Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transport leśny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A8.TRANS.NI.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport leśny
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach wykładów omawia się znaczenie transportu, podstawowe definicje transportowe, logistykę i transport multimodalny, techniki i technologie transportowe, szkody w środowisku leśnym powodowane przez środki transportowe, rodzaje szkód, metody badań, strategie redukcji szkód. W ramach ćwiczeń studenci przygotowują projekt pod kątem klasyfikacji funkcjonalnej terenu, z ustaleniem typów środków zrywkowych. Ćwiczenia terenowe koncentrują się na praktycznej ocenie szkód w środowisku leśnym będących następstwem zrywki drewna, ocenie ilościowo- jakościowej rozmiarów szkód i wskazaniu konkretnej strategii redukcji szkód na badanym terenie. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności projektowania i organizowania procesów transportowych w leśnictwie pod kątem minimalizacji szkód w środowisku

Pełny opis:

Wykłady (10 godzin).

1. Znaczenie i miejsce transportu w gospodarce Polski i UE, Strategie transportowe UE, podstawowe definicje transportowe (transport multimodalny i logistyka);

2. Czynniki wpływające na rozwój transportu (czynniki techniczne – wynalazki i innowacje); opory środowiska transportu (aspekt techniczny: droga, pojazd (trakcja) + urządzenia wspomagające); przykłady zdolności transportowej. Podstawowe pojęcia związane z transportem leśnym na tle technologii pozyskaniowych (FTS, LTS, SWS (CTL), Chipping System, Tree-Section System).

3. Cechy transportu leśnego; operacje ładunkowe w leśnictwie.

4. Ekonomiczne aspekty transportu leśnego (efektywność operacyjna w leśnictwie, prawo nieprzerwanej ewolucji Samset’a)

5. Szkody w środowisku leśnym powodowane przez operacje transportowe

Ćwiczenia kameralne (10 godzin)

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Zapoznanie z celem, tematyką, przebiegiem i sposobem zaliczenia ćwiczeń w formie wykonanego indywidualnie projektu transportu drewna w gospodarstwie leśnym. Omówienie literatury fachowej do ćwiczeń. Przydzielenie każdemu ćwiczącemu oddzielnego terenu leśnego jako obiektu ćwiczeń (na podstawie mapy i operatu urządzania dla LZD w Krynicy).

2. Prezentacja i omówienie metodyki realizacji projektu.

3. Wykreślenie granic klas nierówności, nośności i nachylenia terenu oraz opracowanie i wykonanie mapki sumarycznej klas warunków terenowych (rekomendowana forma - z użyciem GIS).

4. Ustalenie typów środków zrywkowych, oraz technologii pozyskania i zrywki drewna i opracowanie mapki klasyfikacji funkcjonalnej terenu. Naniesienie lokalizacji składnicy, sieci szlaków zrywkowych oraz ustalenie parametrów szlaków (szerokość, łuki, przekrój podłużny szlaków głównych)

5. Obliczenie orientacyjnej wydajności środków zrywkowych w danych warunkach terenowo-drzewostanowych oraz ilości jazd po danym szlaku zrywkowym. Ocena zagrożenia szkodami pozyskaniowo-zrywkowymi ze strony proponowanego środka zrywkowego i wskazanie działań minimalizujących ryzyko szkód.

Ćwiczenia terenowe (6 godzin)

Określenie szkód w środowisku leśnym będących następstwem zrywki drewna. Ocena ilościowo- jakościowa rozmiarów szkód i wskazanie na konkretne strategie redukcji szkód na badanym terenie.

Literatura:

Nieto Ojeda, R. (edición y coordinación). 2007. Manual de aprovechamientos forestales (partie tłummaczone – W. Gil). Anon. 2000. Manuel d`exploitation forestière. 3e tirage, Tome 1 et II. AFOCEL-CTBA-IDF, Francja; Caterpillar Performance Handbook. Caterpillar, USA, 2006; Gil W., 2007 „Materiały do przedmiotu Transport Leśny”, maszynopis KULiD AR Kraków; Gil W., 2007. „Wpływ operacji pozyskaniowo-zrywkowych na ekosystemy leśne w górach. Szkody glebowe”, maszynopis KULiD AR Kraków; Kubiak M., 1998. Transport leśny. Wyd. AR Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi definiować procesy transportowo - wywozowe w leśnictwie, charakteryzować kategorie operacji wywozowych i ładunkowych.

Student tłumaczy zależności ekonomiczne między stosowanym typem maszyn a kosztami użytkowania.

Student potrafi opisywać i rozrpoznawać kategorie szkód pozyskaniowo - zrywkowych. Proponuje strategie ich redukcji. Potrafi forułować cele planistyczne w zakresie ograniczania szkód.

Umiejętności:

Student posiada umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i wykorzystywnia danych niezbędnych do planowania, projektowania oraz organizacji operacji transportowych w leśnictwie.

Student umie interpretować, oceniać i uogólniać różne czynniki terenowe pod kątem ich dostępności do zrywki drewna, projektować optymalne trasy szlaków zrywkowych, stosownie do wymagań różnych środków zrywkowych, planować dobór właściwych środków zrywkowych do zróżnicowanych warunków terenowych i drzewostanowych.

Student umie obliczać i interpretować możliwości trakcyjne różnych ciągników zrywkowych, łącząc to z wielkością jednorazowych ładunków. Oblicza wydajności przyjętych technologii wykonwstwa prac.

Student umie posługiwać się wybranymi metodami oceny wpływu zrywki drewna na środowisko leśne, potrafi interpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji przyjętych rozwiązań transportowych.

Student wykazuje aktywną postawę i kreatywność w pracy zespołowej, podejmując chętnie powierzone role.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe), ćwiczenia terenowe: analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Jakub Ptak, Arkadiusz Stańczykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.