Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropopresja w lasach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.035.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropopresja w lasach
Jednostka: Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z warunkami i przyczynami powstawania szkód antropogenicznych w lasach, powstających w wyniku wadliwie prowadzonych czynności gospodarczych.

Pełny opis:

Opracowanie projektu zagospodarowania turystycznego parku narodowego, rezerwatu lub innego obiektu przyrodniczego w celu obniżenia ryzyka szkód.

Opracowanie projektu zagospodarowania pożarzyska, w celu ograniczenia ryzyka pożaru na wybranym terenie.

Wykonanie projektu zagospodarowania obiektu leśnego, znajdującego się pod wpływem przekształceń orograficznych, związanych z górnictwem

Wykonanie projektu ochrony ekosystemów leśnych wzdłuż autostrady na wybranym przykładzie.

Zaplanowanie zabiegów ochronnych w lesie znajdującym się pod silnym wpływem imisji przemysłowych na przykładzie wybranego obiektu.

Opracowanie mapy zagrożeń antropogenicznych w lasach na podstawie danych statystycznych pochodzących z monitoringu leśnego ( z uwzględnieniem jednego czynnika szkodotwórczego).

Stosowane procedury w gospodarce leśnej jako sposób obniżenia ryzyka popełniania błędów gospodarczych

Literatura:

Laguna T.M. (red) 2010. Zarządzenie zasobami środowiska. Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko.

Ochrona Środowiska 1996-2010. Główny Urząd Statystyczny. Roczniki.

Publikacje specjalistyczne dotyczące problematyki szkód antropogenicznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna rodzaje i rozmiar szkód w lasach, powstających w wyniku turystyki i rekreacji : zaśmiecanie lasu , niszczenie i wydeptywania runa leśnego, niekontrolowane pozyskiwanie płodów runa leśnego, zajmowanie powierzchni pod inwestycje związane z rekreacją. Zna prawne aspekty ograniczania nadmiernego korzystania z lasu w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz innych obiektach przyrodniczych chronionych oraz rodzaje i rozmiar zagrożeń antropogenicznych w obektach oszczególnuch walorach przyrodniczych. Ma rozszerzoną wiedzę o metodach ograniczania szkód w obiektach przyrodniczych prawem chronionych.

Zna przyczyny szkódy powstających w wyniku łamania prawa przeciwpożarowego i efekty ekologiczne pożarów w lasach. Potrafi opisać zagrożenia biotyczne w odtwarzanych ekosystemach leśnych na pożarzyskach.

Zna zagrożenia powstające w lasach wokół kopalń węgla kamiennego, węgla brunatnego i kamieniołomów. Zna prawne aspekty ograniczające racjonalną ochronę lasów przed degradacją siedlisk. Definiuje zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycznych w lasach będących pod presją przekształceń hydrologicznych Zna wpływ autostrad i dróg szybkiego ruchu na funkcjonowanie ekosystemów leśnych i gospodarkę leśną oraz wpływ fragmentaryzacjji kompleksów leśnych na funkcjinowanie ekosystemów lesnych w wyniku budowy autostrad.

Zna szkody w lasach powstające w związku ze skażeniem powietrza. Potrafi opisać prognozowanie rozmiaru następstw uszkodzeń i przekształceń w lasach w wyniku skażenia środowiska. Zna skutki skażenia wód w lesie i w jego otoczeniu – wysypiska, wylewiska. Zna błędy wynikające z niewłaściwej gospodarki leśnej (błędy gosp.) i wpływ ich na stabilność oraz funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

Umiejętnosci:

Potrafi ocenić rodzaje i rozmiar szkód w lasach, powstających w wyniku turystyki i rekreacji : zaśmiecanie lasu , niszczenie i wydeptywania runa leśnego, niekontrolowane pozyskiwanie płodów runa leśnego, zajmowanie powierzchni pod inwestycje związane z rekreacją. Potrafi tłumaczyć prawne aspekty ograniczania nadmiernego korzystania z lasu w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz innych obiektach przyrodniczych chronionych oraz rodzaje i rozmiar zagrożeń antropogenicznych w obektach oszczególnuch walorach przyrodniczych. Potrafi formułować metod ograniczania szkód w obiektach przyrodniczych prawem chronionych.

Rozróżnia przyczyny szkódy powstających w wyniku łamania prawa przeciwpożarowego i efekty ekologiczne pożarów w lasach. Potrafi opisać zagrożenia biotyczne w odtwarzanych ekosystemach leśnych na pożarzyskach.

Potrafi zinterpretować zagrożenia powstające w lasach wokół kopalń węgla kamiennego, węgla brunatnego i kamieniołomów. Objaśnić prawne aspekty ograniczające racjonalną ochronę lasów przed degradacją siedlisk. Rozróżnić zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycznych w lasach będących pod presją przekształceń hydrologicznych Potrafi opisać wpływ autostrad i dróg szybkiego ruchu na funkcjonowanie ekosystemów leśnych i gospodarkę leśną oraz wpływ fragmentaryzacjji kompleksów leśnych na funkcjinowanie ekosystemów lesnych w wyniku budowy autostrad.

Potrafi definiować szkody w lasach powstające w związku ze skażeniem powietrza. Potrafi opisać prognozowanie rozmiaru następstw uszkodzeń i przekształceń w lasach w wyniku skażenia środowiska. Potrafi rozpoznać skażenia wód w lesie i w jego otoczeniu – wysypiska, wylewiska. Potrafi zidentyfikować niewłaściwą gospodarkę leśną (błędy gosp.) i wpływ ich na stabilność oraz funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

Ćwiczenia projektowe

Potrafi zaproponować metody diagnozowania uszkodzeń i zagrożeń ze strony turystyki i rekreacji w wybranym obiekcie

Potrafi wybrać sposób wykonania projektu zagospodarowania turystycznego w celu obniżenia ryzyka szkód. na zasady wykonania projektu zagospodarowania turystycznego wybranego parku narodowego, rezerwatu lub innego obiektu przyrodniczego w celu obniżenia ryzyka szkód.

Potrafi sporządzić projekt zagospodarowania pożarzyska, w celu ograniczenia ryzyka pożaru na wybranym terenie. Potrafi wykonanać projekt zagospodarowania wybranego obiektu leśnego, znajdującego się pod wpływem przekształceń orograficznych, związanych z górnictwem

Potrafi wykonanać projekt ochrony ekosystemu leśnego wzdłuż autostrady. Potrafi wykonać projekt zabiegów ochronnych w lasach znajdujących się pod silnym wpływem imisji przemysłowych

Potragi opracować mapy zagrożeń antropogenicznych w lasach na podstawie danych statystycznych pochodzących z monitoringu leśnego.

Potrafi planowac zabiegi ochronne w gospodarce leśnej w sposób minimalizujący ryzyko popełniania błędów gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin ustny

"ćwiczenia projektowe (warsztatowe) - rozwiązanie zadania problemowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)