Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.MASZN.NI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe zagadnienia z materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów (naprężenie, odkształcenie, wskaźnik bezpieczeństwa) z mechaniki (elementy statyki, układy sił, pojęcia moment obrotowy, siła, wypadkowe sił na płaszczyźnie, jednostki miar układu SI), części maszyn, napędów i sterowania mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego, silników cieplnych.

Maszyny do uprawy podstawowej gleby w szkółkach, zalesień i odnowień. Środki techniczne do ochrony chemicznej roślin, mikro-opryskiwacze, technika nawadniania. Maszyny do pozyskania nasion, maszyny i urządzenia do obróbki pozbiorowej, przechowywania nasion, urządzenia do produkcji sadzonek zakrytym systemem korzeniowym, mechanizacja szkółek kontenerowych. Maszyny stosowane do prac szkółkarskich, zakładania i pielęgnacji upraw leśnych. Wielooperacyjne maszyny do ścinki drzew.

Pojęcia z zakresu terramechaniki (właściwości trakcyjne układów jezdnych maszyn leśnych, metody wyznaczania nacisków jednostkowych maszyn oraz zmian parametrów fizyko-mechanicznych gleby leśnej).

Ćwiczenia projektowe 18 godz.

Tematyka zajęć Maszyny elektryczne (wytwarzanie prądu; pomiary wielkości elektrycznych; budowa i obliczenia obwodów elektrycznych, budowa i działanie transformatorów, silników oraz prądnic elektrycznych; metody rozruchu i łączenia silników elektrycznych, osprzęt elektrotechniczny, schematy elektryczne). Napęd i sterowanie (budowa i działanie pomp, silników, siłowników, rozdzielaczy, zaworów, akumulatorów hydraulicznych, pro-ekologiczne rozwiązania napędów hydraulicznych; podstawowe obliczenia układów hydraulicznych, schematy hydrauliczne). Części maszyn (budowa, regulacje obliczenia osi, wałów, łożysk, sprzęgieł, przekładni, hamulców, schematy kinematyczne).

Maszyny uprawowe (regulacje maszyn do uprawy oraz mechanizacji prac szkółkarskich, próba kręcona siewnika, regulacja siewnika do siewu punktowego – na stanowisku pomiarowym, maszyny do sterowanej mikoryzacji). Systemy nawadniania (założenia projektowe deszczowni szkółkarskiej). Pilarki i wycinarki spalinowe (regulacja i wymiana zespołów pilarki spalinowej; diagnostyka, przystawki do pilarek, ostrzenie elementów roboczych). Ciągniki uniwersalne i mikrociągniki (przeglądy okresowe, montaż, osprzętu, podstawowe regulacje eksploatacyjne).

Rozwiązania techniczne układów jezdnych pojazdów leśnych w aspektach trakcji oraz oddziaływania na podłoża leśne.

Ćwiczenia terenowe 8 godz.

Tematyka zajęć Agregatownie maszyn z ciągnikiem uniwersalnym. Poligonowe próby pracy wybranymi maszynami do zrywki drena i konserwacji dróg leśnych.

Maszyny do przygotowania drewna opałowego (przerzynarko-łuparka, piła kołyskowa, automat do rozpałki, łuparki, system pakowania drewna kominkowego) - przygotowanie do pracy, zasady bezpiecznej eksploatacji.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Jakliński, L. 2006. Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-595-6.

2. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

3. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590.

Uzupełniająca

1. Botwin M. 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwo SGGW Warszawa 123.

2. Więsik J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.3.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna podstawy materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów i metrologii warsztatowej, części maszyn, napędy i sterowanie mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, silniki cieplne. LES1_W01 R

Potrafi klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w leśnictwie, zna budowę poszczególnych maszyn i ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji. LES1_W12 R

Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki (właściwości trakcyjne układów jezdnych maszyn leśnych, metody wyznaczania nacisków jednostkowych maszyn oraz zmian parametrów fizyko-mechanicznych gleby leśnej). LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i podzespołów roboczych, takich jak m.in.: siła, moment obrotowy, przełożenie, praca, moc, sprawność, wydajność. Sporządza i czyta proste schematy elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne podzespołów maszyn leśnych. LES1_U01 R

Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne stosowane w technice leśnej. LES1 _U14 R

Potrafi agregatować i regulować maszyny współpracujące z ciągnikiem uniwersalnym, stosuje rozwiązania techniczne stosowane w mechanizacji i automatyzacji leśnej produkcji szkółkarskiej, z uwzględnieniem biotechnologii szkółkarskich. LES1 _U14 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją nowoczesnych technik i technologii stosowanych w gospodarce leśnej. LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Egzamin pisemny ograniczony czasowo - 8 pytań otwartych. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwl.Zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe); sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwt.Zaliczenie raportu/sprawozdania z prac ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe); sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego. Udział oceny z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek, Damian Kwiatkowski, Krzysztof Słowiński, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tylek
Prowadzący grup: Mariusz Kormanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)