Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompleksowa ochrona lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.KOCHRL.SI.LLSON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompleksowa ochrona lasu
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność prognozowania zagrożeń od wybranych czynników szkodotwórczych w lasach ochronnych i chronionych. Metody ograniczania i eliminacji szkód w lasach ochronnych i chronionych.

Pełny opis:

Wykłady 25 godz.

Tematyka zajęć Definicja nauki o ochronie lasu. Informacje o przedmiocie i zakresie zainteresowań badawczych Katedry. Pojęcie szkody w lasach. Podział szkodotwórczych czynników. Miejsce ochrony lasu wśród dyscyplin tworzących dziedzinę wiedzy leśnej. Rys historyczny rozwoju dyscypliny ochrona lasu. Znaczenie ochrony lasu w utrzymywaniu lub odtwarzaniu naturalnego potencjału odpornościowego ekosystemów leśnych.

Destrukcyjne oddziaływanie czynników natury nieożywionej w środowisku leśnym (część 1): wiatrów gwałtownych i chronicznych, wyładowań atmosferycznych oraz lawin. Metody ograniczania zagrożeń i usuwania skutków szkód.

Destrukcyjne oddziaływanie czynników natury nieożywionej w środowisku leśnym (część 2): niskich i wysokich temperatur, przymrozków wczesnych i późnych, opadów atmosferycznych (okiść, gołoledź, szadź, grad, gwałtowne deszcze). Metody ograniczania zagrożeń i usuwania skutków szkód.

Szkody w lasach powodowane przez zwierzynę. Metody inwentaryzacji szkód. Planowanie zabiegów gospodarczych z zakresu ochrony drzewostanów przed zwierzyną.

Metody biologiczne, mechaniczne, chemiczne ograniczania lub eliminacji szkód powodowanych przez zwierzynę. Techniki stosowania zabezpieczeń w lasach.

Zagrożenie lasów przez pożary. Akty prawne dotyczące ochrony lasu przed pożarami. Pożar lasu jako czynnik antropogeniczny i naturalny. Rodzaje pożarów lasu. Ocena zagrożenia pożarowego. Ocena innych zjawisk związanych z pożarami. Kategorie zagrożenia lasów na obszarze Polski.

Systemy ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na Świecie. Systemy wykrywania pożarów. Sposoby postępowania na wypadek pożaru. Środki i metody gaśnicze stosowane w zwalczaniu pożarów. Taktyka zwalczania pożarów lasu. Bezpieczeństwo podczas akcji zwalczania pożarów. Zabezpieczenie pożarzysk.

Zagrożenia ekosystemów leśnych przed szkodami związanymi z działalnością człowieka: szkodnictwo leśne - rodzaje szkód. Akty prawne związane z ochroną mienia leśnego.

Abiotyczne i antropogeniczne szkody jako przyczyny uaktywniania się zagrożeń ze strony biotycznych czynników szkodotwórczych. Metody kontroli zagrożeń w lasach ze strony szkodliwych owadów. Organizacja prognozowania zagrożenia w lasach. Prognozy krótkookresowe i długookresowe.

Zasady i sposoby ochrony lasu przed naturalnymi czynnikami szkodotwórczymi za pomocą metod hylotechnicznych. Higiena lasu w lasach gospodarczych i objętych ochroną rezerwatową. Sposoby podwyższania odporności drzewostanów na szkodliwe organizmy i techniki ich stosowania.

Zwalczanie szkodliwych organizmów. Środki chemiczne w ochronie lasu i sposoby ich aplikacji. Organizacja akcji zwalczania. Wpływ różnych grup środków chemicznych stosowanych w leśnictwie na środowisko. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zwalczania szkodliwych organizmów przy użyciu środków chemicznych.

Ochrona lasu w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Określanie stanu potencjalnej odporności drzewostanów. Stan zdrowotny i sanitarny lasu. Regulacja potencjału opornościowego drzewostanów. Planowanie czynności z zakresu ochrony lasu.

Sprawozdawczość z zakresu ochrony lasu. Organizacja ochrony lasu w Lasach Państwowych , parkach narodowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000.

