Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.SEMIPI.SI.LLSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Seminaria 30 godz.

Tematyka zajęć Technika pisania pracy inżynierskiej. Zasady wykorzystywania informacji ze źródeł literaturowych przy pisaniu pracy inżynierskiej. Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy inżynierskiej

Prezentacja przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy inżynierskiej. Analiza zebranych danych literaturowych i sposób ich wykorzystania w ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (inżynierskiej). Nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk leśnych.

Analiza założeń i metodyki badań własnych pracy inżynierskiej. Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

2. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

2. B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

3. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w laboratorium, wykonać obserwacje i pomiary, umie analizować i opisywać zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych, zaproponować optymalizacje procesów technologicznych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych LES1_U01 R

przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym), wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów (referat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Dominika Cywicka, Magdalena Frączek, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Srdjan Keren, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Tadeusz Wojas, Marcin Zarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Danuta Owoc, Remigiusz Pielech, Marcin Piszczek, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas, Marcin Zarek, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)