Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EKONO.NI.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej przy zachowaniu zasady polityki ekonomicznej państwa.

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej. Wskaźniki ekonomiczne. Wielkości nominalne i realne.

2.Analiza rynku (prawo popytu i podaży). Elastyczność cenowa, równowaga rynkowa, system cen.

3.Elastyczność dochodowa popytu. Prawo Engla.

4.Struktury rynkowe. Monopolizacja gospodarki i polityka antymonopolowa.

5.Konkurencja, narzędzia konkurencji, strategie konkurowania i marketingu, cykl życia produktu.

6.Przedsiębiorstwo i jego instytucjonalne formy. Charakterystyka spółek. Korporacje transnarodowe i ich rola we współczesnym świecie.

7.Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza sytuacji finansowej firmy. Analiza kosztów, próg rentowności i optimum ekonomiczne.

8.Przedsiębiorstwo w gospodarce otwartej - globalizacja, liberalizacja i integracja gospodarcza współczesnym świecie.

9.Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej. Doktryny społeczno ekonomiczne jako propozycje urządzania ładu społeczno-gospodarczego w gospodarce.

11.Rachunek dochodu narodowego. Mierniki, oceny i determinanty.

12.Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego w aspekcie koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju.

13.Teorie cyklu koniunkturalnego, rodzaje. Cykle koniunkturalne na rynku drzewnym.

14.System bankowy. Rola Banku Centralnego w kreowaniu polityki monetarnej państwa.

15.Polityka fiskalna i budżetowa państwa.

16.Mechanizm funkcjonowania pieniądza. Inflacja, rodzaje i sposoby jej zwalczania. Inflacja, a bezrobocie.

17.Rynek pracy. Bezrobocie w gospodarce rynkowej.

18.Handel zagraniczny i bilans płatniczy.

19.Integracja gospodarcza, a procesy globalizacji w gospodarce światowej. Transnarodowe korporacje.

Literatura:

1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWNE, Warszawa, 1993.

2. Caban W., Ekonomia, PWE, Warszawa, 2006.

3. Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków, 2005.

4. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 2006.

5. Marciniak S. (red.), Elementy makro i mikroekonomii dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji -użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- egzamin pisemny w formie testowej (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania opisowe), które sprawdzają znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.