Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parki narodowe Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.019.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parki narodowe Europy
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Pełny opis:

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji.

Ćwiczenia będą obejmowały zapoznanie się z dokumentacją filmową i fotograficzną krajobrazów i środowiska zbliżonego do naturalnego, następujących regionów Europy:

1. Wybrane Parki Narodowe w Polsce

2. Rezerwaty Przyrody w Polsce

3. Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu i obszary Natura 2000 w Polsce

4. Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie północ- południe: strefa śródziemnomorska, naturalne stepy Europy Centralnej (Włochy, Węgry)

5. Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie północ- południe: tajga i tundra (Finlandia i Norwegia)

6. Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie wschód – zachód: strefa atlantycka (Francja)

7. Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie wschód – zachód: region kontynentalny (Ukraina)

8. Przegląd Parków Narodowych Europy w układzie wschód – zachód: półpustynie i pustynie (Rosja)

Literatura:

1. Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007.

2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.

3. Olaczek R. 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Wyd. Multico, Warszawa

4. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. PWN, Warszawa

5. Garski A. 2007. Skandynawia. Parki Narodowe i rezerwaty przyrody. Wyd. Poznaj Świat.

6. http://usparks.about.com/od/parksineurope/Parks_in_Europe.htm

Efekty uczenia się:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi formami ochrony przyrody w ujęciu regionalnym na przykładzie wybranych regionów Europy.

Wiedza absolwenta:

Opisuje warunki przyrodnicze wybranych parków narodowych Europy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu klimatu i zróżnicowania gleb

Umiejętności obsolwenta:

Analizuje związki pomiędzy klimatem, geologią, glebami a szatą roślinną w wybranych PN Europy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy końcowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)