Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Remediacja terenów skażonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.001.SI.LZPXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Remediacja terenów skażonych
Jednostka: Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie: przyczyn i skutków skażenia gruntów i wód gruntowych, zapoznanie z metodami i technikami remediacji i stabilizacji biologicznej gruntów oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom skażenia wód gruntowych i gleb.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są następujuące zagadnienia w formie wykładów: Przyczyny i skutki skażeń gruntów, dopuszczalne poziomy stężeń niektórych polutantów w środowisku, szacowanie i minimalizacja ryzyka na terenach objętych skażeniami; Remediacja terenów zanieczyszczonych, pojęcie remediacji, cele, założenia ogólne na etapie projektowym, techniki remediacji, stabilizacja i obudowa techniczno-biologiczna; Ogólny przegląd metod i sposobów zapobiegania i unieszkodliwiania zanieczyszczeń gruntów: metody fizyczne, metody chemiczne, kontrola zanieczyszczeń, niektóre metody specjalne; Przykłady rozwiązań dla remediacji i stabilizacji techniczno-biologicznej terenów zanieczyszczonych i skażonych; Wybrane zagadnienia dotyczące bioremediacji i fitoremediacji; Ćwiczenia terenowe: Przykłady rozwiązań w praktyce remediacji i stabilizacji techniczno-biologicznej gruntów skażonych i terenów specjalnych.

Literatura:

K. D. Asmus. 2005. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

C. P. Nathanail, R. P. Bardos. 2004. Reclamation of contaminated land. John Wiley & Sons, Ltd. West Sussex, England.

B. Gworek i in. 2004. Technologie rekultywacji gleb. Instytut Ochr. Środ. Warszawa.

F. Maciak. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.

R. Buczkowski, I. Kondzielski, T. Szymański. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd.Uniw. M. Kopernika, Toruń.

R. Buczkowski i in. 2002. Wybrane zagadnienia proekologiczne w chemii, Wyd.Uniw. M. Kopernika, Toruń

A. Kabata-Pendias, H. Pendias. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN , Warszawa.

J. Siuta, A. Kucharska. 1997. Wieloczynnikowa degradacja ziemi w Polsce. Instytut Ochr. Środ. Warszawa

J. Siuta. 1995. Gleba diagnozowanie stanu i zagrożenia. Instytut Ochr. Środ. Warszawa

A. Alexandrowicz i zespół. 1993. Jednolita Klasyfikacja odpadów. Instytut Ochr. Środ. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozpoznawania przyczyn i skutków zanieczyszczenia gleb, umiejętność korzystania z danych dotyczących norm i technik remediacji gleb i gruntów, rozeznanie na rynku w zakresie usług i podmiotów prowadzących specjalistyczną działalność dotyczącą remediacji, przykładowe schematy postępowania w przypadku wystąpienia szkody (zanieczyszczenia toksycznego gleb) na terenach leśnych.

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdanie końcowe

Praktyki zawodowe:

wycieczka terenowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)