Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport leśny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.TRANSP.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport leśny
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach wykładów omawia się znaczenie transportu, podstawowe definicje transportowe, logistykę i transport multimodalny, techniki i technologie transportowe, szkody w środowisku leśnym powodowane przez środki transportowe, rodzaje szkód, metody badań, strategie redukcji szkód. W ramach ćwiczeń studenci przygotowują projekt pod kątem klasyfikacji funkcjonalnej terenu, z ustaleniem typów środków zrywkowych Ćwiczenia terenowe koncentrują się na praktycznej ocenie szkód w środowisku leśnym będących następstwem zrywki drewna, ocenie ilościowo- jakościowej rozmiarów szkód i wskazaniu konkretnej strategii redukcji szkód na badanym terenie. Efektem ksztalcenia jest nabycie umiejętności projektowania i organizowania procesów transportowych w leśnictwie pod kątem minimalizacji szkód w środowisku

Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć Definicje transportu. Transport leśny jako forma transportu wewnątrzzakładowego. Definicje leśnych operacji transportowych. Cechy charakterystyczne transportu leśnego. Znaczenie i charakterystyka sieci dróg leśnych w systemie transportowym. Znaczenie i sposób zakładania sieci szlaków zrywkowych w różnych kategoriach użytkowania drzewostanów.

Zrywka za pomocą zwierząt. Znaczenie zrywki konnej w Polsce, jej perspektywy, ograniczenia i zalety. Środki techniczne wykorzystywane podczas zrywki konnej. Wydajność i koszty zrywki konnej. Zrywka grawitacyjna. Współczesne metody zrywki grawitacyjnej na przykładzie ślizgów systemowych. Zalety i ograniczenia zrywki ślizgami systemowymi, wydajność i koszty zrywki przy zastosowani współczesnych ślizgów.

Klasyfikacja systemów linowych do zrywki drewna. Zalety i ograniczenia linowych systemów linowych, technologie wykorzystania. Współczesne kolejki mobilne - podział, przykładowe modele, budowa i zasady działania. Procesory linowe klasy Syncrofalke i Mounty. Perspektywy wykorzystywania systemów linowych w Polsce. Wydajność i koszty użytkowania systemów linowych do zrywki drewna.

Mikrociągniki leśne, podział, zakres i warunki zastosowań, technologia pracy. Urządzenia klasy żelazny koń, żelazny koń kołowy, mikrociągniki typu skider i forwarder. Ograniczenia i zalety mikrociągników. Wydajność i koszty zrywki za pomocą mikrociągników.

Zrywka za pomocą ciągników uniwersalnych. Rynek ciągników uniwersalnych, przykładowe modele. Dostosowania ciągników uniwersalnych do prac leśnych. Sposoby dostosowania ciągników uniwersalnych do zrywki: chwytaki, wciągarki, przyczepy nasiębierne. Wydajność i koszty zrywki drewna ciągnikami uniwersalnymi z różnym wyposażeniem.

Specjalistyczne ciągniki leśne - podział i typy. Skidery linowe, chwytakowe i klembanki - zasady budowy i eksploatacji, ograniczenia zastosowań i zalety. Charakterystyka wybranych modeli i technologia pracy. Wydajność i koszty eksploatacji poszczególnych typów skiderów. Forwardery - budowa, zasady pracy i podział. Koszty i wydajność zrywki drewna za pomocą forwarderów.

Wpływ zrywki drewna na środowisko leśne - kategorie, pojęcie i kategorie szkód glebowych. Metody oceny szkód glebowych. Naciski jednostkowe jako miara wpływu środków zrywkowych na glebę. Mierniki szkód pozyskaniowych. Metody pomiaru szkód glebowych. Możliwości ograniczania wpływu procesów pozyskiwania drewna na gleby leśne. Wpływ różnorodnych technologii zrywki drewna na stan gleb leśnych.

Ćwiczenia projektowe 10 godz.

Tematyka zajęć Wybór powierzchni i zebranie danych niezbędnych do wykonania projektu transportu drewna dla danego obszaru leśnego. Wykonanie map podkładowych do realizacji projektu: sytuacyjnej, klas warunków gruntowych, klas nierówności i spadków terenu.

Wykonanie mapy sumarycznej warunków terenowych, dobór odpowiednich środków zrywkowych, wykonanie mapy klasyfikacji funkcjonalnej terenu (wydzieleń technologicznych) wraz z zaprojektowanymi szlakami i składnicą.

Obliczenie wydajności urządzeń zrywkowych oraz obliczenie ich godzinowych kosztów eksploatacyjnych.

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Określenie szkód w środowisku leśnym będących następstwem zrywki drewna. Ocena ilościowo- jakościowa rozmiaru szkód i wskazanie strategii redukcji szkód na badanym terenie.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Kacperczyk R. 2012. Środki transportu, t. 1. Wyd. Difin.

Uzupełniająca

1. Kubiak M. 1998. Transport leśny. Wyd. AR w Poznaniu.

2. Sosnowski J. 1996. Ćwiczenia z transportu drewna. Wyd. AR Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

procesy transportowe w leśnictwie, kategorie operacji wywozowych i ładunkowych.

- zasady doboru środków zrywkowych w zależności od charakterystyk terenu i drzewostanów.

- zasady organizacji operacji transportowych w leśnictwie.

- zależności ekonomiczne między stosowanym typem maszyn a kosztami użytkowania. LES1_W13 R

kategorie szkód pozyskaniowo – zrywkowych, strategie ich redukcji, cele planistyczne w zakresie ograniczania szkód. LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

wyszukiwać, gromadzić i wykorzystywać dane niezbędne do planowania, projektowania oraz organizacji operacji transportowych w leśnictwie. LES1_U16 R

interpretować, oceniać i uogólniać różne cechy terenu pod kątem ich wpływu na dostępność powierzchni do zrywki drewna, projektować optymalne trasy szlaków zrywkowych, stosownie do wymagań różnych środków zrywkowych, planować dobór właściwych środków zrywkowych do zróżnicowanych warunków terenowych i drzewostanowych.

- obliczać i interpretować możliwości trakcyjne różnych ciągników zrywkowych, łącząc to z wielkością jednorazowych ładunków, obliczać wydajności przyjętych technologii wykonawstwa prac, kalkulować koszty wdrożenia przyjętych rozwiązań, organizować i planować czas realizacji zadań LES1_U14 R

posługiwać się wybranymi metodami oceny wpływu zrywki drewna na środowisko leśne, interpretować uzyskane wyniki. LES1_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie transportu leśnego LES1_K01 R

oceny wpływu działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia projektowe(warsztatowe), ćwiczenia terenowe:

Analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)