Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Meteorologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.046.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia stosowana
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat szeroko pojętej meteorologii i klimatologii oraz z wpływem warunków meteorologicznych i klimatycznych na warunki życia człowieka. Kurs ma dać umiejętności rozpoznawania, pomiaru i opisu podstawowych elementów i wskaźników biometeorologicznych i bioklimatycznych różnych obszarów życia, pracy i odpoczynku człowieka, a także umiejętność oceny oraz możliwości zmian i poprawy warunków biometeorologicznych i bioklimatycznych.

Pełny opis:

Wykłady 8 godz.

Tematyka zajęć Atmosfera jako składnik środowiska naturalnego. Elementy i prawidłowości meteorologiczne w skali makro- mezo- i mikro. Meteorologia i jej zastosowanie. Inżynieria meteorologiczna, Meteorologia gospodarcza, Meteorologia i klimatologia medyczna, Meteorologia w ochronie środowiska, Bioklimatologia.

Jakość powietrza. Naturalne składniki powietrza. Antropogeniczne zanieczyszczenie powietrza. Meteorologiczne sposoby ochrony powietrza. Klimatyczne uwarunkowania filogenezy rodzaju ludzkiego.

Klimaty terenów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych: Klimat lasów i zadrzewień. Klimat równin. Klimat morski i wybrzeży. Klimat wód śródlądowych. Klimat gór średnich. Klimat wysokogórski. Polepszanie warunków klimatycznych terenów rekreacyjnych i uzdrowiskowych.

Klimat miast i budowli. Mezoklimat miasta. Budowle i klimat. Klimat terenów zielonych. Metody polepszania klimatu w obrębie miasta, osiedla, budynków oraz mieszkań i miejsc pracy.

Ćwiczenia (laboratoryjne, terenowe) (10 CWL + 12 CWT) 22 godz.

Tematyka zajęć Elementy i wskaźniki bioklimatyczne. Wpływ pogody na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Pomiary elementów i wskaźników biometeorologicznych oraz ocena komfortu pomieszczeń zamkniętych w okresie grzewczym.

Pomiary elementów i wskaźników biometeorologiczna oraz komfortu pomieszczeń zamkniętych w okresie poza-grzewczym.

Ocena jakości powietrza miejskiego w okresie zimowym przy różnych typach pogody.

Ocena warunków pogodowych oraz ich wpływu na jakość powietrza miejskiego w okresie chłodnym.

Ocena warunków pogodowych oraz wpływu na jakość powietrza miejskiego w okresie ciepłym.

Pomiary i ocena bioklimatyczna zwartej zabudowy miejskiej.

Pomiary i ocena bioklimatyczna terenów zieleni miejskiej oraz ich zagrożeń.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Flemming G. 1983. Klimat-środowisko-człowiek. PWRiL, Warszawa.

2. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B. 1997. Bioklimatologia człowieka. IGiPZ, PAN, Monografie 1.

3. Matuszko D. 2007. Klimat Krakowa w XX wieku. IGiGP UJ, Kraków.

Uzupełniająca

1. Schoenwiese CD. 1997. Klimat i człowiek. Prószyński i S-ka, Warszawa.

2. Trojan P. Bioklimatologia ekologiczna. PWN, Warszawa.

3. Grabowski. A. 2008. Ogrody i parki dawnego Krakowa. Wyd. Jagiellonia, Kraków.

4. Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B. 1989. Bioklimat Krakowa. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 73:7-57.

5. Bokwa A. 2010. Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa. IGiGP, UJ, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

METSTO_W01 pojęcia oraz rozpoznaje i opisuje zakres badawczy meteorologii LES1_W18 R

METSTO_W02 procesy i czynniki środowiskowe decydujące o komforcie bioklimatycznym człowieka oraz charakteryzuje wpływ czynników środowiska na życie człowieka, wskazując na wynikające z tego korzyści oraz zagrożenia LES1_W18 R

METSTO_W03 charakterystykę meteorologiczną i bioklimatyczną różnych obszarów LES1_W18 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

METSTO_U01 obsługiwać przyrządy pomiarowe z zakresu bioklimatologii oraz stosować zasady prawidłowego zbioru danych pomiarowych LES1_U05 R

METSTO_U02 obliczać podstawowe wskaźniki bioklimatyczne LES1_U05 R

METSTO_U03 waloryzować różne obszary pod względem bioklimatycznym LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent ma świadomość:

METSTO_K01 konieczności współdziałania i pracy w grupie przy realizacji określonego zadania oraz przyjmowania różnych ról LES1_K02 R

METSTO_K02 ważności i skutków działalności inżynierskiej oraz jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Sprawdzian wiedzy - ustny (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

cwl.Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny demonstracja praktycznych umiejętności (wykonywanie pomiarów), ocena zaangażowania w dyskusji oraz w pracach zespołowych, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)