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 25 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie szkód powodowanych przez kręgowce w lasach.

Techniki inwentaryzacji szkód powodowanych przez wybrane gatunki zwierzyny (na przykładzie wybranego drzewostanu). Klasyfikacja stopni uszkodzeń drzew i drzewostanów. Szacowanie strat.

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez wybrane gatunki zwierząt z uwzględnieniem metod biologicznych, mechanicznych i chemicznych oraz specyfiki leśnych obszarów chronionych (część 1).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez wybrane kręgowce w lasach z uwzględnieniem metod biologicznych, mechanicznych i chemicznych oraz specyfiki leśnych obszarów chronionych (część 2).

Ochrona przeciwpożarowa w lasach gospodarczych i obszarach chronionych. Projekt opracowania „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru” oraz projekt czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na przykładzie wybranego obrębu, w zależności od kategorii zagrożenia pożarowego w oparciu o udostępnione dane i wytyczne z instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, (część 1).

Ochrona przeciwpożarowa w lasach gospodarczych i obszarach chronionych. Wykonanie projektów dokumentów „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru” oraz projektu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na przykładzie wybranego obrębu, w zależności od kategorii zagrożenia pożarowego w oparciu o udostępnione dane i zapisy z instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych (część 2).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu ochrony drzewostanów przed szkodami wywołanymi czynnikami abiotycznymi (na przykładzie wybranego obiektu), (rozpoznawanie, techniki likwidacji szkód, sposoby zapobiegania) (część 1).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu ochrony drzewostanów przed szkodami wywołanymi czynnikami abiotycznymi (na przykładzie wybranego obiektu), (rozpoznawanie, techniki likwidacji szkód, sposoby zapobiegania) (część 2).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu ochrony drzewostanów przed szkodami wywołanymi czynnikami abiotycznymi (na przykładzie wybranego obiektu), (rozpoznawanie, techniki likwidacji szkód, sposoby zapobiegania)

Planowanie zwalczania szkodników i chorób przy użyciu środków ochrony roślin w tym środków dopuszczonych do stosowania w obszarach chronionych i otulinach parków narodowych.

Planowanie czynności gospodarczych w celu ochrony drzewostanów przy użyciu środków biotechnicznych. Rodzaje środków i techniki stosowane w przykładowych obiektach leśnych.

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu zwiększenia odporności drzewostanów podatnych na masowe pojawy gradacji szkodliwych organizmów z wykorzystaniem metod biologicznych, metody ogniskowo- kompleksowej i zintegrowanej (część 1).

Opracowanie projektu postępowania gospodarczego w celu zwiększenia odporności drzewostanów podatnych na masowe pojawy gradacji szkodliwych organizmów z wykorzystaniem metod biologicznych, metody ogniskowo- kompleksowej i zintegrowanej (część 2).

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

Instrukcja ochrony lasu. DGLP Warszawa, 2012

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. 2012 DGLP. Warszawa, ss. 106.

Kohler W. 1978. Zarys hylopatologii. PWN Warszawa, ss. 406.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, w tym zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, żywotność oraz stabilność drzewostanów, LES1_W08 R

zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz walki z pożarami lasu, zna sprawców, symptomy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i patogenami grzybowymi i sposoby ich zwalczania, zna zasady planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz zasady ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnych, LES1_W09 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi kompleksowo planować zadania z zakresu ochrony przed biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi zagrożeniami w lasach gospodarczych, ochronnych i chronionych, a także ustalać procedury, środki i sposoby dla przedsięwzięć profilaktycznych oraz zwalczania pojawiających się zagrożeń, LES1 _U04 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

LES1 _K02 R

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy

LES1 _K03 R

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, LES1 _K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Wykład: egzamin ustny bez dostępu do podręczników

Ocena końcowa: egzamin -60%, ćwiczenia projektowe- 30%, ćwiczenia terenowe - 10%

cwl.zaliczenie projektu (grupowe), sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Magdalena Kacprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)