Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parki narodowe Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.072.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parki narodowe Europy
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody w Europie.

Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie północ-południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę.

Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie wschód-zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po suchy step i półpustynie południowo-zachodniej Rosji.

Przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce: parki narodowe

Przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

Tematyka zajęć Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie północ-południe: strefa śródziemnomorska, naturalny step Europy Centralnej (Włochy, Węgry) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie północ-południe: strefa tajgi oraz tundry Cz. I (Finlandia i Norwegia) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie północ-południe: strefa tajgi oraz tundry Cz. II (Finlandia i Norwegia) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie wschód-zachód: strefa atlantycka (Francja) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie wschód-zachód: region kontynentalny (Ukraina) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Europy w układzie wschód-zachód: strefa suchego stepu i półpustyń (Rosja) na podstawie ekspozycji prezentowanej w Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb.

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Narodowych Polski

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Rezerwatach Narodowych Polski

Analiza walorów przyrodniczych chronionych w wybranych Parkach Krajobrazowych, Obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 Polski

Zaliczenie ćwiczeń. Prezentacja własnego opracowania dotyczącego wybranego obszaru chronionego.

Literatura:

Podstawowa

1. Aktualna wersja Ustawy o ochronie przyrody (2004)

2. Obszary chronione w Polsce. 2001. Praca zbiorowa. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska.

3. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych. 2000. Praca zbiorowa. Wyd. LOP Warszawa

Uzupełniająca

1. Garski A. 2007. Skandynawia. Parki Narodowe i rezerwaty przyrody. Wyd. Poznaj Świat.

2. Lipiński A. 2007. Prawne podstawy ochrony Środowiska. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

3. Olaczek R. 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Wyd. Multico Warszawa.

4. Brożek S. (red.) 2013. Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. Wyd. UR w Krakowie

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe formy ochrony przyrody realizowane w Polsce oraz innych krajach Europy LES1_W16

LES1_W18 R

Zna szczególne walory środowiska przyrodniczego chronione w różnych obszarach europejskich. LES1_W16

LES1_W18 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi scharakteryzować walory przyrodnicze wybranych obszarów chronionych w różnych strefach klimatyczno-roślinnych Europy LES1_U10

LES1_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent ma świadomość:

Ważności podejmowanych decyzji i ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Sprawdzian wiedzy (50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0), udział w ocenie końcowej wynosi 30 %

ćwiczenia. Praca zaliczeniowa (analiza walorów chronionych na przykładzie wybranego obiektu chronionego) , udział w ocenie końcowej wynosi 70 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: Ewa Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)