Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.BUDOG.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zamawianie, konsultowanie i odbiór prac z zakresu budownictwa ogólnego dla potrzeb leśnictwa. "Budownictwo ogólne dla leśników" dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych w Lasach Państwowych. Obejmuje wiedzę podstawową dotyczącą projektowania i technologii budowy głównych ustrojów składowych tych budynków. Uwzględnia również zagadnienia z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budownictwa ogólnego.

Pełny opis:

Wykłady 6 godz.

Tematyka zajęć 1. Organizacja i stan budownictwa ogólnego w LP. Przepisy Prawa Budowlanego oraz zarządzenia resortowe dotyczące budownictwa ogólnego LP. Podstawowe ustroje budowlane i ich wykonawstwo - fundamentowanie budynków. Czynniki wpływające na głębokość posadowienia. Warunki prawidłowego posadowienia budynków. Obliczenia konstrukcyjne fundamentów. Kształtowanie przekrojów poprzecznych fundamentów.

2. Projektowanie pozostałych ustrojów budowlanych i ich wykonawstwo. Ściany warstwowe-oszczędnościowe, stropy i dachy drewniane, pokrycia dachowe.

3. Utrzymanie budynków mieszkalnych i gospodarczych w lasach. Wartość funkcjonalna i użytkowa budynków; Konserwacja i bieżące naprawy; Remonty kapitalne i modernizacyjne dotyczące głównych ustrojów składowych budynków; Techniczne szacowanie wartości budynków.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 6 godz.

Tematyka zajęć 1. Fundamenty - arkusz nr 1. Obliczenie wymiarów ławy fundamentowej; Rysunek zaprojektowanej ławy z jednoczesnym zaznaczeniem izolacji poziomej i pionowej oraz odwodnienia wgłębnego wokół fundamentów.

2. Ściany - arkusz nr 2. Projekt ściany warstwowej, oszczędnościowej o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła - rysunek techniczny; Układy elementów w ścianach konstrukcyjnych – rysunek techniczny; Węzły ścian konstrukcyjnych – rysunek techniczny.

3. Stropy – arkusz nr 3. Obliczenie przekroju belki stropowej; Projekt stropu drewnianego listwowego zwykłego; Rysunek zaprojektowanego stropu w połączeniu ze ścianą nośną; Rysunek stropu staloceramicznego i żelbetowego w połączeniu ze ścianą nośną.

Literatura:

Podstawowa

1. Glinicki S.P. Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Białostockiej. Białystok 1984.

2. Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M., Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

3. Koczwański S. Inżynieria leśna. PWN, 1988.

4. Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym Arkady, W-wa 2004

5. Michniewicz W. Konstrukcje drewniane Arkady, Warszawa 1958

6. Mickiewicz D., Lipczyńska I., Rucińska T.: Materiały i wyroby budowlane – cz. II. WUPS, Szczecin 1998

7. Neuhaus H. Budownictwo drewniane PWT, Rzeszów 2004

8. Stefańczyk B. (red) Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Praca zbior. Arkady, Warszawa 2005

9. Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Tom 1+2. OWPW, Warszawa 2002

Uzupełniająca

1. Krzysik F. Nauka o drewnie PWN, Warszawa 1974.

2. Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady, Warszawa 1994

3. Nożyński W. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna WSiP, Warszawa 1994

4. Rybak C., Rybak C., Puła O., Sarniak W., 2006, O., Sarniak W., 2006, Fundamentowanie, projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2006

5. Stramski Z. Chemiczne środki produkcji krajowej do ochrony drewna i odgrzybiania murów Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław 1994

6. Szymański E., Kołakowski J.: Materiały budowlane z technologią betonu. OWPW, Warszawa 1996

7. Wiłun Z., Zarys geotechniki, WKŁ, Warszawa, 1987

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna podstawowe techniki projektowania i technologie budowy głównych ustrojów budynków mieszkalnych i gospodarczych w leśnictwie. LES1_W06 R

Posiada wiedzę dotyczącą użytkowania a także utrzymania budynków poprzez stosowanie konserwacji, bieżących napraw, remontów kapitalnych i modernizacyjnych głównych ustrojów składowych budynków. LES1_W06 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Dokonuje analizy stanu technicznego i użytkowego podstawowych ustrojów składowych budynku. LES1_U06 R

Podejmuje decyzje dotyczące metod, technik i narzędzi związanych z naprawą i modernizacją budynków. LES1_U06 R

Projektuje rozwiązania dotyczące naprawy i podwyższenia standardu budynków. LES1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Posiada świadomość odpowiedzialności, ryzyka i skutków technicznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z projektowaniem podstawowych ustrojów składowych budynków mieszkalnych i gospodarczych w lasach LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. obecność obowiązkowa; indywidualna prezentacja (minimum 1 raz) ustrojów budowlanych w budynkach zamieszkałych przez studentów dotycząca fundamentów, ścian i stropów i więźb dachowych na podstawie materiałów własnych

cwl.zaliczenie poprawnie wykonanych projektów fundamentowania, projektowania ścian termoizolacyjnych i konstrukcyjnych oraz stropów drewnianych; 100% oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Plewniak
Prowadzący grup: Józef Plewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: Janusz Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gołąb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.