Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Datowanie dendrochronologiczne obiektów i sztuki drewnianej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.054.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Datowanie dendrochronologiczne obiektów i sztuki drewnianej
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z metodyką datowania obiektów sztuki i architektury drewnianej przy wykorzystaniu analizy szerokości słojów rocznych drzew. W ramach prowadzonych zajęć studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu dendrochronologii jako nauki oraz poznają metody pozyskiwania materiału badawczego. Zdobywają także praktyczne umiejętności wykorzystania słojów rocznych w naukowej i praktycznej działalności człowieka. Uczestnicy zajęć nabierają także umiejętności sporządzania opinii oraz ekspertyz z zakresu datowania drewna nieznanego wieku przy wykorzystaniu dendrochronologicznych metod analizy rocznych pierścieni drewna.

Literatura:

Podstawowa Schweingruber F.H. (1983). Tree Rings. Basics and Applications of Dendrochronology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland.

Schweingruber F.H. (1993). Trees and Wood in Dendrochronology. Morphological, Anatomical, and Tree-Ring Analytical Characteristics of Trees Frequently Used in Dendrochronology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York, London Paris Tokyo, HongKong Barcelona Budapest.

Ważny T., (2001). Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

Zielski A., Krąpiec M. (2004). Dendrochronologia. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca Bednarz, Z., 1998. Przykład wykorzystania metod dendrochronologicznych do datowania obiektów sztuki lutniczej. Sylwan 142 (7):89-97.

Baillie, M.G.L., 1982. Tree ring dating and archaeology. London, Canberra: Croom Heim.

Eckstein, D., Ważny, T.„Bauch, J., Klein, P., 1986. New evidence for the dendrochronological dating of Netherlandish paintings. Nature 320:465-466.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

DOSiAD_W01 Posiada podstawową wiedzę o dendrochronologii na świecie i w Polsce oraz definiuje pojęcia z zakresu analizy słojów rocznych. Charakteryzuje i rozróżnia materiały badawcze oraz potrafi ocenić ich przydatność w badaniach dendrochronologicznych. Potrafi opisać metody stosowane w dendrochronologii oraz zna techniki poboru prób z drzew żywych i materiału historycznego. Opisuje konsekwencje poboru prób dla drzew żywych i obiektów historycznych. LES1_W01

LES1_W14

R

DOSiAD_W02 Posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad analizy materiału badawczego w dendrochronologii. Zna narzędzia oraz techniki przygotowania materiału do badań dendrochronologicznych. Opisuje zasady liczenia pierścieni przyrostowych drewna oraz zna techniki i urządzenia stosowane w pomiarze szerokości słojów rocznych. LES1_W01

LES1_W14

R

Zna zasady analizy szerokości słojów rocznych i datowania w praktyce dendrochronologicznej. Definiuje teoretyczne podstawy tworzenia krzywych obrazujących zmienność szerokości słojów rocznych w tym chronologii rzeczywistych, bezwzględnie datowanych i standaryzowanych. LES1_W01 , LES1_W14 R

Objaśnia metody datowania drewna oraz definiuje najczęściej występujące czynniki kształtujące udatność datowania. Dobiera odpowiednie narzędzia i metodykę do datowania dendrochronologicznego. Wymienia przykłady zastosowania datowania dendrochronologicznego drewna w architekturze, sztuce, lutnictwie, malarstwie, architekturze oraz postępowaniu administracyjnym i sądowym. LES1_W01

LES1_W14 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi prawidłowo dobrać, posługiwać się i konserwować narzędzia stosowane w pracach terenowych. Prawidłowo typuje drzewa do badań oraz pozyskuje materiał do analiz dendrochronologicznych. Stosuje alternatywne, małoinwazyjne metody zbierania danych do analizy szerokości słojów rocznych drewna konstrukcyjnego i zabytkowego. Pobiera próby z drzew żywych oraz drewna historycznego. Prawidłowo oznacza i zabezpiecza materiał badawczy w trakcie transportu i przechowywania. LES1_U01 R

Posiada umiejętność przygotowania próbek drewna do analiz dendrochronologicznych oraz potrafi prawidłowo wykonać przekrój poprzeczny słojów rocznych. Potrafi przy zastosowaniu różnych metod wyeksponować rysunek słojów rocznych. Wykonuje pomiar szerokości słojów rocznych przy wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz opartych o cyfrową analizę obrazu. LES1_U01

LES1_U13 R

Przeprowadza digitalizację słojów rocznych oraz obsługuje przyrostomierze cyfrowe. Dokonuje pomiaru, transformacji i analizy danych przy wykorzystaniu programów CooRecorder, CDendro. Weryfikuje uzyskane w drodze analizy dendrochronologicznej wyniki pod kątem występowania błędów pomiarowych. Potrafi dokonać transformacji danych przyrostowych i utworzyć osobniczą i stanowiskową rzeczywistą i standaryzowaną chronologię słojów rocznych. LES1_U01 R

Wykonuje datowanie metodą wzrokową oraz z wykorzystaniem programów CDendro oraz CooRecorder. Ocenia poprawność datowania na podstawie wskaźników statystycznych. Potrafi określić stopień podobieństwa chronologii słojów rocznych stosując współczynniki procentowego podobieństwa i korelacji oraz współczynnik t. Sporządza opinie i ekspertyzy z zakresu datowania dendrochronologicznego. LES1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent ma świadomość:

Ma świadomość potrzeby stałej aktualizacji swej wiedzy. Potrafi współdziałać, pracować i koordynować wykonanie zadań w grupie. LES1_K01 R

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki wykonywanej działalności oraz jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. LES1_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Obecność przynajmniej na 50% wykładów

cwl.Sprawdzian umiejętności: - zaliczenie pisemne. Demonstracja praktycznych umiejętności - wykonanie projektów. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 70%.

cwt.Demonstracja praktycznych umiejętności. Sprawdzian umiejętności - pisemne sprawozdanie. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bednarz
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Bednarz
Prowadzący grup: Bartłomiej Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)