Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.KSKRAJ.SI.LLSON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel: umiejętność oceny walorów krajobrazowych oraz współpracy z inżynierami architektami krajobrazu. Charakterystyka poszczególnych typów krajobrazu: naturalnego, tradycyjnego wiejskiego i małego miasteczka, staromiejskiego, krajobrazu przełomu XIX/XX wieku, osiedla i terenów podmiejskich. Przegląd krajobrazów rodzimych. Ochrona i kształtowanie terenów zielonych w tych strukturach.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Wprowadzenie do teorii architektury krajobrazu

Krajobraz naturalny i pierwotny

Dźwięk w krajobrazie

Fenomen małego miasteczka

Ochrona krajobrazu starego miasta

Kształtowanie miasta z przełomu XIX i XX w.

Osiedle wielkoblokowe (zieleń i tereny dla dzieci)

Osiedla domków jednorodzinnych

Parki i ogrody historyczne

Wieś tradycyjna i jej przekształcenia

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 20 godz.

Tematyka zajęć Samotnik w krajobrazie otwartym

Brama do parku narodowego

Zieleń na cmentarzu wojennym

Upamiętnienie „Sacrum”

Projekt zagospodarowania działki

Otoczenie dworu (ogród i park)

Zieleń na podwórku

Rynek miasteczka

Plac przed Urzędem Gminy

Wnętrze międzyblokowe

Literatura:

Podstawowa 1. Bogdanowski J. 1981. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa – Kraków.

2. Szczęsny T. 1977. Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN, Warszawa.

3. Chmielewski T.J. 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura-Funkcjonowanie-Planowanie. PWN, Warszawa.

4. Richling A., Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca 1. Bohm A., Patoczka P. 1990. Architektura krajobrazu: zbiór zadań z projektowania wstępnego. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, skrypt, Politechnika Krakowska.

2. Malec M. 2019. W poszukiwaniu ciszy – dźwięk jako walor turystyczny szlaków górskich. Folia Turistica, 52.

3. Malec M., Klatka S., Kruk E., Ryczek M. 2017. Porównanie krajobrazów dźwiękowych wsi tradycyjnej i podmiejskiej. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 17, 3(59), 71-84.

4. Malec M., Klatka S., Kruk E., Ryczek M. 2017. Próba oceny wpływu roślinności na kształtowanie krajobrazu dźwiękowego na przykładzie dwóch parków miejskich Krakowa. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 16(2), 167-178.

5. Patoczka P. 2000. Ściany i bramy w krajobrazie, monografia, Politechnika Krakowska.

6. Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T. 2010. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich Małopolski jako atrakcja agroturystyczna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/2010, 119-130.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

KEM_W01 zagadnienia z zakresu biologii i ekologii organizmów funkcjonujących w różnych ekosystemach związanych z krajobrazem naturalnym i przekształconym przez człowieka LES2_W03 R

KEM_W02 wszelkie zagadnienia z zakresu kształtowania i ochrony krajobrazu w kontekście zachowania bioróżnorodności LES2_W08 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

KEM_U01 przygotować pracę pisemną (również projekt) dotyczącą sposobów zagospodarowania różnej przestrzeni. Potrafi dyskutować o sprawach związanych z przekształcaniem krajobrazu LES2_U13 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

KEM_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu LES2_K01 R

KEM_K02 wzięcia odpowiedzialności za podejmowane działania dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazu, LES2_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Kryterium obecności (minimum 75% obecności) oraz sprawdzian wiedzy ograniczony czasowo.

cwl.Wykonanie kompletu szkiców projektowych oraz minimum 75% obecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malec, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Prowadzący grup: Magdalena Malec, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malec, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Prowadzący grup: Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)