Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.URZLAS.SI.LLSON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:

projektowania podziału powierzchniowego;

podziału gospodarczego;

inwentaryzacji lasu metodami klasycznymi i metodami statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji lasu;

waloryzacji lasu;

regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego;

planowania urządzeniowego w lasach naturalnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Urządzanie lasu jako dyscyplina naukowa i dział praktycznego leśnictwa. Lasy Polski - struktura własności, kategorie ochronności.

2. Funkcje lasu. Modele lasu

3. Powierzchniowy, gospodarczy i ochronny podział lasu

4. Inwentaryzacja lasu. Klasyczne systemy inwentaryzacji lasu.

5. Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu - teoria procesów stochastycznych.

6. Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem czasowych powierzchni próbnych.

7. Statystyczno-matematyczny metoda inwentaryzacji i kontroli lasu z zastosowaniem stałych kołowych powierzchni próbnych. Badanie dynamiki procesów lasotwórczych

8. Metody wielkopowierzchniowej inwentaryzacji oceny stanu lasu. Zbiorcze zestawienia wyników inwentaryzacji lasu.

9. Waloryzacja lasu

10. Trwałość lasu i kryteria regulacji

11. Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w lasach zagospodarowanych sposobami: zrębowym i przerębowo-zrębowym z rębnią częściową

12. Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w lasach zagospodarowanych sposobami przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym

13. Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. Ograniczenia w realizacji użytkowania.

14. Główne decyzje urządzeniowe w lasach zagospodarowanych i chronionych. Zasady postępowania w lasach komunalnych

15. Plany gospodarcze i program ochrony przyrody i wartości kulturowych w nadleśnictwie

16. Plany ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody. Zasady aktywnej ochrony ekosystemów leśnych.

Ćwiczenia kameralne

1.Organizacja ćwiczeń. Zasady podziału powierzchniowego.

2.Projekt naturalnego podziału powierzchniowego

3.Kameralne opracowanie wyników wzrokowej taksacji

4.Projekt rozmieszczenia powierzchni próbnych w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 1)

5.Projekt rozmieszczenia powierzchni próbnych w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 2)

6.Prace obliczeniowe na kołowych czasowych powierzchniach próbnych

7.Analiza wyników monitoringu zasobów leśnych na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych

8.Analiza wyników monitoringu zasobów leśnych na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych (cz. 2). Wypełnianie karty ewidencji

9.Waloryzacyjna ocena stopnia naturalności drzewostanów

10.Waloryzacyjna ocena kategorii stabilności drzewostanów

11.Model lasu normalnego

12.Ocena stanu zasobów drzewnych w lasach zagospodarowanych sposobem zrębowym

13.Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego w lasach zagospodarowanych sposobem zrębowym

14.Regulacja rozmiaru użytkowania w lasach zagospodarowanych sposobem przerębowo-zrębowym z rębnią częściową

15.Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego w lasach zagospodarowanych sposobem przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym

16.Projekt rozłożenia cięć w lasach zagospodarowanych sposobem zrębowym

17.Plan cięć w lasach zagospodarowanych sposobem zrębowym. Plan hodowli lasu

Ćwiczenia terenowe

1.Identyfikacja i zasady wyodrębniania jednostek podziału powierzchniowego, gospodarczego i stref ochronnych

2.Inwentaryzacja lasu metodą taksacji wzrokowej

3.Inwentaryzacja lasu z metodą kołowych czasowych powierzchni próbnych

4.Inwentaryzacja lasu z wykorzystaniem kontrolnych kołowych powierzchni próbnych

5.Przyrodnicza waloryzacja lasu

6.Kontrola i sporządzenie protokołu odbioru prac na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych

Literatura:

Instrukcja urządzania lasu. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Klocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

Przybylska K. 1999. Waloryzacyjny system oceny lasów górskich dla potrzeb planowania urządzeniowego. Sylwan nr 5, s: 27-36.

Przybylska K. 1996. Waloryzacja lasu. Sylwan 6.

Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J. 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydawnictwo KUL. Krakó

Przybylska K., Zięba S. 2005. Urządzanie górskich lasów ochronnych. W: Poradnik urządzania lasu – praca zbiorowa pod redakcją B. Ważyńskiego. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa, s. 381-398.

Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje strukturę lasów w Polsce. Objaśnia specyficzne właściwości lasu, jak długowieczność drzew, wielkoobszarowość lasu, biologiczny i techniczny charakter produkcji oraz wielość funkcji pełnionych przez las. Definiuje cele i zadania urządzania lasu. Opisuje cechy gospodarstwa leśnego, jego postać i zasady tworzenia. Charakteryzuje podział gospodarczy, powierzchniowy i administracyjny lasów w Polsce. Wyjaśnia relacje między podstawową jednostką ewidencji i planowania a gospodarstwem leśnym i ich znaczenie w zarządzaniu zasobami leśnymi i organizacją prac leśnych na obszarze lasu o powierzchni kilku tysięcy hektarów.

Opisuje klasyczne i statystyczno-matematyczne systemy inwnentaryzacji lasu. Dobiera rodzaj metod inwentaryzacji lasu do postaci i rodzaju gospodarstwa leśnego, jego wielkości i potrzeb jakim mają służyć wyniki inwentaryzacji. Objaśnia zasady inwntaryzacji i wskazuje różnice między inwentaryzacją drzewostanową, obrębową i wielkopowierzchniową. Dobiera cechy diagnostyczne drzewostanów do celu waloryzacji lasu. Wymienia i opisuje zawartość dokumentacji urządzeniowej służącej zarządzaniu gospodarstwem leśnym.

