Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitosocjologiczne podstawy diagnozowania siedlisk leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.008.SI.LZPXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitosocjologiczne podstawy diagnozowania siedlisk leśnych
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elektyw jest poszerzeniem kursu botaniki leśnej o zagadnienia związane z fitosocjologią i jej wykorzystaniem w identyfikacji siedliskowych typów lasu. Program elektywu jest realizowany na wykładach i ćwiczeniach terenowych. Tematyka wykładów obejmuje teoretyczne podstawy metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego Braun-Blanqueta; podstawową charakterystykę zróżnicowania lasów Polski z omówieniem najważniejszych zespołów leśnych z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego, uwarunkowań siedliskowych oraz powiązań z siedliskowymi typami lasu. Problematykę wykładów uzupełniają ponadto zagadnienia dotyczące: ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Dopełnieniem kursu są ćwiczenia terenowe, w czasie których uczestnicy samodzielnie wykonują zdjęcia fitosocjologiczne w naturalnych zespołach leśnych, uczą się je identyfikować i określać na ich podstawie siedliskowy typ lasu.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne i metodyczne środkowoeuropejskiego kierunku fitosocjologicznego – metoda Braun-Blanqueta.

Podstawowe zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Polski; charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów borowych z klasy Vaccinio-Piceetea.

Charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów łęgów, grądów, dąbrów i buczyn z klasy Querco-Fagetea

Charakterystyka i wymagania siedliskowe głównych zespołów ubogich dąbrów z klasy Quercetea robori-petraeae, olesów z klasy Alnetalia glutinosae oraz łęgów tpolowo-wierzbowych z klasy Salicetea purpureae

Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin i możliwości ich wykorzystania w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Zróżnicowanie siedlisk leśnych w Polsce i identyfikujące je zespoły roślinne

Problemy ochrony i właściwej gospodarki w zbiorowiskach leśnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000.

Kraków – Las Wolski – (w trakcie semestru); Podstawy metodyczne prac terenowych – samodzielne wykonywanie zdjęcia fitosocjologicznego; podstawowe zróżnicowanie siedlisk grądowych.

Nadleśnictwo Olkusz – (w trakcie semestru); samodzielne wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych; poznanie podstawowego zróżnicowania zespołów i siedlisk borowych.

Ojcowski Park Narodowy - praktyczne identyfikowanie siedliskowych typów lasu na podstawie obliczonych średnich wskaźników wilgotności i trofizmu ekologicznych liczb wskaźnikowych.

Literatura:

MATUSZKIEWICZ J.M. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa 2001, 2005.

TOMANEK J., WITKOWSKA-ŻUK L., Botanika leśna. Wyd. 7, PWRiL, Warszawa 2008

ZARĘBA R. Fitosocjologia i typologia leśna. Wyd. 2, Skrypty. SGGW-AR, Warszawa 1988.

DZWONKO Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus - Instytut Botaniki UJ, Poznań - Kraków 2007

MATUSZKIEWICZ W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa 2001, 2004, 2007

SZAFER W., ZARZYCKI K. (red.). Szata roślinna Polski. Wyd. 3, PWN, Warszawa 1977.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy meteodyczne i zasady wyróżniania, identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w środkowoeuropejskim kierunku fitosocjologicznym.

Rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze zespoły leśne Polski oraz potrafi wskazać ich wymagania siedliskowe Potrafi opisać problemy ochrony zbiorowisk leśnych w lasach gospodarczych oraz zidentyfikować ich zagrożenia ze szczególnym uwzględniem siedlisk Natura 2000.

Umiejętności

Umie samodzielnie wykonać zdjęcie fitosocjologiczne metodą Braun-Blaqueta i interpretować dane o roślinności.

Umie zastosować poznane metody fitosocjologiczne w innych dyscyplinach nauk leśnych, a zwłaszcza do uproszczonej diagnozy siedliskowej.

Kompetencje społeczne

Jest świadomy zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki leśnej na szatę roślinną, wykazuje dbałość i wrażliwość potrzebę jej ochrony oraz uwzględnia te zagadnienia w swoich działaniach.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

ćwiczenia projektowe (warsztatowe), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe - sprawdzian umiejętności , zalicznie raportu z ćwiczeń praktycznych, demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.