Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.HLASU.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu student poznaje metody i konsekwencje postępowania hodowlanego jako wypadkowej: cech gatunków drzew, warunków siedliskowych, okresu i fazy życia drzewostanu, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych (funkcji lasu). Uzyskuje umiejętność doboru i wykonania zabiegów hodowlanych.

Pełny opis:

Wykłady 8 godz.

Tematyka zajęć Rębnie złożone

Budowa i struktura lasów o charakterze pierwotnym

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 20 godz.

Tematyka zajęć Zasady wyboru i postępowanie w rębniach stopniowych i przerębowej

Optymalizacja rozkładu pierśnic w lesie przerębowym

Charakterystyka struktury i dynamiki lasów pierwotnych

Ćwiczenia terenowe 46 godz.

Tematyka zajęć Metody pielęgnacji drzewostanów

Metody odnawiania drzewostanów

Struktura i dynamika lasów pierwotnych

Literatura:

Podstawowa 1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

procesy decydujące o produkcyjności i stabilności drzewostanów z uwzględnieniem cyklu rozwojowego drzewostanu oraz specyfiki gatunków. Zna wpływ wymienionych procesów na pozaprodukcyjne funkcje ekosystemów leśnych LES_W10 R

zasady i metody sterowania procesami (postępowanie hodowlane w ramach odnawiania, przebudowy i przemiany drzewostanów) zachodzącymi w drzewostanach w zależności od celu hodowlanego (siedliska, fazy rozwojowej i składu gatunkowego drzewostanów) LES_W10 R

procesy zachodzące w lasach o charakterze pierwotnym oraz podstawowe metody ich charakterystyki LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zaplanować i nadzorować prace odnowieniowe; wyznaczać cięcia, ocenić efekty i przeprowadzić optymalizację zabiegów z zakresu czyszczeń, trzebieży, cięć rębnych, przebudowy i przemiany ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich LES_U10 R

wykonać projekt rębni złożonej LES_U10, LES_U16 R

przygotować i zaprezentować wystąpienie na temat złożonych metod odnawiania drzewostanów oraz charakterystyki struktury i dynamiki lasów pierwotnych strefy umiarkowanej LES_U10, LES_U18 R

ocenić skutki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. LES_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.egzamin pisemny ograniczony czasowo (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny pozytywnej z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

ćwiczenia.sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

Zaliczenie sprawozdań (obliczenia optymalizacyjne, charakterystyka struktury lasów pierwotnych)

Ocena wystąpienia / referatu (projektowanie rębni złożonych, charakterystyka struktury lasów pierwotnych).

Ocena aktywności i umiejętności pracy w grupie

udział oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Grzegorz Gaura, Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorek g. 9.00-10.30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 46 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Konsultacje w semestrze letnim:

wtorek g. 9.00-10.30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)