Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.URZLAS.SI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:

projektowania podziału powierzchniowego;

podziału gospodarczego;

inwentaryzacji lasu metodami klasycznymi i metodami statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji lasu;

regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego;

planowania urządzeniowego w lasach wielofunkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady

1.Cel i przedmiot urządzania lasu. Struktura lasów Polski.

2.Podziały i funkcje lasu. Postać gospodarstwa leśnego.

3.Klasyczne systemy inwentaryzacji lasu.

4.Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu – podstawy teoretyczne i zagadnienia ogólne.

5.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem relaskopowych oraz kołowych czasowych powierzchni próbnych.

6.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji i kontroli lasu z zastosowaniem stałych kołowych powierzchni próbnych.

7.Stratyfikacja w inwentaryzacji lasu. Obrębowa metoda inwentaryzacji.

8.Dokumentacja urządzeniowej inwentaryzacji lasu.

9.Trwałość lasu a regulacja użytkowania rębnego – zasady ogólne i rozwiązania modelowe.

10.Pierwszy samodzielny sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym.

11.Sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębniami częściowymi.

12.Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w gospodarstwach: przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym

13.Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. Ograniczenia w realizacji użytkowania.

14.Plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie.

15.Urządzanie lasów niepaństwowych

Ćwiczenia kameralne

1.Projekt górskiego podziału powierzchniowego

2.Kameralne opracowanie wyników wzrokowej taksacji

3.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 1)

4.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 2)

5.Prace obliczeniowe na relaskopowych powierzchniach próbnych

6.Prace obliczeniowe na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych.

7.Opracowanie wyników inwentaryzacji metodą stratyfikacji

8.Model lasu normalnego

9.Optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym

10.Optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębniami częściowymi.

11.Regulacja rozmiaru użytkowania w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i w przerębowym

12.Badanie zgodności rozkładu pierśnic w lesie przerębowym z rozkładem teoretycznym Liocourta - Meyera.

13.Projekt lokalizacji cięć.

14.Plan hodowli lasu.

Ćwiczenia terenowe

1.Identyfikacja podziału powierzchniowego. Wyróżnianie jednostek kontrolnych i faz rozwojowych.

2.Taksacja lasu, określenie cech i wskaźników taksacyjnych drzewostanu.

3.Inwentaryzacja stanu lasu metodą relaskopowych powierzchni próbnych.

4.Inwentaryzacja stawu lasu metodą kołowych, kontrolnych powierzchni próbnych.

5.Badanie procesów rozwojowych lasu z wykorzystaniem kontrolnych powierzchni próbnych.

6.Grupowanie drzewostanów w warstwy i wykonanie inwentaryzacji lasu metodą stratyfikacji.

Literatura:

Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, Kraków

Klocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

Banaś J. 2005. Drzewostanowa metoda inwentaryzacji i kontroli lasów różnowiekowych. Sylwan nr 11, 18-24.

Banaś J. 2005. Zastosowanie stratyfikacji w inwentaryzacji lasów różnowiekowych.

Sylwan nr 12, 30-36.

Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J. 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Skrypt AR. Kraków

Poznański. R. 2005. Problemy regulacji w urządzaniu lasu. przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR. Kraków

Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R. 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR, Kraków.

Instrukcja urządzania lasu. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje strukturę lasów w Polsce. Objaśnia specyficzne właściwości lasu, jak długowieczność drzew, wielkoobszarowość lasu, biologiczny i techniczny charakter produkcji oraz wielość funkcji pełnionych przez las. Definiuje cele i zadania urządzania lasu. Opisuje cechy gospodarstwa leśnego, jego postać i zasady tworzenia. Charakteryzuje podział gospodarczy, powierzchniowy i administracyjny lasów w Polsce. Wyjaśnia relacje między podstawową jednostką ewidencji i planowania a gospodarstwem leśnym i ich znaczenie w zarządzaniu zasobami leśnymi i organizacją prac leśnych na obszarze lasu o powierzchni kilku tysięcy hektarów.

Opisuje klasyczne i statystyczno-matematyczne systemy inwnentaryzacji lasu. Dobiera rodzaj metod inwentaryzacji lasu do postaci i rodzaju gospodarstwa leśnego, jego wielkości i potrzeb jakim mają służyć wyniki inwentaryzacji. Objaśnia zasady inwntaryzacji i wskazuje różnice między inwentaryzacją drzewostanową, obrębową i wielkopowierzchniową. Wymienia i opisuje zawartość dokumentacji urządzeniowej służącej zarządzaniu gospodarstwem leśnym.

Objaśnia zasady zarządzania gospodarstwem leśnym: zachowania trwałości lasu, zachowania ładu czasowego, zasadę zachowania ładu przestrzennego. Charakteryzuje sposoby regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w zależności od rodzaju gospdarstwa leśnego i sposobu zagospodarowaniu lasu. Opisuje etaty użytowania rębnego, wymienia dane potrzebne do ich obliczenia, tłumaczy czynniki od jakich zależy ich wielkość, w tym: etet zrównania średniego wieku, etaty dojrzałości, zmodyfikowane etaty dojrzałości, etet według procentu przyrostu, etaty wg współczynników korekcyjnych przyrostu.

