Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika leśnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EKONOM.SI.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika leśnictwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami ekonomicznymi działalności przedsiębiorstwa leśnego, gospodarującego w uwarunkowaniach przyrodniczych. Efektem nauczania będzie zrozumienie zasad rachunku ekonomicznego, występujących kosztów, szacowania wartości lasu, wycena funkcji produkcyjnych środowiskowych i socjalnych oraz szkód leśnych. Uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomiki leśnictwa, mechanizmów społecznych i ekonomicznych związanych z realizacją trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Przedmiot i zakres ekonomiki leśnictwa, ekonomika leśnictwa jako nauka teoretyczna i praktyczna, cele i zadania badawcze

2.Wybrane problemy geografii gospodarczej -stan i rozmieszczenie lasów na świecie i w Polsce. Produkcja leśna, jej kierunki, główni producenci drewna, struktura handlu surowcem drzewnym i jego przetworami.

3.Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów, model gospodarstwa leśnego w Polsce, kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

4.Rachunek ekonomiczny w gospodarstwie leśnym, pojęcia i stosowane zasady. Zadania gospodarki leśnej i wybór opcji rozwoju leśnictwa.

5.Funkcje produkcji leśnej, koszty produkcji i ich rodzaje, analiza i struktura kosztów oraz klasyfikacja-koszty rodzajowe i kalkulacyjne.

6.Stosowane mierniki oceny działalności gospodarowania w leśnictwie.

7.Teoria renty ekonomicznej w leśnictwie. Sposoby zwiększania produkcyjności lasu w oparciu o teorię renty leśnej.

8. Metody i sposoby szacowania wartości lasu, szkód i odszkodowań leśnych. Statystyka leśna i współczesne metody szacowania wartości lasu.

9.Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu i ich znaczenie w realizacji polityki leśnej państwa. Badania gospodarki leśnej w Polsce.

10.Restrukturyzacja gospodarstwa leśnego, rozwój sektora usługowego w leśnictwie.

11.Wartościowanie pracy leśnictwie, ekonomika pracy-wydajność, efektywność, pracochłonność, metody i sposoby jej zwiększania. Techniczna norma czasu pracy i obliczanie rezerw czasu pracy. Stosowane systemy taryfikacji pracy i obliczania wynagrodzeń.

Ćwiczenia:

1.Gospodarowanie zasobami leśnymi, cechy produkcji leśnej, funkcja użyteczności lasu oraz zarządzania użytkami leśnymi. Działania podejmowane przez gospodarstwo leśne w aspekcie trwale zrównoważonego rozwoju.

2.Ekonomiczne problemy waloryzacji zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, renta ekonomiczna w leśnictwie. Metody ekonomicznej wyceny środowiska i lasu.

3. Fundusz leśny i podatek leśny.

4. Metody wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu (TCM, CVM).

5.Rynek drewna w Polsce, zasady sprzedaży drewna przez PGL. Lasy Państwowe.

6.Ekonomika usług świadczonych dla gospodarstwa leśnego. Zakłady Usług Leśnych -stan i kierunki rozwoju.

7.Zasady wynagrodzenia pracowników PGL. Lasy Państwowe.

8.Analiza finansowa, stosowane wskaźniki i sposoby ich wykorzystania do oceny działalności przedsiębiorstwa leśnego.

9. Funkcje lasu i ich ewolucja w aspekcie trwale zrównoważonego rozwoju lasów i gospodarstwa leśnego.

10.Wartościowanie funkcji lasu, próba zastosowania istniejących metod wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

11.Ekonomika pracy i jej zastosowanie do oceny wydajności pracochłonności i stosowanych metod systemów płac.

12. Klasyfikacja działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przychody i koszty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.

13. Szanse i możliwości wykorzystania w praktyce metod urynkowienia pozaprodukcyjnych funkcji lasu - sposoby włączenia do rachunku ekonomicznego gospodarstwa leśnego nakładów i korzyści związanych z realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

14. Handel drewnem – prawa rynku drzewnego. Zasady międzynarodowego obrotu drewnem. Rynek drewna w Polsce: szanse i zagrożenia. Zasady sprzedaży drewna przez PGL LP.

