Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A8.OCHSR.NI.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie:

Umiejętność oceny stopnia zagrożenia środowiska (powietrze, woda, gleba) oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Cele i zadania ochrony środowiska - najważniejsze definicje (środowisko , ochrona środowiska itp); Zasoby przyrody i problemy ich wyczerpywania się. Straty zasobów powodowane przez ich eksploatację i użytkowanie. Zasady racjonalnej gospodarki i ochrona użytkowanych zasobów przyrody. Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego i wybrane aspekty kształtowania globalnej polityki ekologicznej.

2. Atmosfera - struktura i skład; antropogeniczne oddziaływanie na atmosferę; degradacja warstwy ozonowej; globalne ocieplenie; skażenia powietrza atmosferycznego; wybrane najważniejsze regulacje prawne w zakresie ochrony atmosfery.

3. Hydrosfera- zasoby światowe i krajowe; klasyfikacja wód; rodzaje zanieczyszczeń wód; źródła i skutki zanieczyszczenia wód; wybrane metody ochrony wód; wybrane najważniejsze regulacje prawne.

4. Litosfera (gleba) - główne czynniki degradacji gleb; globalne problemy degradacji gleb; przeciwdziałanie i wybrane najważniejsze regulacje prawne dotyczące ochrony gleb.

5. Zagrożenie ze strony skażeń na obszarach terenów leśnych na zasoby przyrody i zdrowie ludzi. Różne aspekty ochrony środowiska: ekonomiczne, przyrodnicze, etyczne, prawne.

Ćwiczenia:

1. Określenie wybranych parametrów i poziomu skażeń środowiska glebowego oraz wybranych parametrów i poziomu skażeń chemicznych środowiska wodnego z terenów leśnych pełniących funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne.

2. Określenie zawartości wybranych polutantów w materiale roślinnym (roślinności runa, aparacie asymilacyjnym drzew oraz drewnie) pobranych z terenów leśnych pełniących funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne.Opracowanie wyników badań laboratoryjnych i wstępna ocena stopnia skażenia środowiska leśnego.

Ćwiczenia terenowe:

Ocena wybranych elementów środowiska leśnego w lasach pełniących funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne.

Literatura:

Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002: Hydrogeochemia, Wydawnictwo Geologiczne, W-wa

Myczkowski S.1976.Człowiek-Przyroda-Cywilizacja.PWN W-wa

Kozłowski S. (red.) 1984. Gospodarka zasobami przyrody. Studia KPZK PAN.

Kozłowski S. 1997. W drodze do ekorozwoju.

Grajewski K. 1996. Ochrona środowiska - zbiór przepisów

Olaczek R (red.) 1988. Zasoby glebowe i roślinne.

Poskrobko B. i inni.2007. Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. W-wa.

Starkel L. (red.). 1991. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze: Rozdz. 2.4., 2.5.

Herbich J. Nasilanie się antropopresji wraz z rozwojem cywilizacji. Zesz. Zielonej Akademii 1.

Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln 177.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować wielkość zasobów przyrody w odniesieniu do atmosfery, litosfery i hydrosfery, wytłumaczyć zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.

Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony, potrafi zidentyfikować główne jego zagrożenia, objaśnić mechanizmy zapobiegania przekształceniom środowiska.

Umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania norm oraz standardów dotyczących stanu zanieczyszczenia elementów środowiska, w tym stopnia zanieczyszczenia gleb, poziomu koncentracji polutantów w roślinności, klasyfikacji stanu czystości wód, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Potrafi przygotować do analiz laboratoryjnych próbki środowiskowe (materiału roślinnego, gleb i wód) pobrane z terenów objętych wpływem przemysłu i zinterpretować rezultaty oznaczeń laboratoryjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów środowiskowych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności związanej z ochroną środowiska oraz wpływu wykonywanego zawodu na kształtowanie i stan środowiska naturalnego, szczególnie ekosystemów leśnych znajdujących się pod silną presją przemysłu

Metody i kryteria oceniania:

wykład - ograniczone czasowo pisemne zaliczenie końcowe przedmiotu

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia terenowe - sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, czynności, wypracowania decyzji indywidualne zaliczenie projektu, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (indywidualne i grupowe), ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu, ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania, ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole, ograniczone czasowo pisemne zaliczenie końcowe przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.