Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Typologia leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.TYPOLG.SI.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Typologia leśna
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel zajęć: praktyczne rozpoznawanie siedlisk leśnych w terenie w lasach gospodarczych nie zniekształconych - (dla słuchaczy specjalności Leśnictwo w warunkach naturalnych) oraz w lasach zniekształconych industrialnie (dla studentów specjalności Leśnictwo w rejonach przemysłowych).

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie warunków siedliskowych na wzorcowych powierzchniach typologicznych w obiekcie terenowym (Puszcza Dulowska)

Literatura:

Podstawowa

1. Sikorska E. Siedliska leśne. Cz. I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. IV poprawione i uaktualnione. Wyd. AR w Krakowie. 2006;

2. Sikorska E. Siedliska leśne. Cz. II. Siedliska obszarów wyżynnych i górskich. Wyd. III poprawione i uaktualnione. Wyd. AR w Krakowie. 2006;

Uzupełniająca

1. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu. Warszawa 2004

2. Instrukcja Urządzania Lasu, Cz. II Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. CILP Warszawa 2003;

3. Lasota J., Błońska E. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wyd. UR Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

TYPOL_U01 potrafi rozpoznać typy siedliskowe lasu na podstawie cech utworów glebowych, drzewostanów oraz roślinności runa leśnego LES1_U05 R

TYPOL_U02 potrafi właściwie dobrać skład gatunkowy drzewostanu do warunków siedliskowych LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

TYPOL_K01 zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych obejmujące analizę przeprowadzonych diagnoz siedliskowych na wzorcowych powierzchniach typologicznych. Kryterium zaliczenia – min. 50% punktów na ocenę 3,0.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)