Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe inżynierskie (niest.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.SEMINZ.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe inżynierskie (niest.)
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja referatów przygotowane na podstawie literatury. Prezentacja referatów omawiających cele, zakresy prac i przyjęte metody uzyskania założeń projektowych. Referowanie postępów pracy inżynierskiej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

Pełny opis:

Nauczanie z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowaniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium ma na celu: zapoznanie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji i uzasadniania własnego stanowiska w obronie własnych sądów ale także krytycznej oceny dokonań innych. Seminarium służy przygotowaniu pracy inżynierskiej.

Studenci zaznajamiają się ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji. Zasadami przygotowania i prezentacji ustnej. Zasadami przygotowania pracy inżynierskiej oraz poznają elementarne zasady przestrzegania praw autorskich.

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na wybrane przez nich tematy związane z dziedziną, w zakresie której, mieści się problematyka pracy inżynierskiej. Uczestnicy seminarium komentują i oceniają sposób prezentacji (plan i formę referatu, oryginalność wykorzystanej literatury, umiejętność przekazywania informacji i formułowania wniosków końcowych).

Najważniejszym zadaniem seminarium jest dyskusja nad zadaniem inżynierskim będącym celem pracy i możliwością jego realizacji przy przyjętej metodyce a następnie cykliczne prezentacje postępów w realizacji pracy dyplomowej. Uczestnicy seminarium są zobowiązani do aktywnego i twórczego udziału przez formułowanie uwag, komentarzy i propozycji, pomocnych w rozwiązaniu przedstawianych problemów oraz wyrażając wątpliwości (słowa krytyki), których celem jest podniesienie wartości prezentowanej pracy. W ostatniej prezentacji powinny zostać omówione wnioski (efekty końcowe) pracy. Jest to również forma przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Od studentów wymagana jest praca własna w zakresie studiów literatury.

Literatura

Weiner J. 2000. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia

Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Wykorzystania metod obliczeniowych i rozwiązań inżynierskich. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Kompetencje społeczne. Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje świadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania

Ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej. Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania.

Literatura:

Weiner J. 2000. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Kompetencje społeczne:

Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje swiadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Anna Barszcz, Bartłomiej Bednarz, Jan Bodziarczyk, Grzegorz Durło, Piotr Gruba, Robert Jankowiak, Magdalena Kacprzyk, Mariusz Kormanek, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Tomasz Wanic, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Wojciech Ząbecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Leszek Bartkowicz, Czesław Bartnik, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Mariusz Kormanek, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Stanisław Orzeł, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Kinga Skrzyszewska, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Grzegorz Szewczyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Piotr Wężyk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Leszek Bujoczek, Bartłomiej Grad, Magdalena Kacprzyk, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Tadeusz Kowalski, Dariusz Kulak, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Danuta Owoc, Robert Rossa, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)