Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.ULASU.NI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:

projektowania podziału powierzchniowego;

podziału gospodarczego;

inwentaryzacji lasu metodami klasycznymi i metodami statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji lasu;

regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego;

planowania urządzeniowego.

Pełny opis:

Wykłady

1.Urządzanie lasu jako dyscyplina naukowa i dział praktycznego leśnictwa. Klasyczne sposoby inwentaryzacji lasu.

2.Klasyczne sposoby inwentaryzacji lasu

3.Postać obrębu i gospodarstwa a sposoby zagospodarowania lasu.

4.Statystyczno-matematyczne systemy inwentaryzacji lasu.

5.Dokumentacja wyników urządzeniowej inwentaryzacji lasu.

6.Modele lasu.

7.Regulacja rozmiaru użytkowania – zagadnienia wstępne.

8.Regulacja rozmiaru użytkowania zrębowy sposób zagospodarowania lasu.

9.Regulacja rozmiaru użytkowania – przerębowo-zrębowy sposób zagospodarowania lasu z rębnią częściową.

10.Regulacja rozmiaru użytkowania – przerębowo-zrębowy z rębnią stopniową i przerębowy sposób zagospodarowania lasu.

11.Plany gospodarcze.

Ćwiczenia kameralne

1.Zasady prowadzenia ćwiczeń. Omówienie podziału powierz-chniowego.

2.Omówienie pracy kontrolnej. Opracowanie wyników taksacji wzrokowej.

3.Obliczenia na relaskopowych powierzchniach próbnych.

4.Podział obrębu na gospodarstwa. Potencjalna produkcyjność gospodarstwa

5.Model lasu normalnego.

6.Forma i treść operatu urządzeniowego

7.Ocena stanu zasobów leśnych w zrębowym sposobie zagos-podarowania lasu.

8.Pierwszy samodzielny sposób optymalizacji etatu rębnego w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu

9.Regulacja rozmiaru użytkowania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania lasu z rębniami stopniowymi.

10.Regulacja rozmiaru użytkowania w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu.

11.Plan cięć w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu.

12.Plan odnowienia i pielęgnacji w zrębowym sposobie zagos-podarowania lasu.

Ćwiczenia terenowe

1.Taksacja lasu, określenie cech i wskaźników taksacyjnych drzewostanu. Inwentaryzacja stanu lasu metodą relaskopowych powierzchni próbnych.

2.Inwentaryzacja stawu lasu metodą kołowych, kontrolnych powierzchni próbnych.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

7. Zajączkowski J., Zajączkowski K. 2013. Hodowla lasu. Tom IV. Zadrzewienia. PWRiL, Warszawa.

8. Zajączkowski K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL, Warszawa.

9. Zajączkowski K. 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace IBL, Rozprawy i Monografie nr 4, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Praca zbiorowa. 1991. Poradnik leśniczego. SIiTLiD, Warszawa.

2. Praca zbiorowa. 1980. Trzebieże. PWRiL Warszawa,

3. Strzelecki W., Sobczak R. 1972. Zalesianie nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia. PWRiL Warszawa.

4. Szczotka K. 1973. Zadrzewienia. Skrypt WSR Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Charakteryzuje strukturę lasów w Polsce. Objaśnia specyficzne właściwości lasu, jak długowieczność drzew, wielkoobszarowość lasu, biologiczny i techniczny charakter produkcji oraz wielość funkcji pełnionych przez las. Definiuje cele i zadania urządzania lasu. Opisuje cechy gospodarstwa leśnego, jego postać i zasady tworzenia. Charakteryzuje podział gospodarczy, powierzchniowy i administracyjny lasów w Polsce. Wyjaśnia relacje między podstawową jednostką ewidencji i planowania a gospodarstwem leśnym i ich znaczenie w zarządzaniu zasobami leśnymi i organizacją prac leśnych na obszarze lasu o powierzchni kilku tysięcy hektarów.

Opisuje klasyczne i statystyczno-matematyczne systemy inwnentaryzacji lasu. Dobiera rodzaj metod inwentaryzacji lasu do postaci i rodzaju gospodarstwa leśnego, jego wielkości i potrzeb jakim mają służyć wyniki inwentaryzacji. Objaśnia zasady inwntaryzacji i wskazuje różnice między inwentaryzacją drzewostanową, obrębową i wielkopowierzchniową. Wymienia i opisuje zawartość dokumentacji urządzeniowej służącej zarządzaniu gospodarstwem leśnym.

