Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w technice leśnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.060.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w technice leśnej
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godzin dydaktycznych

W trakcie zajęć mających formę wykładów ilustrowanych rzeczywistymi przykładami, w oparciu o posiadaną przez studenta wiedzę z zakresu marketingu ogólnego, będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Istota i znacznie marketingu w technice leśnej, maszyny leśne jako produkt,

2. Różne formy segmentacji rynku maszyn leśnych z punktu widzenia działań marketingowych,

3. Promocja i reklama maszyn leśnych w świecie rzeczywistym i wirtualnym,

4. Dystrybucja maszyn leśnych,

5. Ceny maszyn, metody ich ustalania, stosowane strategie cenowe, podstawowe analizy bieżącej sytuacji produktu na rynku,

6. Określenie celów, strategii i innych działań marketingowych, które są stosowane w rzeczywistym przedsiębiorstwa, dokonane w oparciu o spotkanie z osobą która zajmuje się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwie działającym w obszarze techniki leśnej,

7. Przedstawienie zagadnień do samodzielnego przygotowania, omówienie przygotowanych prac, podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Altkorn J. Podstawy marketingu. Kraków 2003,

2. Informacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych firm działających w obszarze techniki leśnej.

Uzupełniająca

1. Kotler P. Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

student wie i rozumie jak funkcjonuje przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, dystrybucją i produkcją maszyn leśnych. Student rozumie istotę i znacznie marketingu w tych przedsiębiorstwach, rozumie, że maszyny leśne są również produktem marketingowym. Student wie jak dokonywana jest segmentacja rynku maszyn leśnych. Student zna metody promowania, reklamowania i dystrybuowania maszyn leśnych. Student wie jak kształtują się ceny maszyn leśnych, jakie są metody ich ustalania i jakie stosowane strategie cenowe. Wie i rozumie jak wykonywane są bieżąc analizy sytuacji produktu na rynku LES2_W17 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi dobrać odpowiednie środki techniczne do przewidzianych zadań LES2_U11 R

posiada umiejętność przeprowadzenie kompleksowych analiz ekonomicznych dotyczących maszyn stosownych w gospodarce leśnej LES2_U12 R

posiada umiejętność przygotowania pac pisemnych LES2_U13 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie techniki leśnej LES2_K01 R

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES2_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Praca zaliczeniowa na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)