Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika leśnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EKONO.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika leśnictwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zrozumienie istoty dualizmu gospodarstwa leśnego, którym rządzą nie tylko prawa przyrodnicze, ale także prawa ekonomii i rynku. Efektem będzie znajomość, zasad rachunku ekonomicznego, rachunku kosztów w gospodarstwie leśnym, szacowania wartości lasu oraz wartości szkód i odszkodowań, a także podstawowych zagadnień z zakresu ekonomiki pracy.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie i zakres ekonomiki leśnictwa, analiza cech gospodarstwa leśnego z punktu widzenia ekonomiki leśnictwa.

2. Pojęcie i zasady rachunku ekonomicznego w gospodarstwie leśnym.

3. Racjonalne inwestowanie i postęp techniczny w oparciu o analizę funkcji produkcji, kosztów produkcji oraz rachunek marginalny i współczynnik elastyczności produkcji.

4. Koszty działalności w gospodarstwie leśnym. Klasyfikacje kosztów. Charakterystyka i zadania układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów.

5. Analiza struktury kosztów gospodarstwa leśnego i sposoby ich redukcji.

6. Mierniki efektów gospodarowania w leśnictwie. Renta różniczkowa i jej postacie. Sposoby powiększania produkcyjności gospodarstwa leśnego.

7. Szacowanie wartości lasu, cele, zasady i metody.

Szacowanie szkód i odszkodowań w leśnictwie, źródła szkód i ich klasyfikacje, metody szacowania wartości odszkodowań.

8. Wartościowanie pracy, techniczna norma czasy pracy, wydajność i efektywność oraz metody ich zwiększania.

Literatura:

1.Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

2.Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśnewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001

3.Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000

4.Kocel, J., Znaczenie i kierunki racjonalizacji kosztów działalności Lasów Państwowych, w: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa, IBL, Warszawa 2000

5.Marszałek T., Podgórski M., Zarys ekonomiki leśnictwa, PWRiL, Warszawa 1976

6.Piszczek. M., Radwan A., Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla rynku pracy w leśnictwie, w: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2004

7.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zrównoważonym gospodarstwie leśnym oraz czynniki decydujące o efektywności gospodarowania w lasach.

Posiada wiedzę na temat zasad obliczania wyniku finansowego, w szczególności potrafi dokonać klasyfikacji kosztów działalności Lasów Państwowych w układzie funkcjonalnym, rodzajowym i kalkulacyjnym. Zna źródła przychodów gospodarstw leśnego.

Zna metody szacowania wartości lasu, gruntu leśnego i drzewostanu. Posiada wiedzę na temat wyceny strat i szkód w gospodarstwie leśnym.

Klasyfikuje funkcje lasu. Zna ekonomiczną rolę gospodarczych funkcji lasu. Posiada wiedzę na temat ekonomicznej wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Umiejętności:

Identyfikuje, oblicza/projektuje i interpretuje podstawowe parametry i wielkości ekonomiczne zwiazane z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz oceną jej efektywności

Posiada umiejętność wyszukiwania, wykorzystania, analizy i interpretowania informacji ekonomicznych powalających ocenić rentowność gospodarstwa leśnego oraz procesu gospodarowania zasobami leśnymi

Posiada zdolność obliczania wartości zasobów naturalnych: lasu i drzewostanu oraz strat i szkód w leśnictwie z wykorzystaniem zaproponowanych metod i narzędzi. Potrafi uzadadnić i ocenić przydatność wykorzystanych metod i analiz.

Dokonuje identyfikacji i czynników ekonomicznych wpływających na proces kształtowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Posiada zdolność korzystania z metod i narzędzi służących do określania wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy, że prawidłowości ekonomiczne powiązane są z przepisami prawnymi oraz ustrojem politycznym, potrafi określić priorytety w związku z realizacją zrównoważonej gospodarki leśnej i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi ocenić jaki wpływ na społeczeństwo oraz środowiko przyrodnicze mają decyzje ekonomiczne podejmowane w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń kameralnych (projektowych-obliczeniowych) test uzupełnień

Ćwiczenia projektowe, obliczeniowe, warsztatowe:

Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego,

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowo)

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

ocena zaangażowania w dyskusji, aktywności i umiejętności podsumowania

test uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Jan Banaś, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Anna Kożuch, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Anna Kożuch, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piszczek
Prowadzący grup: Anna Kożuch, Marcin Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.