Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Typologia leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.TYPOL.NI.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Typologia leśna
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci w toku zajęć poznają ogólne zasady wyróżniania typów siedliskowych lasu na obszarach nizinnych, wyżynnych, górskich. Nabywają umiejętność rozróżniania typów siedlisk leśnych na podstawie cech glebowych, drzewostanowych oraz roślinnych, a także dopasowania typu drzewostanu do warunków siedliskowych.

Pełny opis:

Wykłady 5 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe założenia florystycznego i ekologicznego systemu oceny siedlisk. System oceny siedlisk IBL obowiązujący w praktyce gospodarstwa leśnego. Związek skał macierzystych, typów, podtypów, uziarnienia gleb oraz typów próchnic z typami siedlisk na obszarach niżowych. Podstawowe jednostki wyróżniane w taksonomii siedlisk niżowych. (2 godziny)

Czynniki kształtujące siedliska obszarów wyżynnych. Związek skał macierzystych, typów, podtypów, gatunków gleb z typami siedlisk na obszarach wyżynnych. Charakterystyka wybranych typów siedlisk wyżynnych. (1 godzina)

Rola gleby i klimatu w kształtowaniu siedlisk obszarów górskich. Związek podłoża geologicznego, typów, podtypów, uziarnienia gleb, strefowości klimatu z typami siedlisk na obszarach górskich. Charakterystyka najważniejszych typów siedliskowych lasu wyróżnianych w górach (2 godziny)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie siedlisk obszarów niżowych na podstawie materiałów opisowych i fotograficznych. (2 godziny)

Rozpoznawanie siedlisk obszarów wyżynnych na podstawie materiałów opisowych i fotograficznych.(1 godzina)

Rozpoznawanie siedlisk obszarów górskich na podstawie materiałów opisowych i fotograficznych. (1 godzina)

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie siedlisk obszarów niżowych na podstawie wybranych powierzchni typologicznych w Puszczy Dulowskiej

.

Literatura:

Podstawowa

1. Sikorska E. Siedliska leśne. Cz. I. Siedliska obszarów niżowych. Wyd. IV poprawione i uaktualnione. Wyd. AR w Krakowie. 2006;

2. Sikorska E. Siedliska leśne. Cz. II. Siedliska obszarów wyżynnych i górskich. Wyd. III poprawione i uaktualnione. Wyd. AR w Krakowie. 2006;

3. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu. Warszawa 2004

Uzupełniająca

1. Mroczkiewicz L., Trampler T. Typy siedliskowe lasu w Polsce. Prace IBL nr 250, 1964;

2. Alexandrowicz B.W. Typologiczna analiza lasu. PWN, Warszawa 1972;

3. Zaręba R. Fitosocjologia i Typologia leśna. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1988

4. Mąkosa K. Zasady kartowania siedlisk leśnych. Wyd. IBL 1994;

5. Instrukcja Urządzania Lasu, Cz. II Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. CILP Warszawa 2003;

6. Lasota J., Błońska E. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski. Wyd. UR Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

objaśnia zasady wyróżniania typów siedliskowych lasu na obszarach nizinnych, wyżynnych, górskich. LES1_W05 R

charakteryzuje typy siedlisk leśnych na podstawie cech glebowych, drzewostanowych oraz roślinnych. LES1_W05 R

Zna powiązania warunków klimatycznych z odmianami krainowymi oraz formami fizjograficzno-klimatycznymi typów siedlisk leśnych oraz ich znaczenie w ustalaniu celu hodowlanego. LES1_W05 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

rozpoznać typy siedliskowe lasu obszarów nizinnych, wyżyn oraz gór na podstawie cech utworów glebowych, drzewostanów oraz roślinności runa leśnego LES1_U05 R

właściwie dobrać skład gatunkowy drzewostanu do warunków siedliskowych LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym LES1_K01 R

Zdaje sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji na stan środowiska przyrodniczego LES1_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Test wyboru oraz uzupełnień wraz z dwoma zagadnieniami wymagającymi opisu (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział wykładów w ocenie ogólnej – 40%.

cwl.Sprawdzian polegający na rozpoznawaniu typów siedliskowych lasu na podstawie charakterystyki warunków glebowych, drzewostanu oraz roślinności (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie ogólnej – 40%.

cwt.Opracowanie charakterystyki analizowanych w terenie powierzchni typologicznych uwzględniającej ocenę cech utworów glebowych, drzewostanów oraz roślinności runa (minimum 50% pkt. w celu uzyskania oceny 3.0). Udział ćwiczeń terenowych w ocenie ogólnej – 20%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)