Objaśnia zasady zarządzania gospodarstwem leśnym: zachowania trwałości lasu, zachowania ładu czasowego, zasadę zachowania ładu przestrzennego. Charakteryzuje sposoby regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w zależności od rodzaju gospdarstwa leśnego i sposobu zagospodarowaniu lasu. Opisuje etaty użytowania rębnego, wymienia dane potrzebne do ich obliczenia, tłumaczy czynniki od jakich zależy ich wielkość, w tym: etet zrównania średniego wieku, etaty dojrzałości, zmodyfikowane etaty dojrzałości, etet według procentu przyrostu, etaty wg współczynników korekcyjnych przyrostu.

Charakteryzuje plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie. Opisuje zasady urządzania lasów niepaństwowych.

Umiejętności:

Posługuje się mapą przeglądową nadleśnictwa. Opracowuje podział obrębu na gospodarstwa i projekt górskiego podziału powierzchniowego. Identyfikuje i utrwala w terenie podział powierzchniowy. Wyróżnia podstawowe jednostki ewidencji i planowania w lesie i wyznacza ich granice.

Analizuje dane z klasycznej inwentaryzacji lasu, posługuje się tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów. Wyznacza i redaguje wskazania gospodarcze w drzewostanie.

Tworzy kilkuosobowy zespół i współpracuje z nim w zakresie przeprowadzenia pomiarów drzewostanu na obszarze około 25ha. Koordynuje wspópracę członków własnej drużyny z pozostałymi drużynami operującymi łącznie na obszarze lasu o powierzchni około 300ha. Wykonuje pomiary na relaskopowych i stałych kontrolnych powierzchniach próbnych w warunkach podobnych do występujących w praktyce leśnictwa. Wykonuje obliczenia wyników inwentaryzacji w metodzie relaskopowych powierzchni próbnych oraz kontrolnych kołowych powierzchni próbnych przy wykorzystaniu popularnych aplikacji np.. Exel korzystając z pomiarów własnej drużyny i innych drużyn. Sporządza zestawinia wyników inwentaryzacji dla podstawowej jednostki ewidencji i planowania oraz zbiorczo dla jednostek kontrolnych lub oddziałów oraz dla całego inwentaryzaowanego obiektu. Inerpretuje uzyskane wyniki inwentaryzacji i ocenia czy prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z zasadą zachowania trawłości lasu. Łączy cząstkowe wyniki i ocenia procesy rozwojowe lasu w skali makro. Potrafi dobrać metodę inwentaryzacji lasu do potrzeb jakim ma ona służyć oraz do postaci lasu i kosztów wykonania.

Posługuje się empirycznymi modelami gospodarstwa leśnego. Oblicza etaty użytkowania rębnego dla gospodarstw w różnych sposobach zagospodarowania lasu. Wybiera etat optymalny i analizuje jego skutki dla gospodarstwa leśnego. Planuje lokalizację cięć użytkowania rębnego w gospodarstwie oraz sporządza 10-cio letni plan hodowli lasu dla gospodarstwa leśnego.

Specjalizacja: leśnictwo wielofunkcyjne

Wykonuje opis taksacyjny drzewostanu w terenie. Oblicza zasobność i inne cechy drzewostanów. Weryfikuje wyniki oszacowania zasobności lasu w podstawowej jednostce ewidencji i planownia.

Oblicza wskaźniki charakteryzujące procesy odnowieniowe, ocenia je i wyciaga wnioski dotyczące wielości potrzeb w zakresie odnowienia lasu w skali gospodarstwa. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego. Sporządza zestawienia zbiorcze charakteryzujące wielkość zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego.

Kompetencje społeczne:

Aktywna postawa wobec zadań postawionych do realizacji, wyrażająca się przygotowaniem niezbędnych materiałów żródłowych i innych oraz zapoznaniem się z dostępnymi wiadomościami przydatnymi do rozwiązywania stawianych zadań.

Otwartość na współpracę przy rozwiązaywaniu wspólnych zadań z zachowaniem zasad etyki.

Świadomość znaczenia prawidłowego zarządzania gospodarstwem leśnym i jego wpływu na zachowanie trwałości lasu i ciągłości pełnionych funkcji oraz skutków ekonomicznych i społecznych związanych z zagrożeniami płynącymi z podejmowania błędnych decyzji lub wystąpienia zanidbań w tym zakresie.

Umiejętność wyrażania wyważonych ocen, udzielanie wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby w grupie, wrażliwość na drugiego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne

,ćwiczenia terenowe,

ćwiczenia seminaryjne

,seminaria

,praktyka:

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji,

zaliczenie projektu indywidualnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Jan Lach, Bożydar Neroj, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)