Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fitosocjologiczne podstawy diagnozowania siedlisk leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.068.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitosocjologiczne podstawy diagnozowania siedlisk leśnych
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Elektyw jest poszerzeniem kursu botaniki leśnej o zagadnienia związane z fitosocjologią i jej wykorzystaniem w identyfikacji siedliskowych typów lasu. Program elektywu jest realizowany na wykładach i ćwiczeniach terenowych. Tematyka wykładów obejmuje teoretyczne podstawy metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego Braun-Blanqueta; podstawową charakterystykę zróżnicowania lasów Polski z omówieniem najważniejszych zespołów leśnych z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego, uwarunkowań siedliskowych oraz powiązań z siedliskowymi typami lasu. Problematykę wykładów uzupełniają ponadto zagadnienia dotyczące: ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Dopełnieniem kursu są ćwiczenia terenowe, w czasie których uczestnicy samodzielnie wykonują zdjęcia fitosocjologiczne w naturalnych zespołach leśnych, uczą się je identyfikować i określać na ich podstawie siedliskowy typ lasu.

Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć Podstawy teoretyczne i metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego – metoda Braun-Blanqueta; porównanie z metodami siedliskoznawstwa leśnego. Geneza współczesnej szaty roślinnej Polski: uwarunkowania historyczne, fitogeograficzne, klimatyczne, edaficzne i antropogeniczne; aktualne i potencjalne zróżnicowanie roślinności Polski.

Podstawowe zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Polski; charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów borowych z klasy Vaccinio-Piceetea.

Charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów łęgów, grądów, dąbrów i buczyn z klasy Querco-Fagetea.

Charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów ubogich dąbrów z klasy Quercetea robori-petraeae, olesów z klasy Alnetalia glutinosae oraz łęgów topolowo-wierzbowych z klasy Salicetea purpureae.

Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin i możliwości ich wykorzystania w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Zróżnicowanie siedlisk leśnych w Polsce i identyfikujące je zespoły roślinne.

Problemy ochrony i właściwej gospodarki w zbiorowiskach leśnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000.

Ćwiczenia terenowe 18 godz.

Tematyka zajęć Gorczański Park Narodowy; Samodzielne wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych; poznanie górskich zespołów roślinnych: ze związków Alno-Ulmion, Fagion sylvatice i Piceion abietis. Piętra klimatyczno-roślinne i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych; Zagrożenia i problemy ochrony zbiorowisk roślinnych w Gorczańskim Parku Narodowym.

Literatura:

Podstawowa

1. MATUSZKIEWICZ J.M. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa 2001, 2005;

2. MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W., WIERZBA M. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. PWN, Warszawa 2012;

3. TOMANEK J., WITKOWSKA-ŻUK L., Botanika leśna. Wyd. 7, PWRiL, Warszawa 2008;

4. ZARĘBA R. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. 2, Skrypty. SGGW-AR, Warszawa 1988.;

5. RÓŻAŃSKI W. Klucz do oznaczania zbiorowisk leśnych i zaroślowych Polski. Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR, Kraków 2017, (pdf);

6. ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Institute of Botany, PASci, Kraków.

Uzupełniająca

1. SZAFER W., ZARZYCKI K. (red.). Szata roślinna Polski. Wyd. 3, PWN, Warszawa 1977

2. .MATUSZKIEWICZ W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa 2001, 2004, 2007;

3. WYSOCKI Cz., SIKORSKI P. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa 2002;

4. DZWONKO Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus – Instytut Botaniki UJ, Poznań – Kraków 2007;

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna podstawy metodyczne i zasady wyróżniania, identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w środkowoeuropejskim kierunku fitosocjologicznym. LES1_W03, LES1_W01 R

Rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze zespoły leśne Polski oraz potrafi wskazać ich wymagania siedliskowe i zasięg geograficzny. LES1_W03 R

Potrafi opisać problemy ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych oraz zidentyfikować ich zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. LES1_W09

LES1_W03 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

samodzielnie wykonać zdjęcie fitosocjologiczne metodą Braun-Blaqueta i interpretować dane o roślinności. LES1_U01 R

wykorzystywać klucze do oznaczania zbiorowisk roślinnych do identyfikacji płatów roślinności opisanych zdjęciami fitosocjologicznymi lub tabelami. LES1_U05 R

zastosować poznane metody fitosocjologiczne do uproszczonej diagnozy siedliskowej. LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie botaniki i ekologii roślin LES1_K01 R

oceny zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki leśnej na szatę roślinną, wykazuje dbałość i wrażliwość potrzebę jej ochrony oraz uwzględnia te zagadnienia w swoich działaniach. LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Test wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia.Ocena ze sprawozdania z ćwiczeń obejmującego: 1. Identyfikację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych z wykorzystaniem klucza do oznaczania zbiorowisk leśnych i zaroślowych Polski. 2. Wstępną diagnozę siedliskowych typów lasu dla wykonanych zdjęć fitosocjologicznych na podstawie średnich wskaźników trofizmu i wilgotności obliczonych na podstawie ekologicznych liczb wskaźnikowych Zarzyckiego; udział oceny z zaliczenia z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Różański
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Wojciech Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)