Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona fitosanitarna w handlu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami na terenie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.077.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona fitosanitarna w handlu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami na terenie Unii Europejskiej
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z aktualnie obowiązujacymi przepisami prawa krajowego i unijnego w zakresie handlu drewnem i produktami z drewna, ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej, organizacjami oraz projektami wspomagajacymi ochronę roślin. Omówienie przyczyn i skutków inwazji biologicznych związanych z handlem międzynarodowym i transportem roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Przedstawienie studentom wybranych introdukowanych obcych gatunków szkodników i organizmów kwarantowanych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz zasad zintegrowanej ochrony roślin.

Literatura:

Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin IPPC FAO (Znowelizowany tekst zatwierdzony przez Konferencję FAO podczas 29. sesji, dnia 17 listopada 1997 r.) Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), sporządzona w dniu 3 marca 1973 r. (ratyfikowana przez Polskę w 1989 r.)Ustawa z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444)Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rośłin (Dz.U. z 2014 poz. 621) 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 686) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r.o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. poz. 671) Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2015 poz. 858) Ustawa o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki

podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji

handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L295 z 12.11.2010, str. 23).

FAO. 2005a. ISPM No. 3: Guidelines for the Export, Shipment, Import and Release of Biological Control Agents and Other Beneficial Organisms, 2005, FAO, Rome, Italy.

Guidelines for pest risk analysis, 1996. ISPM No. 2, FAO, Rome.

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 1994. World Trade Organization, Geneva.

International Plant Protection Convention, 1997. FAO, Rome.

Principles of plant quarantine as related to international trade, 1995. ISPM No. 1, FAO, Rome.

Kenis M, Rabitsch W, Auger-Rozenberg MA, Roques A (2007) How can alien species inventories and interception data help us prevent insect invasions? Bull Entomol Res 97:489–502

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) 2012. Gatunki obce w faunie Polski. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Ząbecki W., Kacprzyk M. 2010. Zagrożenia i ochrona plantacji drzew szybko rosnących. [w:] J. Frączek (red.), Produkcja biomasy na cele energetyczne. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 75 - 91.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza wykład ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne

"ćwiczenia seminaryjne

"ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne ćwiczenia terenowe zaliczenie raportu (grupowe) rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)