Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kynologia łowiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.015.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kynologia łowiecka
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy: GL niestacjonarne inżynierskie, semestr 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu - Kynologia łowiecka - obejmującego 10 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń terenowych jest zaznajomienie studentów leśnictwa z rasami psów myśliwskich oraz ich "polowym" przeznaczeniem. W czasie wykładów słuchacze zapoznają się z grupami psów myśliwskich (legawce, płochacze, gończe, norowce, posokowce, tropowce, dzikarze i aportery) i ich przeznaczeniem oraz uczą się w jaki sposób układać i szkolić przedstawicieli poszczególnych grup. Po wysłuchaniu kursu słuchacze nabywają wiedzę oraz umiejętność niezbędną w zakresie samodzielnego układania psa do pracy w łowisku oraz przygotowania czworonoga do konkursów i prób polowych.

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Definicja i zakres kynologii. Historia i pochodzenie psa domowego

Psy myśliwskie – legawce

Psy myśliwskie – płochacze, posokowce, tropowce i psy gończe

Psy myśliwskie – norowce, dzikarze, aportery

Zasady wychowania psa. Zoopsychiczne podstawy szkolenia psa

Ćwiczenia terenowe 5 godz.

Tematyka zajęć Konkursy i próby pracy psów myśliwskich

- wymagania stawiane psom na konkursach i próbach polowych;

- udział w charakterze obserwatora w konkursach lub próbach pracy psów myśliwskich;

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Brabletz A.2013.(red.) Kynologia łowiecka. Oficyna Wydawnicza Forest, ZGPZŁ, Józefów-Warszawa.

2. Woźniak J. 2000: Szkolenie psów. Porady praktyczne. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa.

Uzupełniająca

Brabletz A. 1999. Łowiectwo – Kynologia myśliwska. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa.

Brabletz A. 2003. Psy myśliwskie. Kynologia łowiecka-pierwszy krok. Wyd. Stopa. Kościan.

Brabletz A. 2005. Po tropie. Wyd. Stopa. Kościan.

Brabletz A. 2006. Leksykon. Kynologia łowiecka dla myśliwych i miłośników psów myśliwskich. Wyd. Stopa. Kościan.

Brabletz A. 2007. Regulamin prób i konkursów pracy psów myśliwskich. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa.

Dembiniok E. 1997. Płochacze. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa.

Dembiniok E. 1999. Wyżły. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa

Eiserhardt H. 1994. Polowanie z psem w polu, w lesie i nad wodą. Wyd. Świat. Warszawa.

Gieżyński. J. 1987. Szkolenie psów myśliwskich. PWRiL – Warszawa.

Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007. Kynologia. wiedza o psie. UWP.

Palmer J. 1995.Psy rasowe. Wyd. Elipsa Warszawa.

Smyczyński L. 1989. Psy, rasy, wychowanie. PWRiL. Warszawa.

Wajdzik M. 2008. Kynologia myśliwska. W: Okarma H., Tomek A. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O. Kraków: 430-439.

Woźniak J., Michalak B. 2011. Poszukiwanie postrzałków zwierzyny grubej.PPHU Grandel

Efekty uczenia się:

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących specjalistycznego szkolenia i układania psów myśliwskich

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

KYNOLO_W01 ma elementarną wiedzę na temat pojęć, zasad i norm oraz przepisów dotyczących amatorskiej hodowli psów rasowych LES1_W16 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

KYNOLO_U01 potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy i standardy stosowane w hodowli i tresurze psów myśliwskich LES1_U16 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

KYNOLO_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

wykład.Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

cwt.Sprawozdanie pisemne z ćwiczeń terenowych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wajdzik
Prowadzący grup: Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wajdzik
Prowadzący grup: Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)