Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A8.REKUL.NI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja leśna
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 5 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe pojęcia oraz akty prawne dotyczące rekultywacji. Typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność przemysłową. Metoda fitosocjologiczna podziału nieużytków poprzemysłowych wg Krzaklewskiego. Omówienie faz działalności rekultywacyjnej w tym przede wszystkim realizowanych dla leśnego zagospodarowania. Technologia budowy zwałowisk. Typy zwałowisk. Omówienie gospodarki nadkładem w działalności rekultywacyjnej.

Podstawy rekultywacji leśnej. Kierunki rekultywacji. Rozpoznanie warunków siedliskowych (prognozowanie potencjalnych siedlisk). Główne właściwości utworów oznaczane dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania – uproszczone wskaźniki zasobności i żyzności.

Glebowo-fitosocjologiczna metoda oceny siedlisk. Metoda sukcesji kierowanej w rekultywacji leśnej. Możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej.

Ćwiczenia laboratoryjne 6 godz.

Tematyka zajęć Przedstawienie metody punktowej oceny przydatności gruntów do rekultywacji wg Skawiny i Trafas. Omówienie ważniejszych źródeł toksyczności gruntów i mechanizmów ich powstawania na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa oraz ich określenie w laboratorium.

Określenie wskaźnika litologicznego oraz wskaźnika wapniowego dla wybranych utworów pochodzących z nieużytków poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa

Określenie wskaźnika sorpcji oraz wskaźnika spoistości wybranych utworów dla wybranych utworów pochodzących z nieużytków poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa. Omówienie projektu rekultywacji leśnej.

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Ćwiczenia terenowe odbywają się na terenie Kopalni Piasku Podsadzkowego Szczakowa S.A. i ZGM „Bolesław” w Bukownie k. Olkusza. Celem ćwiczeń jest przedstawienie problemów i metod rekultywacji leśnej prowadzonej na terenach kopalni „Szczakowa”. Zapoznanie się z całym cyklem prac związanych z procesem rekultywacji leśnej począwszy od projektowania przez kształtowanie rzeźby terenu, przygotowanie biotopu aż do wprowadzenia roślinności. Ponadto przedstawienie problemów jakie można napotkać podczas rekultywacji hałd po eksploatacji i osadników po flotacji różnego rodzaju rud Zn i Pb zlokalizowanych w okolicach Bukowna.

Literatura:

Podstawowa

1. Krzaklewski W. 2017r., Podstawy rekultywacji leśnej., UR Kraków.,

2. Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

3. Skawina T., Trafas M. 1971r., Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji. Ochrona Terenów Górniczych, nr 16 Katowice.

Uzupełniająca

1. Greszta J., Morawski S. 1972r., Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.,

2. Krzaklewski W. 1990r. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce. SGGW Warszawa.,

3. Krzaklewski W. 1995r., Metoda sukcesji kierowanej w działalności rekultywacyjnej (Land reclamation by initial vegetation). Postępy techniki w leśnictwie, 56. SIiTLiD, Warszawa.,

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Potrafi scharakteryzować i opisać typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność przemysłową, technologia budowy zwałowisk, typy zwałowisk i ich ważniejsze parametry, podstawowe klasyfikacje oraz metody rekultywacji. LES1 _W10 R

Potrafi nazywać, odtwarzać zakres czynności realizowanych w poszczególnych fazach rekultywacji leśnej. Objaśniać metody oceny warunków siedliskowych na terenach rekultywowanych oraz możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej. LES1 _W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi przygotować i przeprowadzić analiz laboratoryjne próbek gruntów pobranych z terenów pogórniczych, zinterpretować i wykorzystywać rezultaty oznaczeń laboratoryjnych LES1 _U11 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem LES1 _K02 R

posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców oraz dbałości o stan środowiska naturalnego poprzez prawidłowe realizowanie rekultywacji LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁAD.sprawdzian wiedzy (wymagany poziom na ocenę 3,0 (51-60%), na ocenę 3,5 (61-70%), na ocenę 4,0 (71-80%), na ocenę 4,5 (81-90%) i na ocenę 5,0 (91-100%), egzamin pisemny ograniczony czasowo, udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL.Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny sprawdzian wiedzy pisemny ograniczony czasowo, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

CWT. Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny zaliczenie raportu/sprawozdania z ćwiczeń terenowych ( grupowe), ) , udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Marek Pająk, Bartłomiej Świątek, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Justyna Likus-Cieślik, Marek Pająk, Arkadiusz Warczyk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)