Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.INFORL.SI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość terminologii związanej z relacyjnymi bazami danych, umiejętność wydobywania informacji z istniejących baz.

Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych: Zasady komunikacji, umiejętność przeglądania danych, sporządzania planów, wprowadzania dokumentów źródłowych, generowania zestawień i raportów w podsystemach: Las, Gospodarka towarowa, Planowanie, Infrastruktura. Obsługa rejestratora oraz baz danych poprzez SILP_web.

Pełny opis:

Ćwiczenia kameralne

1.Relacyjne bazy danych na przykładzie MS Access. Tabele baz danych: rekord i pole tabeli, atrybuty pola; sortowanie i filtrowanie rekordów w tabeli, modyfikacja tabeli.

2.Relacyjne bazy danych. Tworzenie nowej tabeli bazy danych i wypełnienie jej danymi importowanymi z Excela. Relacje:pola kluczowe i ich atrybuty, rodzaje relacji. Definiowanie relacji między tabelami w MS Access.

3.Relacyjne bazy danych. Tworzenie prostych kwerend wybierających. Wykonywanie obliczeń w kwerendach. Kwerendy krzyżowe i kwerendy parametryczne. Tworzenie raportów.

4.Relacyjne bazy danych. Tworzenie kwerend funkcjonalnych(transakcji): kwerenda aktualizująca kwerenda tworząca tabelę (powielająca), kwerenda usuwająca. Formularze: tworzenie, edycja przeglądanie danych.

5.Elementy języka SQL: składnia instrukcji, funkcje, najważniejsze operatory.

6.Struktura Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Logowanie w systemie, zasady komunikacji, uruchamianie aplikacji. Adres leśny, adres administracyjny.

7.Opis taksacyjny w SILP. Wyszukiwanie, selekcja, sporządzanie raportów.

8.Dokumenty wejściowe i wyjściowe opisu taksacyjnego, Tworzenie grup powierzchni.

9.Aktualizacja danych w opisie taksacyjnym z pomocą dokumentów źródłowych oraz procedur automatycznych. Obsługa i kontrola błędów.

10.Ochrona lasu: wprowadzanie dokumentów źródłowych oraz sporządzanie raportów.

11.System planów. Zakładanie pozycji planu, czynności, materiały i produkty.

12.Obieg informacji z zakresu planowania pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

13.Sporządzanie raportów z różnego typu planów.

14.Obsługa leśnych map numerycznych na rejestratorach i poprzez SILP_web.

15.Rejestrator leśniczego. Problemy komunikacji, administrowanie programem.

16.Rejestrator leśniczego. Transmisja danych do i z systemu Las.

17.Obsługa programu Notatnik. Tworzenie planów, wystawianie zleceń na wykonanie prac. Sporządzanie wykazu robót.

18.Wprowadzanie szacunków brakarskich. Obsługa programu Brakarz.

19.Obsługa programu Leśnik. Przychód drewna, kwity zrywkowe.

20.Wystawianie dokumentów związanych z rozchodem drewna.

Literatura:

Literatura

Kopertowska M., Bazy danych. Mikom, Warszawa 1999.

System Informatyczny Lasów Państwowych – Podręcznik Użytkownika Zeszyty: 1 - 42 wyd. Pro-Holding. Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Izna podstawowe metody zarządzania bazą danych zawierającą informacje z zakresu praktyki leśnej oraz budowę i strukturę systemu informatycznego stosowanego w leśnictwie LES1_W02 R

wykazuje znajomość technologii, narzędzi i aplikacji pozwalających wykorzystać wiedzę do wspomagania i zarządzania gospodarką leśną LES1_W02 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach do wnioskowania na tematy związane z gospodarką leśną LES1_U02 R

stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej LES1_U02 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów źródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami; myślenie i własna inicjatywa. LES1 _K04 R

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i mając na uwadze złożoność systemu obsługiwanego przez szeroki zespół pracowników LES1 _K02 R

ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, aktualizacji wiedzy i samodoskonalenia w nowoczesnych systemach informacyjnych LES1 _K01 R

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bujoczek
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)