych. W ramach kursu uczestnicy zaznajomią się z budową i istotą funkcjonowania współczesnych aparatów cyfrowych oraz poznają kryteria wyboru sprzętu do fotografii przyrodniczej. Posiądą praktyczne umiejętności wykonywania poprawnych technicznie zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kompozycji, właściwej ekspozycji, podstaw operowania głębią ostrości oraz wykorzystaniem dodatkowych źródeł światła. Program elektywu jest realizowany na wykładach (8 godz.) i warsztatach terenowych (7 godz.).

Pełny opis:

Wykłady 8 godz.

Tematyka zajęć Historia fotografii i ewolucja sprzętu fotograficznego.

Podstawy działania współczesnych aparatów cyfrowych, charakterystykę hybrydowych aparatów cyfrowych oraz lustrzanek cyfrowych.

Budowa i parametry techniczne sprzętu fotograficznego wykorzystywanego w różnych dziedzinach fotografii przyrodniczej; techniki fotografowania, ze szczególnym uwzględnieniem makrofotografii.

Zasady właściwej ekspozycji, techniki pomiaru światła, doboru czasu naświetlania i przysłony, podstaw operowania głębią ostrości, balansem bieli oraz wykorzystaniem dodatkowych źródeł światła. Zasady kompozycji zdjęć fotograficznych oraz techniki obróbki zdjęć cyfrowych.

Ćwiczenia terenowe 7 godz.

Tematyka zajęć W ramach planowanych warsztatów fotograficznych, przewidziane jest praktyczne wykonywanie zdjęć różnych obiektów przyrodniczych oraz krytyczna ocena wykonanych zdjęć, analiza popełnionych błędów i ich przyczyn oraz możliwości naprawy, praktyczna obróbka i edycja zdjęć cyfrowych.

Literatura:

Podstawowa

1. CYRIAN T. 1970. Fotografia – Technika i technologia. WNT, Warszawa

2. LANGFORD M. 1992. Fotografia od A do Z. Muza S.A., Warszawa

3. MCWHINNIE A. 2004. Fotografia. Arkady. Warszawa

4. ANG T. 2004. Fotografia cyfrowa. Arkady, Warszawa

Uzupełniająca

1. ŚWIAT OBRAZU - Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo www.SwiatObrazu.pl

2. KELBY S. 2016. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Najlepsze wskazówki. Helion, Sensus, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Podstawy teoretyczne poprawnego wykonywania fotografii krajobrazowej, florystycznej i faunistycznej oraz makrofotografii, zna zróżnicowanie sprzętu fotograficznego i potrafi ocenić jego parametry techniczne pod kątem przydatności do fotografii przyrodniczej. LES1_W05

LES1_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Samodzielnie wykonać poprawne zdjęcie fotograficzne o dowolnej tematyce przyrodniczej i w różnorodnych (trudnych) warunkach oświetleniowych LES1_U06 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest:

Jest świadomy podstaw praw autorskich w fotografii, zna periodyki i strony internetowe poświęcone fotografii, jest świadomy bardzo szybkiego rozwoju technologicznego fotografii cyfrowej i potrzeby śledzenia zmian LES1_K07 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwt.Praca kontrolna polegająca na wykonaniu zdjęć o określonej tematyce, umożliwiająca ocenę wiedzy w rozwiązywaniu problemów przy wykonywaniu zdjęć przyrodniczych oraz praktycznych umiejętności w posługiwaniu się współczesnym sprzętem fotograficznym; udział oceny z zaliczenia z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Różański
Prowadzący grup: Wojciech Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)