Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.OCHPR.NI.LLGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu, który obejmuje 10 godzin wykładowych, są przede wszystkim zagadnienia związane z praktyczną ochroną przyrody w trakcie wykonywania prac leśnych. Student po ukończeniu kursu powinien dobrze znać leśne gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie oraz podstawowe informacje z zakresu ich ekologii, które są niezbedne dla skutecznej ich ochrony. Istotnym elementem kursu są zagadnienia o charakterze problemowym a także związane z identyfikacją leśnych siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza o znaczeniu priorytetowym (w ujęciu Natura 2000).

Pełny opis:

Wykład 1.

Istota ochrony przyrody i jej główne cele. Związek ochrony przyrody z nauką oraz praktyką. Ochrona przyrody a gospodarka leśna, łowiecka, rolnictwo i turustyka. Dobre i złe strony. Udostepnianie lasu społeczeństwu i jego udział w ochronie przyrody. Struktura i zarządzanie ochroną przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody w Polsce. Cel i znaczenie międzynarodowej sieci obszarów Natura 2000 i zasady jej funkcjonowania.

Wykład 2.

Przegląd wybranych leśnych gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym (w ujęciu Natura 2000). Sposoby ich ochrony i zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem wynikającym z prowadzenia gospodarki leśnej. Propozycje praktycznych rozwiązań - analiza przykładów.

Wykład 3.

Potencjalne zagrożenia dla różnorodności biologicznej, jej uwarunkowania ekologiczne i sposoby jej ochrony. Czynna i bierna ochrona wybranych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlsk. Programy pomocy gatunkom. Ochrona "ex situ" i "in situ". Gatunki parasolowe.

Wykład 4.

Wybrane problemy ochrony przyrody w Polsce i możliwosci ich rozwiązywania w skali, regionalnej i lokalnej. Ochrona dużych drapieżników; przegląd wybranych koncepcji ich ochrony – spojrzenie na problem z punktu ekologii gatunku oraz presji i aktualnego zachowania określonych grup społecznych. Inne gatunki chronione sprawiające problemy i konflikty w społeczeństwie, m.in. bóbr, kormoran, wydra oraz sposoby ich rozwiązywania.

Wykład 5.

Zagrożenia dla wartości przyrodniczych na skutek rozwoju infrastruktury w sąsiedztwie obszarów leśnych - budowa dróg i autostrad. Zagrożenia wynikajace z fragmentacji siedlsk. Korytarze ekologiczne - ich znaczenie i funkcje w ochronie przyrody. Synatropizacja gatunków i ich potencjalne zagrożenie dla przyrody i człowieka. Gatunki inwazyjne jako niebezpieczni konkurenci dla rodzimej flory i fauny.

Literatura:

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo PTL, ss. 142; Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo PTL, ss. 189; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2018. Czerwona Księga Karpat Polskich, Kraków, ss. 616; Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Ochrony Przyrody, Kraków. ss. 895. Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.ss. 767; Walasz K., Tworek S., Wiehle D. Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Ss. 143; Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona Przyrody. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Ss. 458; Witkowski Z.J. (red.), 2003. Carpathian List of Endangered Species. WWF,Carp. Ecor. Init. IOP PAN. ss. 64.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Treści wspólne dla obu specjalizacji: Potrafi objaśnić czym jest ochrona przyrody i jakie są jej główne cele. Zna zakres działania ochrony przyrody oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi oraz z praktyką. Zna strukturę organizacji ochrony przyrody oraz najważniejsze organy zajmujące się OP w Polsce. Wie jakie są formy ochrony przyrody.

Rozpoznaje leśne gatunki roślin oraz ważniejsze zwierzęta podlegające ochronie. Orientuje się i potrafi zidentyfikować siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym i ma podstawową wiedzę ekologiczną o ich funkcjonowaniu. Wie jaką rolę pełnią gatunki parasolowe w przyrodzie.

Potrafi wskazać najważniejsze współczesne zagrożenia dla trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych. Rozpoznaje przyczyny zachodzących zjawisk. Potrafi określić stan zagrożenia przyrody i rozróżnić co jest efektem naturalnych procesów zachodzących w środowisku a co skutkiem antropopresji. Potrafi zaproponować sposoby postępowania ograniczające lub eliminujące negatywny wpływ.

Specjalizacja: LEŚNICTWO WIELOFUNKCYJNE Zna obce gatunki roślin i zwierząt o cechach inwazyjnych i ekspansywnych, które mogą stanowić zagrożenie dla rodzimej przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin (zaliczenie końcowe przedmiotu), test jednokrotnego wyboru, zaliczenie ustne bez dostępu do podręczników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.