Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo drogowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A8.BUDDR.NI.LLSGT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo drogowe
Jednostka: Katedra Inżynierii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu:

Pełny opis:

Przedmiot „Budownictwo drogowe w leśnictwie”

Kierunek: „Gospodarka leśna”

Rok IV, semestr 8

Wykłady 26 godz. 13 x 2 godz.

Ćwiczenia 26 godz. 13 x 2 godz.

A. Tematyka wykładów:

1. Specyfika i stan leśnego budownictwa drogowego w L.P. Klasyfikacja dróg leśnych. 2 godz.

2. Wybrane zagadnienia z gruntoznawstwa drogowego. 2 godz.

3. Przebieg procesu inwestycyjnego w leśnym budownictwie drogowym, przepisy prawa budowlanego, założenia techniczno-ekonomiczne, projekty techniczne. 2 godz.

4. Kształtowanie sieci dróg leśnych w różnych uwarunkowaniach terenowych i organizacyjnych gospodarstwa leśnego. 2 godz.

5. Projektowanie dróg leśnych:

5.1. Prace terenowe, trasowanie dróg leśnych w terenie, pomiar trasy. 2 godz.

5.2. Prace kameralne, profil podłużny, niweleta, przekroje poprzeczne, sytuacja projektowanej drogi. 2 godz.

5.3. Projekt robót ziemnych. 2 godz.

6. Budowa dróg leśnych:

6.1. Roboty przygotowawcze, wyznaczenie i wykonanie robót ziemnych. 2 godz.

6.2. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne dróg leśnych. 2 godz.

6.3. Roboty zabezpieczające i umacniające skarpy wykopów i nasypów na drogach leśnych. 2 godz.

6.4. Nawierzchnie na drogach leśnych. 2 godz.

7. Eksploatacja i utrzymanie dróg leśnych , remonty bieżące i kapitalne dróg. 2 godz.

8. Kosztorysowanie robót drogowych. 2 godz.

B. Tematyka ćwiczeń kameralnych

1. Wydanie materiałów do projektowania leśnych dróg stokowych na mapach sytuacyjno-wysokościowych, linia jednostajnego pochylenia. 2 godz.

2. Trasowanie dróg leśnych na mapach warstwicowych, łuki poziome, pomiar tras. 2 godz.

3. Profil podłużny terenu wzdłuż osi drogi. 2 godz.

4. Projekt niwelety, łuki pionowe. 2 godz.

5. Obliczenie pochyleń i rzędnych niwelety. 2 godz.

6. Przekroje poprzeczne normalne i zwykle. 2 godz.

7. Obliczenie powierzchni robót ziemnych. 2 godz.

8. Projekt przepustu drogowego. 2 godz.

9. Tabela objętości robót ziemnych. 2 godz.

10. Wykres ruchu mas ziemnych i tabela przewozów. 2 godz.

11. Projekt nawierzchni tłuczniowej typu makadam. 2 godz.

12. Kosztorys. Przedmiar i obmiar robót. 2 godz.

13. Sprawdzian i zaliczenie przedmiotu. 2 godz.

C. Ćwiczenia terenowe 5 dni x 6 godz. = 30 godz.

1. Wykład wprowadzający dot. organizacji ćwiczeń, wydanie sprzętu, wytyczenie osi drogi stokowej - linie kierunkowe, łuki poziome przy wierzchołku dostępnym i niedostępnym. 6 godz.

2. Tyczenie punktów hektometrycznych, wysokościowych i sytuacyjnych w osi drogi stokowej, pomiar długości trasy. 6 godz.

3. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe w kierunku podłużnym i poprzecznym trasy. 6 godz.

4. Prace kameralne: obliczenie i wykreślenie dokumentów z pomiarów terenowych, zaprojektowanie niwelety, przekrojów poprzecznych i robót ziemnych. 6 godz.

5. Prace terenowe – realizacyjne, dotyczą wyznaczenia robót ziemnych poprzez wytyczenie niwelety i wzorcowych przekrojów poprzecznych. Zaliczenie dokumentacji projektowej drogi stokowej. Sprawdzian zaliczeniowy. 6 godz.

Literatura:

Literatura:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.