Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Restoration Forest Ecology of post-industrial sites

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.ELa.008.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Restoration Forest Ecology of post-industrial sites
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Wykłady 6 godz.

Tematyka zajęć Ekologia odtwarzanych ekosystemów, podstawy i koncepcje; Rekultywacja leśna - wprowadzenie, definicja, podstawy prawne, zabiegi rekultywacyjne, bilans terenów pogórniczych; Ekologia nowopowstajacych ekosystemów na terenach pogórniczych - koncepcje i zarządzanie: proces formowania gleby i sukcesji roślin; analiza porówanwcza tempa rekultywacji i sukcesji - studium przypadku rozwoju ekosystemów leśnych, kryteria oceny rekultywacji; klasyfikacja gleb i siedlisk na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa; reakcja drzew w warunkach rekultywowanych terenów pogórniczych i dobór gatunków do zalesiania, dynamika i rozwój drzewostanów na terenach rekultywowanych; Studium przypadku rozwoju ekosystemów leśnych na różnych obiektach pogórniczych i technologiach rekonstrukcji gleb; Przykłady strategii rekultywacji w różnych gałęziach przemysłu wydobywczego przy różnej geologii i w strefach klimatycznych - przegląd transkontynentalny; Wybrane zagadnienia inżynierii ekologicznej i oceny zagrożeń na terenach pogórniczych: techniczne i biologiczne metody stabilizacji składowisk odpadów pogórniczych.

Ćwiczenia laboratoryjne 6 godz.

Tematyka zajęć Ekologia terenów restutyowanycho, klasyfikacja gleb i stanowisk na zalesionych terenach pokopalnianych, praktyczne wykorzystanie wskaźnika jakości gleb pogórniczych, prezentacja własnego opracowania i dyskusja.

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć wizyta na obiekcie objętym rekultywacją leśną i weryfikacja i kompleksowa ocena efektywności podejmowanych działań naprawy ekosystemu

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

Bio-Geotechnologies for mine site rehabilitation, Eds: Majeti NV Prasad, Paulo Favas, and Subodh K Maiti. Elsevier, Amsterdam-Oxford-Cambridge,p. 33 - 48. ISBN 978-0-12-812986-9 (included Courtney, R., Pietrzykowski, M. 2017. Soil quality indices for evaluation of acid mine spoil. Chapter 2; Pietrzykowski M., Krzaklewski W. 2017. Reclamation of mine lands in Poland. Chapter 27 p. 493-513.

Uzupełniająca

"Barnhisel R. I., Darmody R. G., Daniels W. L., (ed.). 2000. Reclamation of drastically disturbed lands. Number 41 in the series Agronomy, Madison, Wisconsin USA Publishers

Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. Soil organic matter, C and N accumulation during natural succession and reclamation in an opencast sand quarry (southern Poland). Archives of Agronomy and Soil Science, 53 (5), 473-483.

Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. An assessment of energy efficiency in reclamation to forest. Ecological Engineering, 30, 341-348.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_RESFE_W01 Ogólną koncepcję "Restoration ecology", rekultywacji w ujęciu procesowym i strategie restytucji ekosystemów na terenach poprzemysłowych w zależności od geologii i stref klimatycznych w różnych gałęziach przemysłu wydobywczego . "LES2_W02

LES2_W04" RL

LES_RESFE_W02 Relacje pomiędzy rozwojem cywilizacji a zrównoważonych wykorzystaniem surowców mineralnych i stosowaniem działań naprawczych w zakresie rekultywacji leśnej w różnych gałęziach przemysłu wydobywczego (węgla, siarki, metali surowców mineralnych). LES2_W04 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_RESFE_U01 Zaplanować i zaprojektować rekultywację i sporządzić raport oceny efektów rekultywacji na przykładzie różnych obiektów poprzemysłowych. LES2 _U05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_RESFE_K01 Pracownicy samodzielnej i pracy w grupie, dokształcania i doskonalenia się w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych; potrafi prezentować wyniki opracowań. LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:ograniczony czasowo sprawdzian wiedzy w formie pisemnej na zadany temat problemowy z - zaliczenie końcowe przedmiotu (minimum 50% poprawnych rozwiązań zagadnień w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

CWL.Opracowanie danych - sprawozdanie i raport, prezentacja ustna, demonstracja praktycznych umiejętności. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%.

CWT.opracowanie danych - sprawozdanie i raport, prezentacja ustna. Udział w ocenie końcowej 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)