Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena i ocena trofeów łowieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.016.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena i ocena trofeów łowieckich
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy: GL niestacjonarne inżynierskie, semestr 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu - Wycena i ocena trofeów łowieckich - jest zaznajomienie studentów leśnictwa z obowiązującymi zasadami (wg CIC) medalowej wyceny trofeów łowieckich. W czasie wykładów (10 godz.) oraz ćwiczeń kameralnych (5 godz.) studenci nabywają praktycznych umiejętności medalowej wyceny trofeów (wieńce, oręża, parostki, łopaty, rosochy, urożenia, ślimy, haki, czaszki i skóry drapieżników) oraz oceny wieku pozyskanych osobników (sarna, jeleń, daniel, łoś). Po zaliczeniu kursu słuchacze posiadają niezbędna wiedzę aby ubiegać się o oficjalne uprawnienia do wyceny trofeów łowieckich wydawane przez Zarząd Główny PZŁ i respektowane przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny – CIC – Conseil Internationale de la Chasse et de la Conservation du Giber.

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Historia i rozwój trofeoznastwa;

Trofeoznastwo w aspekcie ekonomicznym

Kryteria wyceny medalowej trofeów zwierzyny płowej i czarnej

Kryteria wyceny medalowej pustorogich i drapieżników

Wycena trofeów egzotycznych. Preparowanie, konserwacja i zasady eksponowania trofeów

Ćwiczenia laboratoryjne 5 godz.

Tematyka zajęć Praktyczna wycena trofeów jeleniowatych oraz określanie wieku na podstawie żuchw

Praktyczna wycena urożeń pustorogich oraz czaszek i futer drapieżników

Praktyczna wycena oręża dziczego i trofeów egzotycznych

Literatura:

Podstawowa

1. Zalewski D. 2016. Wycena CIC trofeów łowieckich. Wyd. Mazury, Olsztyn.

2. Dziedzic R.2011.(red.) Łowiecki podręcznik selekcjonera. Oficyna Wydawnicza Forest, ZGPZŁ, Józefów-Warszawa.

3. Przybylski A. 2008. Klucz do oznaczania wieku jeleni, danieli, saren, muflonów i dzików. Zachodni Poradnik Łowiecki, Piła.

Uzupełniająca

1. Dziedzic R. 2005. Polskie trofea łowieckie. Wydawnictwo Łowiec Polski.

2. Hromas J. Nolens M. 2000. Stongest trophies. Wydawnictwo Myslivost. Praha.

3. Jaczewski Z. 1992 .Poroże jeleniowatych. PWRiL. Warszawa.

4. Jasiewicz B. 1999. Łowiectwo. Trofea w praktyce. Wydawnictwo Łowiec Polski.

5. Kolar Z. 2001. Odhad veku hlavnich druhu sparkate zvere. Wydawnictwo Myslivost. Praha.

6. Lochman J. 1987. Określanie wieku zwierzyny. PWRiL, Warszawa.

7. Łącki A. 1985.Preparowanie trofeów łowieckich. PWRiL, Poznań.

8. Morow K. 2003. Ile ma lat? Podręcznik oznaczania wieku zwierzyny. Wydawnictwo Świat. Warszawa.

9. Stachowiak I. 1985. Wycena trofeów łowieckich. ZGPZŁ, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

WYCENA_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu ekologii zwierząt łownych i chronionych, ich roli w ekosystemach leśnych LES1_W03 R

WYCENA_W02 ma elementarną wiedzę na temat pojęć, zasad i norm oraz przepisów dotyczących oceny i wyceny trofeów łowieckich LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

WYCENA_U01 wykonać pomiary na trofeach zwierząt łownych w oparciu o kryteria CIC (Międzynarodowa Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny) LES1_U01 R

WYCENA_U02 potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy i standardy stosowane w wycenie trofeów łowieckich LES1_U16 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

WYCENA_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

cwl.Wykazanie się praktyczną umiejętnością wyceny podstawowych trofeów łowieckich. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wajdzik
Prowadzący grup: Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wajdzik
Prowadzący grup: Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)