Objaśnia zasady zarządzania gospodarstwem leśnym: zachowania trwałości lasu, zachowania ładu czasowego, zasadę zachowania ładu przestrzennego. Charakteryzuje metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w zależności od rodzaju gospdarstwa leśnego i sposobu zagospodarowaniu lasu. Opisuje etaty użytowania rębnego, wymienia dane potrzebne do ich obliczenia, tłumaczy czynniki od jakich zależy ich wielkość, w tym: etet zrównania średniego wieku, etaty dojrzałości, zmodyfikowane etaty dojrzałości, etet według procentu przyrostu, etaty wg współczynników korekcyjnych przyrostu.

Opisuje regulację użytkowania przedrębnego. Wymienia ograniczenia w realizacji użytkowania

Charakteryzuje plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie. Opisuje zasady urządzania lasów niepaństwowych a także objętych różnymi formami ochrony prawnej. Opisuje zasady aktywnej ochrony ekosystemów leśnych i proces decyzyjny w lasach różnych form własności i objetych różnymi formami ochrony prawnej

Umiejętności:

Posługuje się mapą przeglądową nadleśnictwa. Opracowuje podział obrębu na gospodarstwa i projekt górskiego podziału powierzchniowego. Identyfikuje i utrwala w terenie podział powierzchniowy. Wyróżnia podstawowe jednostki ewidencji i planowania w lesie i wyznacza ich granice.

Analizuje dane z klasycznej inwentaryzacji lasu, posługuje się tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów. Wyznacza i redaguje wskazania gospodarcze w drzewostanie.

Posługuje się mapą gospodarczą leśnictwa w celach orientacji w terenie oraz organizacji prac urządzeniowych na obszarze wielkości około 300ha, Analizuje informacje o zróżnicowaniu drzewostanów, potrafi odszukać informacje o wielkości współczynnika zmienności miąższości drzewostanów lub oszacować jego wielkość. Tworzy projekt rozmieszczenia powierzchni próbnych w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji lasu przy uwzględnieniu celu inwntaryzacji, charakteru obiektu leśnego, pożądanej dokładności oraz kosztów.

Tworzy kilkuosobowy zespół i współpracuje z nim w zakresie przeprowadzenia pomiarów drzewostanu na obszarze około 25ha. Koordynuje wspópracę członków własnej drużyny z pozostałymi drużynami operującymi łącznie na obszarze lasu o powierzchni około 300ha. Wykonuje pomiary na czasowych i stałych kontrolnych powierzchniach próbnych w warunkach podobnych do występujących w praktyce leśnictwa. Wykonuje obliczenia wyników inwentaryzacji w metodzie czasowych kołowych powierzchni próbnych oraz kontrolnych kołowych powierzchni próbnych przy wykorzystaniu popularnych aplikacji np.. Exel korzystając z pomiarów własnej drużyny i innych drużyn. Sporządza zestawinia wyników inwentaryzacji dla podstawowej jednostki ewidencji i planowania oraz zbiorczo dla jednostek kontrolnych lub oddziałów oraz dla całego inwentaryzaowanego obiektu. Inerpretuje uzyskane wyniki inwentaryzacji i ocenia czy prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z zasadą zachowania trawłości lasu. Łączy cząstkowe wyniki i ocenia procesy rozwojowe lasu w skali makro. Potrafi dobrać metodę inwentaryzacji lasu do potrzeb jakim ma ona służyć oraz do postaci lasu i kosztów wykonania.

Posługuje się empirycznymi modelami gospodarstwa leśnego. Oblicza etaty użytkowania rębnego dla gospodarstw w różnych sposobach zagospodarowania lasu. Wybiera etat optymalny i analizuje jego skutki dla gospodarstwa leśnego. Planuje lokalizację cięć użytkowania rębnego w gospodarstwie oraz sporządza 10-cio letni plan hodowli lasu dla gospodarstwa leśnego.

Leśnictwo w warunkach naturalnych

Wykonuje opis taksacyjny drzewostanu w terenie. Wyróżnia fazy rozwojowe lasu i wyznacza granice między nimi w terenie. Określa zasięg stref ochronnychw lesie. Oblicza zasobność i inne cechy drzewostanów zbiorczo dla jednostek kontrolnych i w całym gospodarstwie. Weryfikuje wyniki oszacowania zasobności lasu w podstawowej jednostce ewidencji i planownia, w grupie podobnych drzewosatnów i w całym gospodarstwie oraz kontroluje i sporządza protokół odbioru prac na kołowych powierzchniach próbnych.

Oblicza wskaźniki charakteryzujące procesy odnowieniowe, ocenia je i wyciaga wnioski dotyczące wielości potrzeb w zakresie odnowienia lasu w skali gospodarstwa. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego.

Kompetencje społeczne:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów żródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami przydatnymi do rozwiązywania stawianych zadań.

Otwartość na współpracę przy rozwiązaywaniu wspólnych zadań z zachowaniem zasad etyki.

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zanidbań w tym zakresie.

Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe

, ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji,

zaliczenie projektu indywidualnie

demonstracja praktycznych umiejętności

zaliczenie raportu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Jan Banaś, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Jan Banaś, Małgorzata Bujoczek, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Bożydar Neroj, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Jan Lach, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.