Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recykling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.029.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recykling
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot porusza tematy:

1.Systemy gromadzenia i usuwania odpadów

2.Składowiska odpadów

3.Kompostowanie odpadów komunalnych

4.Fermentacja metanowa odpadów

5.Termiczne przekształcanie odpadów

6.Recykling wraków pojazdów

7.Wykorzystanie odpadów komunalnych

8.Wycieczka wysypisko – Barycz

Student nabył podstawową wiedzę z zakresu recyklingu: systemu gromadzenia i usuwania odpadów, składowania odpadów, kompostowania odpadów komunalnych, fermentacji metanowej odpadów, termicznego przekształcania odpadów, recyklingu wraków pojazdów, wykożystania wybranych odpadów komunalnych. Student potrafi klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w recyklingu odpadów komunalnych. Świadom jest zagrożeń dla środowiska leśnego, wynikających z pozostawianych odpadów komunalnych przez ludzi.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć Systemy gromadzenia i usuwania odpadów. Składowiska odpadów. Kompostowanie odpadów komunalnych. Fermentacja metanowa odpadów. Termiczne przekształcanie odpadów. Recykling wraków pojazdów. Wykorzystanie odpadów komunalnych.

Wycieczka do obiektu zajmującego się recyklingiem np.: Zakładu termicznego przekształcania odpadów, sortowni odpadów, kompostowni dla odpadów zielonych, itp..

Literatura:

1.Kajetan d'OBYRN, Ewa Szalińska. 2005: Odpady komunalne, zbiórka, recykling, unieszkodliwianie. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

2.Recykling. czasopismo, miesięcznik, ABRYS Sp. z o.o., 2001-, Poznań

3.Recykling Samochodów : pismo Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. 1 lub 2 razy w roku, Stowarzyszenie FORS, 2000-, Warszawa

4. Roman Leboda, Patryk Oleszczuk. 2002: Odpady komunalne i ich zagospodarowanie - zagadnienia wybrane. Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

5. Hanna Żakowska 2002: Odpady opakowaniowe : wytyczne Unii Europejskiej, nowe ustawodawstwo, technologie recyklingu, recykling - lista przedsiębiorstw. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Zakład Ekologii Opakowań. COBRO, Warszawa

6. Małgorzata Wojciechowska 1999: Odpady pestycydowe : jak je zagospodarować. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

budowę, podstawy konstrukcji, technologię i zasady obsługi maszyn wykorzystywanych w recyklingu miedzy innymi odpadów powstających w leśnictwie LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Zaliczenie pisemne (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)