Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w technice leśnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.025.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w technice leśnej
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godzin dydaktycznych

W trakcie zajęć mających formę wykładów ilustrowanych rzeczywistymi przykładami, w oparciu o posiadaną przez studenta wiedzę z zakresu marketingu ogólnego, będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Istota i znacznie marketingu w technice leśnej, maszyny leśne jako produkt,

2. Różne formy segmentacji rynku maszyn leśnych z punktu widzenia działań marketingowych,

3. Promocja i reklama maszyn leśnych w świecie rzeczywistym i wirtualnym,

4. Dystrybucja maszyn leśnych,

5. Ceny maszyn, metody ich ustalania, stosowane strategie cenowe, podstawowe analizy bieżącej sytuacji produktu na rynku,

6. Określenie celów, strategii i innych działań marketingowych, które są stosowane w rzeczywistym przedsiębiorstwa, dokonane w oparciu o spotkanie z osobą która zajmuje się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwie działającym w obszarze techniki leśnej,

7. Przedstawienie zagadnień do samodzielnego przygotowania, omówienie przygotowanych prac, podsumowanie.

Literatura:

1. Altkorn J. Podstawy marketingu. Kraków 2003,

2. Informacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych firm działających w obszarze techniki leśnej

3. Kotler P. Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po odbytych zajęciach student:

• potrafi identyfikować produkty związane z techniką leśną, jako elementy marketingu,

• potrafi dokonać podstawowej segmentacji rynku maszyn leśnych,

• wie jak ustalane są ceny, jak promowane, reklamowane i dystrybuowane są produkty techniki leśnej w świecie rzeczywistym i wirtualnym,

• zna podstawowe mechanizmu funkcjonowania i jakie są podstawowe zadnia działu marketingu w przedsiębiorstwie działającym w branży techniki leśnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie składową czynnego uczestnictwa w zajęciach oraz pracy pisemnej polegającej na opisie dowolnego produktu techniki leśnej z punktu widzenia elementów marketingu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)