Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.MASZYN.SI.LLSGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu budowy, przeznaczenia i parametrów pracy maszyn stosowanych w leśnictwie. Na Ćwiczeniach terenowych poznaje sposoby agregatownia maszyn i ich regulacji. Zapoznaje się z oddziaływaniem maszyn na środowisko leśne i sposobem ich ekologicznej eksploatacji.

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe zagadnienia z materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów (naprężenie, odkształcenie, wskaźnik bezpieczeństwa) z mechaniki (elementy statyki, układy sił, pojęcia moment obrotowy, siła, wypadkowe sił na płaszczyźnie, jednostki miar układu SI), części maszyn, napędów i sterowania mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego, silników cieplnych.

Maszyny do uprawy podstawowej gleby w szkółkach, zalesień i odnowień. Środki techniczne do ochrony chemicznej roślin, mikro-opryskiwacze, technika nawadniania. Maszyny do pozyskania nasion, maszyny i urządzenia do obróbki pozbiorowej, przechowywania nasion, urządzenia do produkcji sadzonek zakrytym systemem korzeniowym, mechanizacja szkółek kontenerowych. Maszyny stosowane do prac szkółkarskich, zakładania i pielęgnacji upraw leśnych. Wieloperacyjne maszyny do ścinki drzew.

Pojęcia z zakresu terramechaniki (właściwości trakcyjne układów jezdnych maszyn leśnych, metody wyznaczania nacisków jednostkowych maszyn oraz zmian parametrów fizyko-mechanicznych gleby leśnej).

Ćwiczenia projektowe 38 godz.

Tematyka zajęć Maszyny elektryczne (wytwarzanie prądu; pomiary wielkości elektrycznych; budowa i obliczenia obwodów elektrycznych, budowa i działanie transformatorów, silników oraz prądnic elektrycznych; metody rozruchu i łączenia silników elektrycznych, osprzęt elektrotechniczny, schematy elektryczne). Napęd i sterowanie (budowa i działanie pomp, silników, siłowników, rozdzielaczy, zaworów, akumulatorów hydraulicznych, pro-ekologiczne rozwiązania napędów hydraulicznych; podstawowe obliczenia układów hydraulicznych, schematy hydrauliczne). Części maszyn (budowa, regulacje obliczenia osi, wałów, łożysk, sprzęgieł, przekładni, hamulców, schematy kinematyczne).

Maszyny uprawowe (regulacje maszyn do uprawy oraz mechanizacji prac szkółkarskich, próba kręcona siewnika, regulacja siewnika do siewu punktowego – na stanowisku pomiarowym, maszyny do sterowanej mikoryzacji). Systemy nawadniania (założenia projektowe deszczowni szkółkarskiej). Pilarki i wycinarki spalinowe (regulacja i wymiana zespołów pilarki spalinowej; diagnostyka, przystawki do pilarek, ostrzenie elementów roboczych). Ciągniki uniwersalne i mikrociągniki (przeglądy okresowe, montaż, osprzętu, podstawowe regulacje eksploatacyjne).

Rozwiązania techniczne układów jezdnych pojazdów leśnych w aspektach trakcji oraz oddziaływania na podłoża leśne.

Ćwiczenia terenowe 12 godz.

Tematyka zajęć Agregatownie maszyn z ciągnikiem uniwersalnym. Regulacje maszyn do prac szkółkarskich: naorywacz grzędy siewnej, glebogryzarka, kultywator z wałem strunowym, siewnik, sadzarka do szkółkowania, pielnik, podcinacz korzeni, wyorywacz grzędowy, wyorywacz sadzonek dużych oraz opryskiwania herbicydami i nawożenia mineralnego; maszyny do dozowania biopreparatu; poligonowe próby pracy wybranymi maszynami.

Maszyny do ochrony roślin (ciągnikowy i plecakowe opryskiwacze ciśnieniowe i z pomocniczym strumieniem powietrza, zamgławiacze) - obliczenia podstawowych parametrów, przygotowanie cieczy roboczej, rozruch, próba polowa, regulacje i pomiar wydatku.

Systemy nawadniania szkółek: infrastruktura deszczowni stałej szkółki gruntowej (studnia głębinowa, zbiornik, przepompownia, system rozprowadzający, zraszacze), deszczowanie w namiotach foliowych (mikrozraszacze, nawadnianie kropelkowe) - rozruch, uruchamienie i kalibracja dozatora nawozów i środków ochrony, programowanie systemu automatyki sterowania.

Literatura:

Podstawowa

1. Jakliński, L. 2006. Mechanika układu pojazd- teren w teorii i badaniach. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-595-6.

2. Więsik J., Aniszewska M. 2011: Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 1. Urządzenie do hodowli i ochrony lasu. Wydawnictwa SGGW. Warszawa, s. 380.

3. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenie do pozyskania i transportu drewna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 590.

Uzupełniająca

J. 1991. Maszyny leśne Część I i II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1991.3.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MASZLEŚ_W01 Zna podstawy materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów i metrologii warsztatowej, części maszyn, napędy i sterowanie mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, silniki cieplne. LES1_W01 R

MASZLEŚ_W02 Potrafi klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w leśnictwie, zna budowę poszczególnych maszyn i ważniejszych podzespołów roboczych, zasadę ich działania i regulacji oraz warunki właściwej eksploatacji. LES1_W12 R

MASZLEŚ_W03 Identyfikuje pojęcia z zakresu terramechaniki (właściwości trakcyjne układów jezdnych maszyn leśnych, metody wyznaczania nacisków jednostkowych maszyn oraz zmian parametrów fizyko-mechanicznych gleby leśnej). LES1_W12 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MASZLEŚ_U01 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz rozwiązuje proste zadania inżynierskie dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych maszyn i podzespołów roboczych, takich jak m.in.: siła, moment obrotowy, przełożenie, praca, moc, sprawność, wydajność. Sporządza i czyta proste schematy elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne podzespołów maszyn leśnych. LES1_U01 R

MASZLEŚ_U02 Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne stosowane w technice leśnej. LES1 _U14 R

MASZLEŚ_U03 Potrafi agregatować i regulować maszyny współpracujące z ciągnikiem uniwersalnym, stosuje rozwiązania techniczne stosowane w mechanizacji i automatyzacji leśnej produkcji szkółkarskiej, z uwzględnieniem biotechnologii szkółkarskich. LES1 _U14 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MASZLEŚ _K01 Prawidłowo ocenia zagrożenia i odpowiedzialnie podejmuje decyzje związane z eksploatacją nowoczenych technik i technilogii stosowanych w gospodarce leśnej. LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe:

sprawdzian wiedzy

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

zaliczenie końcowe przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)