15.Aspekt ekonomiczny wielofunkcyjnego leśnictwa. Wydatki i koszty ukryte gospodarstwa leśnego związane z wielofunkcyjnym modelem gospodarki leśnej.

Literatura:

1.Buraczewski A., Fałdowski M., Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Podręcznik AR w Poznaniu s.1-144.

2.Gołos P. Problemy wyceny publicznych funkcji lasu.[w:] Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL Warszawa 2000.

3.Klocek A. Państwowa administracja oraz gospodarka leśna w wybranych krajach. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2006.

4.Klocek A. Ekonomiczne aspekty leśnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Sylwan 2003.

5.Kocel J. Metody określania jednostkowych kosztów standardowych prac leśnych na podstawie grupowania nadleśnictw o zbliżonych warunkach przyrodniczoleśnych. Leśne Prace Badawcze 2004. IBL, 3 ss.31-51.

6.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju p.red. naukową T.Borysa. Wyd. Ekonomia i Środowisko ,Warszawa- Białystok 2005r.

7.Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego p.red.naukową G.Andersona i J.Śleszyńskiego. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1996r.

8.Rykowski K. O leśnictwie trwałym i zrównoważonym. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych , Warszawa 2006.

9.Woś A. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN Warszawa 1995r.

10.Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B.Fiedor Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zrównoważonym gospodarstwie leśnym oraz czynniki decydujące o efektywności gospodarowania w lasach.

Posiada wiedzę na temat zasad obliczania wyniku finansowego, w szczególności potrafi dokonać klasyfikacji kosztów działalności Lasów Państwowych w układzie funkcjonalnym, rodzajowym i kalkulacyjnym. Zna źródła przychodów gospodarstwa leśnego.

Zna metody szacowania wartości lasu, gruntu leśnego i drzewostanu. Posiada wiedzę na temat wyceny strat i szkód w gospodarstwie leśnym.

Klasyfikuje funkcje lasu. Zna ekonomiczną rolę gospodarczych funkcji lasu. Posiada wiedzę na temat ekonomicznej wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Umiejętności:

Identyfikuje, oblicza, projektuje i interpretuje podstawowe parametry i wielkości ekonomiczne zwiazane z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz oceną jej efektywności

Posiada umiejętność wyszukiwania, wykorzystania, analizy i interpretowania informacji ekonomicznych powalających ocenić rentowność gospodarstwa leśnego oraz procesu gospodarowania zasobami leśnymi

Posiada zdolność obliczania wartości lasu i drzewostanu oraz strat i szkód w leśnictwie z wykorzystaniem zaproponowanych metod i narzędzi. Potrafi uzadadnić i ocenić przydatnosć wykorzystanych metod i analiz.

Dokonuje identyfikacji i analizy ekonomicznych aspektów wpływających na proces kształtowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Posiada zdolność korzystania z metod i narzędzi służących do określania wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy, że prawidłowości ekonomiczne powiązane są z przepisami prawnymi oraz ustrojem politycznym, potrafi określić priorytety w związku z realizacją zrównoważonej gospodarki leśnej i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi ocenić jaki wpływ na społeczeństwo oraz środowiko przyrodnicze mają decyzje ekonomiczne podejmowane w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności dla leśnictwa i gospodarstwa leśnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- aktywność słuchaczy w trakcie zajęć poprzez podejmowanie dyskusji, sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych (pod warunkiem uzyskania z kolokwium minimum 50% punktów),

- kolokwium pisemne w formie testowej (test uzupełnień, zadania opisowe), które wymagają i uczą systematycznej pracy oraz sprawdzają znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Zaliczenie wykładów:

- egzamin pisemny w formie testowej (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania opisowe), które sprawdzają znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Jan Banaś, Jakub Jaźwiński, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Jakub Jaźwiński, Anna Kożuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.