Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda dużej aglomeracji miejskiej i jej kształtowanie na przykładzie Krakowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.044.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda dużej aglomeracji miejskiej i jej kształtowanie na przykładzie Krakowa
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Rola przyrody w mieście dzisiaj i w przyszłości.

2. Poznanie oraz waloryzacja stanu aktualnego przyrody miasta.

3. Dynamika przemian roślinności w Krakowie.

4. Lasy miejskie.

5. Miasto przyszłości- rola przyrody

1.Waloryzacja przyrody wybranego fragmentu Krakowa-przygotowanie informacji o analizowanym obszarze- geograficznym, historycznym, dokumentacyjnym, przyrodniczym – etap przygotowania projektu .

2.Waloryzacja przyrody wybranego fragmentu Krakowa- opracowanie materiału zebranego w tereni; synteza.

3.Przygotowanie planu rewitalizacji lub wyznaczenie kierunków rozwoju zwaloryzowanego obszaru w przyszłości w perspektywie 120, 20, 50, 100 lat

1. Dendroflora i ornitofauna parków Krakowa.

2. Porównanie starych lasów z lasami nowo powstałymi.

3. Roślinność Krakowa z perspektywy etnobotaniki.

4. Waloryzacja przyrody wybranego fragmentu Krakowa – wizja w terenie połączona z wykonaniem dokumentacji stanu.

Literatura:

1. Bogdanowski J. 1979. Warownie i zieleń Twierdzy Kraków. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2. Bogdanowski J., 1997. Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant.

3. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. 1981. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa – Kraków.

4. Denisiuk Z. 1987. O ochronę nadwiślańskich łąk w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 43: 22-31.

5. Drzał M., Kleczkowski A. S. 1996. Współczesny stan środowiska przyrodniczego Krakowa i kierunki jego zmian (wstępny zarys problematyki). Stud. Ośrod. Dok. Fizjogr. 24: 9-19.

6. Dubiel E. 1994-95. Kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej Doliny Wisły w Krakowie. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 26-27: 139-148.

7. Dubiel E. 1996. Łąki Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 145 - 171.

8. Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawn. Geologiczne, Warszawa.

9. Harmata W. 1996. Zmiany awifauny w obszarach zieleni miejskiej Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 263 - 290.

10. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 153-169.

11. Tyczyńska M. 1974. Rzeźba terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 19-42.

12. Tyczyńska M. 1974. Jednostki fizyczno - geograficzne terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 171-174.

13. Zając M., Zając A. (red.) 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: ss.136.

14. Trafas K. (red.). 1988. Atlas Miasta Krakowa. Instytut Geografii UJ, Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami, Państw. Przed. Wyd. Kartogr. Im. E. Romera, Warszawa - Wrocław.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - ABSOLWENT

Zna specyfikę fitocenoz obszarów zurbanizowanych oraz dynamikę przemian, którym podlegają. Posiada podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej oraz jej dynamice. LES1_W03

Posiada wiedzę o funkcjonowaniu różnych taksonów w środowisku zmodyfikowanym LES1_W03

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Rozpoznaje elementy przyrodnicze istniejące w obszarach zurbanizowanych i potrafi ocenić ich trwałość w przyszłości

Samodzielnie analizuje problemy wpływające na stan środowiska oraz stan zasobów przyrody w obszarach zurbanizowanych w dłuższej perspektywie czasowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

pracy samodzielnej i potrafi zarządzać zespołem dobierając odpowiednio role do kompetencji osobowych poszczególnych członków zespołu

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest przedstawienie sprawozdań z ćwiczeń terenowych oraz wypełnienie krótkiego testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Anna Gazda, Grzegorz Piątek, Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.