Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A5.HLASU.NI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z zasadami planowania, wykonywania i kontrolowania prac hodowlanych z zakresu odnowienia naturalnego i sztucznego, wyboru rębni, pielęgnowania drzewostanu oraz innych elementów biocenozy leśnej i siedliska z elementami nawożenia. Zapoznają się również doborem odmian gospodarczych topól i wierzb do zadrzewień i upraw plantacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Wiadomości wstępne

Rębnie

Zasady gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych

Cykl rozwojowy drzewostanu

Pielęgnacja siedliska, biocenozy

Pielęgnacja upraw

Herbicydy

Czyszczenia

Trzebieże

Pielęgnacja brzegu lasu

Metody ograniczania szkód abiotycznych

Budowa i struktura lasów o charakterze pierwotnym

Podkrzesywanie drzew

Zalesienia gruntów porolnych

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 18 godz.

Tematyka zajęć Elementy rębni

Projekt składu gatunkowego

Projekt uprawy

Zasady wyboru i postępowanie w rębniach zupełnych, częściowych i gniazdowych

Projekt rębni

Objawy niedoboru składników pokarmowych

Aktualne problemy hodowli lasu

Literatura:

Podstawowa

1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

Uzupełniająca

1. Polansky B. Hodowla lasu. PWRiL, Warszawa 1971

2. Puchalski T. Rębnie w gospodarstwie leśnym. PWRiL, Warszawa 1972

3. Zasady hodowli lasu. 2011. plik **.pdf ze strony LP

4. Bernadzki E. Cięcia odnowieniowe. PWRiL, Warszawa 1973.

5. Jaworski A. Hodowla lasu. Wymagania siedliskowe ważniejszych gatunków drzew leśnych oraz zasady ich odnawiania. Skrypt AR, Kraków 1994.

6. Jaworski A. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów, PWRiL Warszawa 2004

7. Jaworski A. 1988: Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Skrypt AR, Kraków.

8. Jaworski A. 1990: Hodowla Lasu. Rębnie. Zasady projektowania upraw. Skrypt AR, Kraków.

9. Jaworski A. 1995: Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg, Kraków.

10. Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich, CILP, Warszawa 2000

11. Twaróg J. 1990: Rębnie w górach. PWRiL, Warszawa.

12. Włoczewski T. 1968: Ogólna hodowla lasu. PWRiL, Warszawa.

13. Baule H., Fricker C., Nawożenie drzew leśnych. PWRiL Warszawa 1973.

14. Karczmarski J., Podstawy nawożenia mineralnego drzewostanów, materiały dydaktyczne KSzHL, Kraków 2000

15. Hartan G., Nienhaus F., Butin H., Barwny atlas uszkodzeń drzew leśnych. IBL 1988

Efekty uczenia się:

sposoby zagospodarowania lasu i systematykę rębni; budowę i strukturę drzewostanów powstałą w wyniku stosowania różnych rębni oraz kryteria optymalnego doboru rębni; metody postępowania decydujące o stabilności, trwałości możliwość wypełniania funkcji przez las. LES_W10 R

cykl rozwojowy drzewostanu i cechy hodowlane głównych gatunków lasotwórczych oraz zasady pielęgnacji drzewostanu w zależności od fazy rozwojowej i składu gatunkowego. LES_W10 R

zasady optymalizacji zabiegów pielęgnacyjnych; zasady, uwarunkowania i wzorce naturalnego kierunku hodowli lasu; zasady zalesiania gruntów porolnych; zasady wprowadzania zadrzewień. LES_W10 R

Specjalizacja - Leśnictwo wielofunkcyjne: zasady doboru, wykonania i oceny zabiegów hodowlanych (odnowień, poprawek, uzupełnień, dolesień, czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji zapasu, przebudowy, przemiany).

Specjalizacja - Technika i wykonawstwo prac leśnych: zasady udostępniania terenu, racjonalizacji i doboru technicznych metod prowadzenia zabiegów hodowlanych (odnowień, poprawek, uzupełnień, dolesień, czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji zapasu, przebudowy, przemiany). LES_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

wykonać projekt składu gatunkowego i uprawy; wykonać projekt rębni w terenach nizinnych LES_U10

przygotować i zaprezentować wystąpienie na temat aktualnych problemów hodowli lasu LES_U10, LES_U18 R

Potrafi ocenić skutki ekonomiczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego. LES_U17 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu LES_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

egzamin pisemny ograniczony czasowo w semestrze 6

cwl.sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych (minimum 55% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0);

Zaliczenie sprawozdań (elementy rębni, objawy niedoboru składników pokarmowych);

Zaliczenie projektów (składu gatunkowego, uprawy, rębni);

Ocena aktywności (udział w dyskusji - zasady wyboru rębni);

Ocena wystąpienia / referatu (aktualne problemy hodowli lasu).

udział oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Maciej Pach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Maciej Pach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Rafał Jastrzębski, Maciej Pach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Rafał Jastrzębski, Maciej Pach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)