Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleby zbiorowisk roślinnych objętych siecią Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.023.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleby zbiorowisk roślinnych objętych siecią Natura 2000
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami bytowania zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Natura 2000 w Polsce. Cele tworzenia obszarów i przedmiot ochrony. Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Lasy bukowe na niżu i w górach.

Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, grądy, bory i lasy bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, ciepłolubne dąbrowy.

Tematyka ćwiczeń, które odbędą się w Centrum Edukacji Gleboznawczej

1. Warunki glebowe leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000.

2. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Lasy bukowe na niżu i w górach.

3. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, grądy, bory i lasy bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

4. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, ciepłolubne dąbrowy.

Literatura:

1.Aktualna wersja Ustawy o ochronie przyrody (2004)

2.Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.

3.Matuszkiewicz W. Zespoły roślinne Polski. PWN. Warszawa

4.Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa

5.Mroza W. 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.

6.Rutkowski P. 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.

7.Witkowska-Żuk. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico

Efekty uczenia się:

Znajomość warunków glebowych zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)