Opisuje regulację użytkowania przedrębnego. Wymienia ograniczenia w realizacji użytkowania

Charakteryzuje plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie. Opisuje zasady urządzania lasów niepaństwowych.

Umiejętności:

Posługuje się mapą przeglądową nadleśnictwa. Opracowuje podział obrębu na gospodarstwa i projekt górskiego podziału powierzchniowego. Identyfikuje i utrwala w terenie podział powierzchniowy. Wyróżnia podstawowe jednostki ewidencji i planowania w lesie i wyznacza ich granice.

Analizuje dane z klasycznej inwentaryzacji lasu, posługuje się tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów. Wyznacza i redaguje wskazania gospodarcze w drzewostanie.

Posługuje się mapą gospodarczą leśnictwa w celach orientacji w terenie oraz organizacji prac urządzeniowych na obszarze wielkości około 300ha, Analizuje informacje o zróżnicowaniu drzewostanów, potrafi odszukać informacje o wielkości współczynnika zmienności miąższości drzewostanów lub oszacować jego wielkość. Tworzy projekt rozmieszczenia powierzchni próbnych w statytsyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji lasu przy uwzględnieniu celu inwntaryzacji, charakteru obiektu leśnego, pożądanej dokładności oraz kosztów.

Tworzy kilkuosobowy zespół i współpracuje z nim w zakresie przeprowadzenia pomiarów drzewostanu na obszarze około 25ha. Koordynuje wspópracę członków własnej drużyny z pozostałymi drużynami operującymi łącznie na obszarze lasu o powierzchni około 300ha. Wykonuje pomiary na relaskopowych i stałych kontrolnych powierzchniach próbnych w warunkach podobnych do występujących w praktyce leśnictwa. Wykonuje obliczenia wyników inwentaryzacji w metodzie relaskopowych powierzchni próbnych oraz kontrolnych kołowych powierzchni próbnych przy wykorzystaniu popularnych aplikacji np.. Exel korzystając z pomiarów własnej drużyny i innych drużyn. Sporządza zestawinia wyników inwentaryzacji dla podstawowej jednostki ewidencji i planowania oraz zbiorczo dla jednostek kontrolnych lub oddziałów oraz dla całego inwentaryzaowanego obiektu. Inerpretuje uzyskane wyniki inwentaryzacji i ocenia czy prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z zasadą zachowania trawłości lasu. Łączy cząstkowe wyniki i ocenia procesy rozwojowe lasu w skali makro. Potrafi dobrać metodę inwentaryzacji lasu do potrzeb jakim ma ona służyć oraz do postaci lasu i kosztów wykonania.

Posługuje się empirycznymi modelami gospodarstwa leśnego. Oblicza etaty użytkowania rębnego dla gospodarstw w różnych sposobach zagospodarowania lasu. Wybiera etat optymalny i analizuje jego skutki dla gospodarstwa leśnego. Planuje lokalizację cięć użytkowania rębnego w gospodarstwie oraz sporządza 10-cio letni plan hodowli lasu dla gospodarstwa leśnego.

Specjalizacja: leśnictwo wielofunkcyjne

Wykonuje opis taksacyjny drzewostanu w terenie. Wyróżnia fazy rozwojowe lasu i wyznacza granice między nimi w terenie. Oblicza zasobność i inne cechy drzewostanów zbiorczo dla jednostek kontrolnych i w całym gospodarstwie. Weryfikuje wyniki oszacowania zasobności lasu w podstawowej jednostce ewidencji i planownia, w grupie podobnych drzewosatnów i w całym gospodarstwie oraz kontroluje i sporządza protokół odbioru prac na kołowych powierzchniach próbnych.

Oblicza wskaźniki charakteryzujące procesy odnowieniowe, ocenia je i wyciaga wnioski dotyczące wielości potrzeb w zakresie odnowienia lasu w skali gospodarstwa. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego.

Kompetencje społeczne:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów żródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami przydatnymi do rozwiązywania stawianych zadań.

Otwartość na współpracę przy rozwiązaywaniu wspólnych zadań z zachowaniem zasad etyki.

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zanidbań w tym zakresie.

Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe,

ćwiczenia seminaryjne,

seminaria

, praktyka:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji,

zaliczenie projektu indywidualnie

demonstracja praktycznych umiejętności

zaliczenie raportu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Anna Kożuch, Marcin Mazur, Grzegorz Młynarczyk, Karol Zaborski, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Karol Zaborski, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Jan Lach, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 32 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś
Prowadzący grup: Jan Banaś, Małgorzata Bujoczek, Jan Lach, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.