Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w technice leśnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.019.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w technice leśnej
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy: GL niestacjonarne inżynierskie, semestr 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu „marketing w technice leśnej” koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do specyficznych szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student w trakcie zajęć, posiadając podstawową wiedzę z marketing, którą nabył na zajęciach z marketingu ogólnego, dowie się, jakie jest podstawowe zastosowanie znanych mu pojęć dotyczących m. in. produkcji, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. W trakcie zajęć odbędzie się spotkanie z osobą odpowiedzialna za działanie marketingowe w przedsiębiorstwie działającym w obszarze techniki leśnej.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć Student zapoznaje się z elementami marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej

Literatura:

Podstawowa

1. Altkorn J. Podstawy marketingu. Kraków 2003,

2. Informacje zawarte na stronach internetowych poszczególnych firm działających w obszarze techniki leśnej.

Uzupełniająca

Kotler P. Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MARKTECHLEŚ_W01 student wie i rozumie jak funkcjonuje przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, dystrybucją i produkcją maszyn leśnych. Student rozumie istotę i znacznie marketingu w tych przedsiębiorstwach, rozumie, że maszyny leśne są również produktem marketingowym. Student wie jak dokonywana jest segmentacja rynku maszyn leśnych. Student zna metody promowania, reklamowania i dystrybuowania maszyn leśnych. Student wie jak kształtują się ceny maszyn leśnych, jakie są metody ich ustalania i jakie stosowane strategie cenowe. Wie i rozumie jak wykonywane są bieżąc analizy sytuacji produktu na rynku LES2_W17 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MARKTECHLEŚ _U01 potrafi dobrać odpowiednie środki techniczne do przewidzianych zadań LES2_U11 R

MARKTECHLEŚ _U02 posiada umiejętność przeprowadzenie kompleksowych analiz ekonomicznych dotyczących maszyn stosownych w gospodarce leśnej LES2_U12 R

MARKTECHLEŚ _U03 posiada umiejętność przygotowania pac pisemnych LES2_U13 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MARKTECHLEŚ _K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie techniki leśnej LES2_K01 R

MARKTECHLEŚ _K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy LES2_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Praca zaliczeniowa na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kormanek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)