Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.INFORL.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność tworzenia prostych programów w VBA (Visual Basic dla aplikacji). Znajomość terminologii związanej z relacyjnymi bazami danych, umiejętność wydobywania informacji z istniejących baz. Znajomość zawartości Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Podstawowa umiejętność pracy z SILP.

Pełny opis:

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 40 godz.

Tematyka zajęć Projekt, wykonanie oraz praca z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Student poznaje podstawowe pojęcia i definicje z zakresu relacyjnych baz danych (tabele, typy danych, rekordy, pola, klucze, relacje, kwerendy, formularze, raporty, język zapytań SQL). Potrafi importować, eksportować dane między różnymi typami baz danych, przeszukuje, przetwarza oraz wykonuje obliczenia na danych pochodzących z wielu tabel, tworzy raporty.

Przykładowe zadania związane z przetwarzaniem danych pochodzących z SILP. Import, eksport oraz analiza danych pochodzących z Banku Danych o Lasach do relacyjnej bazy danych SQLite/PostgreSQL lub MS Access. Łączenie danych tabelarycznych z danymi przestrzennymi w celu ich prezentacji na mapach numerycznych. Projekt tematycznej mapy leśnej prezentującej dane przetworzone za pomocą narzędzi bazodanowych.

Praca z Systemem Informatycznym Lasów Państwowych. Student poznaje elementy składowe SILP (budowa SILP, SILP WEB, stanowisko leśniczego, serwisy szkoleniowe, zasady komunikacji, logowania, rejestrator, leśna mapa numeryczna). Potrafi przeszukiwać, aktualizować i generować dokumenty związane z opisem taksacyjnym, wprowadzać dane źródłowe i tworzyć raporty z zakresu ochrony lasu i planowania gospodarki leśnej, przedstawiać informacje na leśnej mapie numerycznej, obsługuje rejestrator oraz aplikacje Brakarz i Notatnik.

Literatura:

Podstawowa

1. Mendrala D., Szeliga M 2016. Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice

2. Mendrala D., Szeliga M 2016. Access 2016 PL. Kurs. Helion. Gliwice

3. Kopertowska M., Bazy danych. Mikom, Warszawa 1999. System Informatyczny Lasów Państwowych – Podręcznik Użytkownika Zeszyty: 1 - 42 wyd. Pro-Holding. Kraków.

4. Instrukcje obsługi programów poszczególnych modułów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych http://www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/działalność/zasoby_silp/instr_uzyt

Uzupełniająca

1. Litwin L., Myrda G 2005. Systemy Informacji Gerograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion, Gliwice

2. Wilton P., Colby J 2005. Podstawy SQL. Helion. GLiwice

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zna podstawy budowy relacyjnych baz danych oraz strukturę systemu informatycznego stosowanego w PGL LP LES_W02 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi wyszukiwać, przetwarzać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzących z relacyjnych baz danych LES1 _U02 R

stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej LES1 _U02, LES1 _U16 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, aktualizacji wiedzy i samodoskonalenia w zakresie obsługi systemów bazodanowych LES1_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe(warsztatowe):

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

demonstracja praktycznych umiejętności

Ocena końcowa - średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ochał
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)