Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recykling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.001.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recykling
Jednostka: Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z zasadą działania recyklingu, który jest maksymalizacją ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

PROGRAM WYKŁADÓW:

1.Systemy gromadzenia i usuwania odpadów

2.Składowiska odpadów

3. Kompostowanie odpadów komunalnych

4.Fermentacja metanowa odpadów

5. Termiczne przekształcanie odpadów

6. Recykling wraków pojazdów

7. Wykorzystanie odpadów komunalnych

8. Wycieczka wysypisko – Barycz

Pełny opis:

Zapoznanie się z zasadą działania recyklingu, który jest maksymalizacją ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PROWADZONYCH ZAJĘĆ:

1. Systemy gromadzenia i usuwania odpadów

1.1 Stan prawny i źródła odpadów stałych

1.2 Wskaźniki ilościowe i jakościowe odpadów

1.3 Odpady niebezpieczne

1.4 Typy zbiorników do gromadzenia odpadów

1.4.1 Zbiorniki niewymienne

1.4.2 Zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów

1.4.3 Zbiorniki wielkogabarytowe (wymienne)

1.5 Zasady lokalizacji zbiorników na odpady

1.6 Prasy ugniatające do odpadów

1.7 Tabor wywozowy

1.8 Myjnie stacjonarne i przewoźne

1.9 Organizacja wywozu, stacje przeładunkowe

2. Składowiska odpadów

2.1 Formy składowisk

2.2 Zagrożenia ze strony składowisk

w aspekcie ochrony środowiska

2.2.1 Procesy zachodzące w składowanych odpadach

2.2.2 Rola przemian biochemicznych

2.2.3 Gaz składowiskowy (biogaz)

2.2.4 Odcieki ze składowisk

2.3 Nowoczesne technologie wykonania składowisk

2.3.1 Zabezpieczenie składowiska ze względu na

ochronę środowiska

2.3.2 Ochrona środowiska przed odciekami

2.3.3 Ujmowanie drenażem wód i odcieków

2.3.4 Ujęcie biogazu

2.4 Właściwa eksploatacja składowiska

2.5 Zamknięcie i rekultywacja składowiska

2.6 Obiekty towarzyszące i wyposażenie składowiska

2.7 Sprzęt pracujący na składowisku

3. Kompostowanie odpadów komunalnych

3.1 Procesy zachodzące w kompostowanych odpadach

3.2 Optymalne warunki kompostowania

3.3 Przykłady technicznych rozwiązań technologii kompostowania

3.2.1 Kompostowanie jednostopniowe

3.2.2 Kompostowanie dwustopniowe

3.2.3 Kompostownie przydomowe

3.2.4 Kompostownie mobilne

3.2.5 Kompostowanie w brykietach

3.2.6 Utylizacja kompostu

3.2.7 Wyposażenie kompostowni

3.2.8 Segregacja odpadów

3.2.9 Urządzenia do przesiewania odpadów, sortowania, i rozdrabniania

3.2.10 Urządzenia do magazynowania i transportu

4. Fermentacja metanowa odpadów

4.1 Podstawy teoretyczne procesu

4.2 Fermentacja w zamkniętych komorach

4.3 Fermentacja w pryzmach energetycznych

5. Termiczne przekształcanie odpadów

5.1 Spalanie odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

5.2 Właściwości paliwowe odpadów

5.3 Nowoczesna spalarnia odpadów

5.4 Metody oczyszczania spalin

5.5 Wtórne odpady stałe

5.6 Alternatywne metody konwencjonalnego spalania odpadów

5.7 Przykłady technologii otrzymywania paliwa z odpadów

6. Recykling wraków pojazdów

6.1 Zagospodarowanie zużytych opon

6.2 Zagospodarowanie zużytych akumulatorów

6.3 Regeneracja płynów eksploatacyjnych

6.3.1 Oleje

6.3.2 Płyn hamulcowy

6.3.3 Płyn chłodniczy

7. Wykorzystanie odpadów komunalnych

7.1 Osady ściekowe do nawożenia gleb i roślin

7.2 Papier, karton, materiały z przemysłu celulozowo – papierniczego

7.3 Szkło

7.4 Aluminium

7.5 Odpady w przemyśle drzewnym

8. Wycieczka wysypisko – Barycz

8.1 Zakład segregacji odpadów o wydajności 20.000 ton odpadów rocznie

8.2 Kontenerowa kompostownia dla odpadów zielonych o wydajności 6.000 ton materiału wsadowego rocznie

8.3 Zainstalowane na składowisku bloki energetyczne - pozyskiwany biogaz przetwarzany na energię elektryczną i cieplną

Literatura:

1) KAJETAN d’OBYRN 2005. Odpady komunalne zbiurka, recykling, unieszkodliwianie, Wydawnictwo PK, Kraków.

2) Bilitewski B. 2006. Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka, Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa.

3) Żygadło M, Stępniak S. 2000. Gospodarka odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom.

Efekty uczenia się:

Kształtowanie świadomości ekologicznej STUDENTÓW jest nie tylko potrzebą, ale także nakazem współczesności. Środowisko, na skutek ciągłej degradacyjnej działalności człowieka, staje się coraz bardziej dla niego niekorzystne, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jednym z poważniejszych problemów środowiskowych, które pojawiły się w naszym kraju w ostatnich latach, jest wciąż wzrastająca liczba odpadów komunalnych, przy równoczesnym braku sprawnego systemu ich unieszkodliwiania.

Kształcenie społeczeństwa, tak w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej, jest jednym z podstawowych czynników warunkujących pomyślne i szybkie wdrożenie zasad racjonalnej gospodarki odpadami w kraju. Musi się to odbywać przy pełnej akceptacji świadomego ekologicznie społeczeństwa. Do nawyków mieszkańców powinna należeć zarówno wstępna segregacja odpadów w ich gospodarstwach domowych, jak również świadome dokonywanie zakupów takich produktów, których przynajmniej część (np. opakowanie) jest przydatna do ponownego wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)