Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.MASZY.NI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo leśne
Jednostka: Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu budowy, przeznaczenia i parametrów pracy maszyn stosowanych w leśnictwie. Na Ćwiczeniach terenowych poznaje sposoby agregatownia maszyn i ich regulacji. Zapoznaje się z oddziaływaniem maszyn na środowisko leśne i sposobem ich ekologicznej eksploatacji.

Pełny opis:

Wykłady 2–godzinne.

1.Wstępne wiadomości o przedmiocie. Warunki zaliczenia przedmiotu. Program przedmiotu. Obowiązuje znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki: Elementy statyki, układy sił, pojęcia moment obrotowy, siła, wypadkowe sił na płaszczyźnie, jednostki miar układu SI. Cechy i rodzaje paliw. Oleje pochodzenia mineralnego i biologicznego oraz ich wpływ na środowisko.

2.Biomasa, maszyny do zrębkowania, brykietowania i peletyzacji, rozwiązania konstrukcyjne urządzeń grzewczych. Inne niekonwencjonalne źródła energii ich znaczenie ekologiczne i gospodarcze.

3. Maszyny do uprawy podstawowej gleby w szkółkach, zalesień i odnowień.

4. Środki techniczne do ochrony chemicznej roślin, zasady stosowania i regulacji, mikro-opryskiwacze, technika nawadniania.

5 Maszyny do pozyskania nasion, maszyny i urządzenia do obróbki pozbiorowej, przechowywania nasion, urządzenia do produkcji sadzonek zakrytym systemem korzeniowym, mechanizacja szkółek kontenerowych.

6 Maszyny stosowane do prac szkółkarskich, zakładania i pielęgnacji upraw leśnych, przesadzania drzew dużych.

7 Wieloperacyjne maszyny do ścinki drewna, dobór i użytkowanie maszyn tak, by minimalizować zagrożenia dla środowiska wynikające z ich stosowania.

Ćwiczenia laboratoryjne 2 – godzinne

1.Maszyny elektryczne(wytwarzanie prądu; pomiary wielkości elektrycznych; budowa i obliczenia obwodów elektrycznych, budowa i działanie transformatorów, silników oraz prądnic elektrycznych; metody rozruchu i łączenia silników elektrycznych, osprzęt elektrotechniczny).

2 Napęd i sterowanie (budowa i działanie pomp, silników, siłowników, rozdzielaczy, zaworów, akumulatorów hydraulicznych, pro-ekologiczne rozwiązania napędów hydraulicznych; podstawowe obliczenia układów hydraulicznych)..

3 Maszyny uprawowe (budowa i regulacje maszyn do upraw oraz mechanizacji prac szkółkarskich, próba kręcona siewnika, regulacja siewnika do siewu punktowego – na stanowisku pomiarowym, maszyny do sterowanej mikoryzacji)..

4 Systemy nawadniania (budowa i eksploatacja deszczowni i linii kroplujących, ochronne sposoby deszczowania; projekt deszczowni szkółki).

5 Pilarki i wycinarki spalinowespalinowe (budowa, regulacja i wymiana zespołów pilarki spalinowej; diagnostyka, przystawki do pilarek, ostrzenie elementów roboczych).

6 Mikrociągniki leśne (klasyfikacja, budowa, zastosowanie, osprzęt).

7 Oddziaływania mechanizmów jezdnych na podłoża leśne (ugniatanie, zwięzłość, naciski jednostkowe, wpływ różnych rodzajów mechanizmów jezdnych oraz innych czynników na uszkodzenia gleb - metody zapobiegania).

8 Maszyny wielooperacyjne (budowa układów napędowych, kierowniczych, jezdnych, roboczych, kontrolno-pomiarowych)..

9 Osprzęt ciągników uniwersalnych do zrywki drewna, mikrociągniki.

10 Zaliczenie przedmiotu- 1 godzina.

Ćwiczenia terenowe 3 – godzinne

1 Agregatownie maszyn z ciągnikiem i ich regulacja.

2 Użytkowanie maszyn szkółkarskich: budowa i regulacje maszyn do prac szkółkarskich: naorywacz grzędy siewnej, kultywator z wałem strunowym, siewnik, sadzarka do szkółkowania, pielnik, podcinacz korzeni, wyorywacz grzędowy, wyorywacz sadzonek dużych oraz opryskiwania herbicydami i nawożenia mineralnego; maszyny do dozowania biopreparatu; poligonowe próby pracy wybranymi maszynami.

3 Maszyny do ochrony roślin: budowa i eksploatacja przenośnych i ciągnikowych opryskiwaczy ciśnieniowych i z pomocniczym strumieniem powietrza; budowa i eksploatacja zamgławiacza. próba polowa, regulacje i pomiar wydatku, obliczenia podstawowych parametrów opryskiwaczy; zasady przygotowania cieczy roboczej.

Literatura:

M.Botwin: Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993.

E.G.Strehlke: Maszynoznawstwo leśne. PWRiL, Warszawa 1976.Praca zbiorowa pod redakcją J. Więsika: Pilarki przenośne, budowa i eksploatacja. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa 2002.

J.Więsik: Maszyny leśne Część I. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1990.

J.Więsik: Maszyny leśne Część II. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów i metrologii warsztatowej, części maszyn, napędy i sterowanie mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, silniki cieplne.

Potrafi klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w leśnictwie, zna budowę poszczególnych maszyn i ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji.

Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki (właściwości trakcyjne układów jezdnych maszyn leśnych, metody wyznaczania nacisków jednostkowych maszyn oraz zmian parametrów fizyko-mechanicznych gleby leśnej).

Umiejętności:

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i podzespołów roboczych, takich jak m.in.: siła, moment obrotowy, przełożenie, praca, moc, sprawność, wydajność. Sporządza i czyta proste schematy elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne podzespołów maszyn leśnych.

Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne stosowane w technice leśnej.

Potrafi agregatować i regulować maszyny współpracujące z ciągnikiem uniwersalnym, stosuje rozwiązania techniczne stosowane w mechanizacji i automatyzacji leśnej produkcji szkółkarskiej, z uwzględnieniem biotechnologii szkółkarskich.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją nowoczenych technik i technilogii stosowanych w gospodarce leśnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe:

Sprawdzian wiedzy; zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe);

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji;

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

zaliczenie końcowe przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)